Ana Sayfa Görüşler Ýþyeri Hekimi Zorunluluðu Kalkýyor

Ýþyeri Hekimi Zorunluluðu Kalkýyor

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakaný Nihat Ergün, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda son þekli verilmeye çalýþýlan “Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi” paketinin 3 ayaðý olacaðý açýkladý.

Özelleþtirme davalarýnda sürenin kýsalmasýndan ÇED raporlarýna yapýlacak itiraza kadar pek çok konuyu düzenleyecek olan paketin bir kýsmý Bakanlar Kurulu kararý, bir kýsmý ise yasa yoluyla hayata geçirilecek. Ergün, bu paketin ana hatlarýný þöyle anlattý:

Part-time çalýþma

Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi kapsamýnda bir paket ortaya çýkacak. Bu paket istihdam, yargý ve teþvik mevzuatý olmak üzere üç ana ayaktan oluþacak. Yeni istihdam alanlarýnýn oluþturulmasý için çalýþma saatleri 3-4 saat azaltýlacak. Esnek çalýþma modeli, part-time çalýþma sistemi olacak. Bu sistemden en çok kadýnlar yararlanacak.

Ortak saðlýk merkezi

50 kiþiden fazla iþçi çalýþtýran bir iþletme iþyerinde avukat bulundurmak zorunda ve bu avukata baronun belirlediði ücreti vermek zorunda. Þimdi yeni getirilecek düzenleme ile avukat çalýþtýrma zorunluluðu kaldýrýlacak. Özellikle organize sanayi bölgelerinde her iþletmede bir hekim bulunmayacak. Ýþletmeler bir araya gelerek ortak bir hekimden yararlanacak veya ortak bir saðlýk merkezi kuracak.

Bölge ve sektör deðiþimi

Teþvik sistemi yeniden revize edeceðiz. Bölgesel ve sektörel teþvik sistemi TÜÝK’in 2010 rakamlarýna göre deðiþtirilecek. Bölgelerin geliþmiþlik düzeyi ve sektörlerle ilgili veriler güncellendi, bu yeni verilere göre teþvikler yeniden belirlenecek. Teþvik argümanlarý deðiþecek.

kaynak:Hürriyet gazetesi