Ana Sayfa Ekonomi Ýþten Atmak Artýk Daha Zor!

Ýþten Atmak Artýk Daha Zor!

Danýþtay 12. Dairesi’nin “oy çokluðuyla” verdiði kararda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’na göre memurlarýn, “mazeretsiz olarak görevi 10 gün kesintisiz olarak terk etmeleri veya bir yýlda toplam 20 gün göreve gelmemeleri halinde iþten çýkarýldýklarý” hatýrlatýldý. Kararda, sözleþmeli memurlar için bu sürenin, “kesintisiz 3 gün veya bir yýlda toplam 10 gün olmasýný” düzenleyen Bakanlar Kurulu kararýnýn yasadan daha aðýr koþullar getirmesi nedeniyle üst hukuk normlarýna aykýrý olduðu sonucuna varýldýðý vurgulandý.

Kararda, söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasýnýn kararlaþtýrýldýðý belirtildi

Mahkemenin verdiði kararý deðerlendiren Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, sözleþmeli memurlara yönelik bir haksýzlýðýn daha önüne geçtiklerini ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanuna aykýrý olduðunu ve sözleþmeli memurun iþten çýkarýlmasýný kolaylaþtýrdýðýný savunan Kahveci, “Danýþtayýn verdiði bu kararla bir ayrýmcýlýk, haksýzlýk son bulmuþ oldu. Biz kamuda tek istihdam modeli olarak kadrolu istihdamý istiyoruz. Fakat ýsrarla sözleþmeli alýmýna devam ediliyor” dedi.

Danýþtay’ýn verdiði bu kararýn, sözleþmeli memurlarýn haklarý bakýmýndan, kadrolu çalýþanlarla ayný olmasý gerektiðini net bir biçimde ortaya koyduðunu belirten Kahveci, hükümetin sözleþmeli istihdamdan vazgeçmesini, tüm sözleþmelileri kadroya almasýný istedi.

Türk Saðlýk-Sen, 31 Aralýk 2010’da yayýmlanan Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasýna Dair Esaslar’da yer alan bazý hükümlerin iptali istemiyle Danýþtay’a yaptýðý baþvuruda, “Sözleþmeli memurun kesintisiz 3 gün veya toplamda 10 gün iþe gelmemesi durumunda iþten çýkarýlmasýný öngören düzenlemenin” iptal edilmesi istenmiþti.

kaynak:Habertürk