Ana Sayfa Görüşler Ýthal Doktor Geliyor

Ýthal Doktor Geliyor

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan kararname taslaðý yaþama geçerse, saðlýk alanýndaki personel politikasý silbaþtan deðiþecek. Kamuda yabancý doktora kapý açýlýrken, özel sektörden bürokrat transferi de yapýlabilecek

Saðlýk Bakanlýðý merkez ve taþra kadrolarýnda, ihtiyaca ve iþin özelliðine göre, vatandaþlýk þartý aramaksýzýn yabancý uzman görevlendirmeye hazýrlanýyor.
Saðlýk alanýnda köklü deðiþikliklere yol açacak kararname taslaðýna göre, bakanlýk ve baðlý kurumlarýnýn merkez teþkilatýnda görev yapacak personel, il ve ilçe saðlýk müdür ve yardýmcýlarý ile buralardaki uzmanlar sözleþmeli çalýþtýrýlacak. Sözleþmelerin süresi 2 yýldan 4 yýla kadar olabilecek. Süre bitiminde sözleþme kendiliðinden sora erecek. Sözleþmesi sona erenlerin performanslarý “yeterli görülenlerle” yeniden sözleþme yapýlabilecek.

Bakan sözleþme yapacak
Taslaða göre müsteþar, müsteþar yardýmcýsý, Saðlýk Politikalarý Kurulu üyesi, baþkaný, baþkan yardýmcýsý ve il saðlýk müdürlerinin sözleþmeleri Saðlýk Bakaný tarafýndan yapýlacak. Merkez teþkilatýndaki diðer personelin sözleþmeleri ise bakanýn altýnda görev yapacak olan Ýnsan Kaynaklarý Baþkaný tarafýndan yapýlacak. Buradaki sözleþme yapma yetkisi alt birimlere devredilebilecek. Taþradaki il saðlýk müdür yardýmcýsý, ilçe saðlýk müdürü ve yardýmcýsý ile il teþkilatýndaki uzmanlarýn sözleþmeleri, il saðlýk müdürü tarafýndan yapýlacak.

Özelden yönetici
Taslaða göre, yönetici ve uzmanlarýn en az 4 yýllýk yüksek öðrenim kurumlarýndan ya da bunlara denk yabancý okullardan mezun olmasý þartý aranacak. Müsteþar, müsteþar yardýmcýsý, Saðlýk Politikalarý Kurulu üyeleri ve baþkaný, kamu veya özelde en az 8 yýl görev yapanlar arasýndan seçilebilecek. Kurul baþkan yardýmcýlarý ile uzmanlarda ise ihtiyaca göre özel sektörde 3 yýllýk tecrübe aranacak.

Yabancý uzmanlar
Taslaðýn uzmanlarla ilgili maddesinde, “Ýhtiyaca ve iþin özelliðine göre açýktan yabancý uzman çalýþtýrýlabilir ve bunlar için vatandaþlýk þartý aranmaz” hükmü de yer aldý. Taslakta, yabancý uzmanlarýn çalýþtýrýlmasýna dair usul ve esaslarýn da bakanlýkça hazýrlanacak yönetmelikte belirtileceði ifade edildi. Ancak taslaða göre, yabancý uzman sayýsý toplam uzman sayýsýnýn yüzde 5’ini aþamayacak. Taslaktaki bu düzenleme, “Yabancý bilim adamlarý ve doktorlar geliyor” yorumlarýna yol açtý. Buna göre, hazýrlanacak yönetmelikte kýsýtlayýcý bir hüküm bulunmaz ve son þekli henüz verilmeyen taslakta deðiþikliðe gidilmezse, Saðlýk Bakanlýðý, ihtiyaç bulunan alanlarda yabancýlarý da hastanelerde doktor olarak çalýþtýrabilecek. Önemli salgýn hastalýk dönemlerinde açýk bulunan alanlarda yabancý bilim adamlarýndan faydalanabilecek, yabancýlardan bürokraside yararlanabilecek.

Bakanla gidecekler
Taslaða göre, müsteþar, müsteþar yardýmcýsý, Saðlýk Politikalarý Kurulu üyesi, baþkaný, baþkan yardýmcýsý, bakanlýk müþavirleri, özel kalem, il saðlýk müdürleri ve yardýmcýlarýnýn görev süresi bakanýn görev süresiyle sýnýrlý olacak. Bakanýn görevi sona erdirildiðinde bu personelin görev süresi dolmasa bile 3 ay içinde görevlerine son verilebilecek.
Saðlýk Bakanlýðý yetkileri ise taslaða son halinin verilmediðini, yasa haline getirilmeden önce taslak üzerinde deðiþikliðe gidileceðini kaydetti. Yetkililer, Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn da taslak üzerindeki çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti.

Sezer veto etmiþti

Yabancý doktor çalýþtýrýlabilmesi ile ilgili yasa 10. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan veto edilmiþti. Sezer veto gerekçesinde “Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý doktorlarýn henüz istihdam sorunu çözülmemiþken yabancý uyruklu doktorlarýn Türkiye’de çalýþmasýný olanaklý kýlmanýn yerinde olmayacaðý deðerlendirilmektedir” ifadelerine yer vermiþti.
Ak Parti hükümeti daha sonra Tam Gün Yasasý’na yerleþtirmeyi tasarladýðý yabancý doktor düzenlemesini bu yasaya koymaktan vazgeçmiþti. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) ile týp fakültelerinde uzmanlýk eðitimi için ise yabancý uyruklu doktorlara kontenjan ayrýlýyor.
Hükümetin bu kontenjan için konan yüzde 10 sýnýrýný yüzde 21’e yükseltmesi üzerine Türk Tabipleri Birliði (TTB) Temmuz 2011’de Danýþtay’a yürütmesinin durdurulmasý ve iptali için baþvurdu.

‘Çalýþmalarý gerekli’

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Aralýk 2010’da düzenlediði bir basýn toplantýsýnda, Türkiye’de doktor ve hemþire sayýsýnýn yetersiz olduðunu anlatarak, yabancý doktorlarýn Türkiye’de çalýþmasý gerektiðine dikkati çekerek, bu konuyla ilgili muhalefetin destek vermesi gerektiðini ifade etmiþti.
Akdað, ithal doktor getirilmesinin milliyetçilikle bir alakasý olmadýðýný belirterek, “Bu yabancý doktorlar milletimize hizmet edecek. Yabancý doktorlarýn tabii ki Türkçe bilmeleri gerekir. Eðitim kalitesi düþük olan doktorlarýn gelmesi kesinlikle söz konusu olamaz.
Kaliteden taviz vermeyeceðiz. Saðlýða para ayýrmakta zorlanmýyoruz. Sistem oturdu, oturmaya devam ediyor. AB’li bir doktorun karþýsýna 20 hasta çýkýyorsa, Türkiye’de bir doktorun karþýsýna 40 hasta çýkýyor” demiþti.

kaynak:Milliyet-Metin Yurdakul