Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ýlaç Takip Sistemindeki Sürekli Aksamaya TEÝS’den Tepki

Ýlaç Takip Sistemindeki Sürekli Aksamaya TEÝS’den Tepki

Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, sorunun çözülmesi için Saðlýk Bakanýný göreve çaðýrdý Türkiye genelinde satýlan tüm ilaçlarý karekod üzerinden takip ederek, kontrol ve tasarruf etmeyi amaçlayan Ýlaç Takip Sistemi sürekli kesintiye uðramasý tepkilere yol açýyor.

Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, SGK’nýn provizyon sistemi “Medula”yý da bloke ederek hastalara ve eczacýlara kabus yaþattýðýný ifade ederek, sorunun çözülmesi için Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ý göreve çaðýrdý.

Saydan, yaptýðý yazýlý açýklamada, sýk sýk arýzalanan eczane Medula provizyon sisteminden sonra bir de Ýlaç Takip Sistemi’nin (ÝTS) sürekli kesintiye uðramasýnýn hastalarý ve eczacýlarý karþý karþýya getirdiðini kaydederek, “Üstelik konu ile ilgilenen yetkililerin bir açýklama dahi yapmamasý, görüþme taleplerine ve telefonlara bile bakmamasý sorunun hasta ve eczacý açýsýndan daha da uzayacaðýný gösteriyor” deðerlendirmesinde bulundu.

-ECZACILAR ARTIK ÇALIÞAN BÝR ÝTS VE MEDULA PROVÝZYON SÝSTEMÝ ÝSTÝYOR”-

Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü yetkililerinin ne zaman hastalarýn ve eczacýlarýn sorunlarýna eðileceðini soran, Saydan, þöyle devam etti:

“ÝTS sistemi ile küpür kesme gibi 3. Dünya ülkelerinde bile olmayan bir uygulamanýn kalkmasýný umuyorduk ama çalýþmayan sistem yüzünden, bu çaðdýþý iþlemi yapmak zorunda kalýyoruz. Ayrýca, Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü diðer ülkelere örnek olarak ihraç etmeyi planlamadan önce þunu bilmelidir ki ülkemiz vatandaþý deneme tahtasý deðildir, bu mantýkla yapýlan ÝTS sistemini, sakýn ihraç etmeye kalkmasýnlar, çünkü gümrük kapýsýndan olduðu gibi iade edilir.

Eczacýlar olarak bir gün medula provizyon sistemi bir gün ÝTS sisteminin arýzalanmasýndan yýldýk. Hastalarýmýn ilaca eriþimini kolaylaþtýrmak yerine ilaca eriþimini zorlaþtýran bu sistemlerin ivedilikle yeniden yapýlandýrýlmasýný ve sürekli çalýþýr hale getirilmesini istiyoruz.

Gerek ÝTS’nin, gerekse eczane Medula sisteminin çalýþmamasýnýn sorumlusu eczacýlar deðildir. Yine de hastalarýmýz ilaçlarýný alamadýklarý için endiþelenmesinler, zira yanlarýnda Saðlýk Bakanlýðý yok ama fedakar eczacýlarý var, elimizden geldiðince onlarý maðdur etmemeye çalýþýyoruz.”

kaynak:haberler.com