Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Alacak Parasý Yok

Ýlaç Alacak Parasý Yok

Roche CEO’su Schwan, faturalarýný ödemeyen Yunan hastanelerine olan ilaç sevkiyatýný mecburen durdurduklarýný açýkladý. Roche CEO’su “Yunanistan’da artýk normal ticaretin devamýna elveriþli koþullar yok” diye konuþtu.

Ýsviçreli ilaç þirketi Roche’un CEO’su Severin Schwan, Yunanistan’daki devlet hastanelerine ilaç göndermeyi durdurduklarýný açýkladý. Wall Street Journal gazetesine konuþan Schwan, “Bazý hastaneler faturalarýný tüm uyarýlarýmýza raðmen ödemiyor. Ödenmeyen borçlar içinde üç-dört yýl önceki alacaklarýmýz dahi var. Yunanistan’da artýk ticaretin normal seyrinde devamlý olmasýna elveriþli koþullar yok” dedi.

CEO Schwan, Roche’un sadece hastanelere ilaç göndermeyi durdurduðu belirtilirken, Yunanistan’a yeterli miktarda ilaç gönderildiðini açýkladý. Schwan, “Hastalar ilaçlarýný eczanelerden alýp, hastanede kullanabilir. Hiçbir hasta zor durumda kalmaz” dedi. Gönderilmesi durdurulan ilaçlar arasýnda baþta kanser ilaçlarýnýn yer aldýðý belirtildi.

Þirketin Ýspanya’da da benzer bir uygulamaya gidebileceðini belirten Schwan, “Portekiz ve Ýtalya’daki bazý devlet hastaneleri de ödemeleri geciktiriyor” dedi.

Roche’de görevli bir yetkili ise, Yunan hastanelerini geçen yýl uyardýklarýný ve ödeme için süre tanýdýklarýný belirtti. Ýsmini açýklamayan Roche çalýþaný, þirketin ilaç gönderimini durdurma kararýndan sonra bazý hastanelerin faturalarý ödemeye baþladýðýný sözlerine ekledi. Geçen yýl Danimarka’nýn Novo Nordisk þirketi, Yunanistan’a bazý insülin ilaçlarýný göndermeyi durdurmuþ ve þeker hastalarýndan büyük tepki çekmiþti. Yunanistan’da devlet hastaneleri þimdiye kadar 2.6 milyar dolarlýk ilaç borcunun yarýsýný bile ödeyemedi.

Biz tatlýlarýný bile kesmedik

Roche en hayati ilaçlarýn sevkiyatýný durdururken ekonomik kriz içindeki Yunanistan en büyük desteði Türkiye’den görüyor. Birikmiþ 300 milyon dolarýn üzerindeki borcuna karþýlýk Türkiye, Yunanistan’a doðalgaz sevkiyatýný kesmezken, özel sektör de Yunanistan’daki borçlularýna karþý hoþgörülü yaklaþýyor. Baklavacý Nejat Güllü, Atina’daki Yunanlý bayisinin borcunu ödeyememesi üzerine tatlý sevkiyatýna devam ettiklerini açýklamýþtý. Nejat Güllü, son olarak 1.5 yýlda 200 bin euroyu bulan alacaðýnýn tahsili için Yunanlý ortaðýnýn bir Güllüoðlu cafesi açmasý için anlaþmýþtý

kaynak:Vatan gazetesi