Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Yerli Ürün Genelgesi

Yerli Ürün Genelgesi

6 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayý : 28046

GENELGE

             Baþbakanlýktan:

             Konu : Yerli Ürün Kullanýlmasý.

GENELGE

2011/13

             Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydýyla, ülkemiz ihtiyaçlarýnýn yerli ürünlerden karþýlanmasý ekonomimiz açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.

             Bu çerçevede, mevzuatýmýzda yerli ürün kullanýmýna yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasýna özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluþlarýnca gerçekleþtirilecek mal alýmlarýna iliþkin uygulamalarda;

             1. Teknik þartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapýlmamasý,

             2. Kamu ihale mevzuatýna aykýrý olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malýný teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapýlmamasý,

             3. Ürünlere iliþkin olarak yabancý belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarýnda aranmamasý,

             4. Ýthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dýþýnda mal teslim edebilmelerine imkan tanýnmasý durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurlarýn tekliflerin deðerlendirilmesinde nasýl dikkate alýnacaðýna dair ihale dokümanlarýnda düzenlemelerin yapýlmasý,

             5. Ýthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açýlarak ön ödeme yapýlmasýna imkantanýnmasý durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapýlmasýna yönelik ihale dokümanlarýnda düzenleme yapýlmasý,

             hususlarýnýn dikkate alýnarak, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu kapsamýndaki alýmlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleþtirilecek alýmlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluþlarý yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlýlýðý göstermelerini önemle rica ederim.

  

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOÐAN

                                                                                                                                                       Baþbakan