Ana Sayfa Görüşler Üniversitede Çalýþan Doktor Hastaya El Süremez Hale Geldi

Üniversitede Çalýþan Doktor Hastaya El Süremez Hale Geldi

Üniversitedeki doktorlarýn, hastaya el süremez hale geldiðini belirten Türk Tabipler Birliði Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, þunlarý söyledi: Saðlýk Bakanlýðý KHK ile üniversite öðretim üyelerine 2 yýllýk ücretsiz izin hakký vererek, ‘Karar verene kadar baðýný koparmadan muayenehanende çalýþabilirsin’ dedi ama ayný hakký eðitim ve araþtýrma hastanelerinde çalýþanlara vermedi. Bu yüzden kamu hastanelerinde çalýþanlar ayrýlma kararlarýný ivedilikle vermeye baþlarken, üniversite öðretim üyeleri birikmiþ izinleri varsa almaya, yoksa istifa etmeye baþladý.

Ancak üniversitede çalýþan doktorlar, hastaya ellerini süremez hale geldi. Hastayý tedavi edemedikleri için ameliyatlar bile erteleniyor. Bakanlýk en deðerli hekimlerini kaybediyor. Olan vatandaþa oluyor. Bugün Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde, toplam baþvurularýn yüzde 30’u acile olmaya baþladý. Bunun dünyadaki ortalamasý yüzde 8’dir. Vatandaþ hizmet alamýyor diye acile baþvurmaya baþladý. Oradaki hekimler buna nasýl yetiþecek? Hekimlerin eli kolu, performansa baðlý getirilen gelir getirme sebebiyle baðlanmýþ durumda.

Asistanlarýmdan uzaðým
Dýþkapý Yýldýrým Bayazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nden emekli olan Onkoloji Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Gündüz Tunç: Kamudan ayrýlmayý hiç istemedim. Ancak Saðlýk Bakanlýðý’nýn siyasi politikasý yüzünden emekliye ayrýlmak zorunda kaldým. Hastanede çalýþýrken, bir sýkýntý yaþamadým ama muayenehaneme Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nün ve maliyenin baskýsý olunca böyle bir tercihte bulunmak durumunda kaldým. Þu an tercihimden memnunum ama asistanlarýmdan, yeni doktorlar yetiþtirmekten uzaðým, buna üzülüyorum. Çok üzücü maalesef ama bizi buna mecbur býraktýlar.

Yargý kararlarý beklenmedi
Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý Antalya Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi’nde çalýþan Aðýz Diþ ve Çene Cerrahisi Uzmaný Diþ hekimi Serdal Veske de istifa eden doktorlardan. Veske, istifa dilekçesini verip ayrýlma sürecini baþlattýðýný ifade ederek, nedenlerini sýraladý: Devlet hastanelerinde yýllarca hizmet eden bir diþ hekimi olarak söylüyorum. Hem hastanede hem de özel muayenehanesinde devletine vergi vererek çalýþan bizlere yapýlan bu haksýz müdahalenin kabul edilebilir tarafý yok. Yargý kararlarý beklenmeden il saðlýk müdürlüklerinin tarafýmýza yaptýklarý denetimlere çok üzülüyorum.

Profesörlük için ailemi ihmal ettim
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Prof. S. Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nden istifa ederek özel sektöre geçiþini þöyle anlattý: Meslektaþlarýmýn para kazandýklarý dönemde ben önce doçent sonra profesör olmak için çocuklarýmý, eþimi ihmal ettim. 2007’de profesör olduktan sonra muayenehane açabildim. 43 yaþýndaydým o sýrada. Artýk ay sonu nasýl gelecek, kredi kartý borcu nasýl ödenecek düþüncesi yoktu. Çocuklarýmý özel okullarda okutabilecektim. Nereden bileyim Saðlýk Bakaný’nýn ‘Artýk doktorlar çocuklarýný özelde okutmasýn’ diyeceðini. Anayasa Mahkemesi kanunu iptal ettiðinde çok sevindik artýk üniversiteler için sorun olmayacak sanýyorduk. Ama öyle olmadý. KHK çýktý, ‘Öðretim üyeleri üniversitelerde yalnýzca ders verir, araþtýrma yapar hasta bakamaz’ diye. Týp fakültesinde hasta görmeden nasýl eðitim yapýlacaðýný aklým almýyor. Bu yüzden istifa edip özel sektöre geçtim. Daha çok kazanýyorum ama asistanlarýmý özlüyorum.

Kaynak:Akþam gazetesi-Türkan Yýlmazer