Ana Sayfa Ekonomi Türkiye Ýstihdamda Birinci!

Türkiye Ýstihdamda Birinci!

Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD) ile ortak bir rapor hazýrladý.

Rapora göre, G-20 ülkeleri içinde küresel krize raðmen 2008’den bu yana istihdamý artýran ülkeler sýralamasýnda Türkiye birinci durumda.

Küresel krizin ardýndan geçen üç yýl içinde, 2011 yýlý ilk çeyreði itibarýyla istihdamý en fazla artýran ülkeler sýralamasýnda Endonezya ikinci, Brezilya üçüncü, Almanya da dördüncü sýrada.

Rapora göre, G-20 ülkeleri içinde yine ayný süre içinde istihdam açýsýndan en fazla kötüye giden ülkelerin baþýnda Ýspanya gelirken, bu ülkeyi Güney Afrika ve ABD izliyor.

Yine ayný tabloya göre, G-20 içinde son üç yýl içinde iþsizlik oranýnýn en fazla arttýðý ülke olarak Ýspanya gösterilirken, bu ülkeyi ABD ve Ýngiltere’nin izlediði görülüyor.

G-20 içinde iþsizlik oranýný en fazla düþüren ülkeler sýralamasýnda Brezilya ilk sýrada gelirken, Endonezya ikinci sýrada yer alýyor.

kaynak:Habertürk