Ana Sayfa Görüşler Türkçeyi Bilen, Ýyi Eðitimli Dr’lar Türkiye’de Çalýþabilir

Türkçeyi Bilen, Ýyi Eðitimli Dr’lar Türkiye’de Çalýþabilir

Bakan Recep Akdað, AK Parti Kahramanmaraþ Ýl Baþkanlýðý’nca düzenlenen ‘Ortak Akýl Toplantýsý’nda gazetecilerin sorularý yanýtladý. 2015 yýlýna kadar Bebek ölümlerini yüzde 10’un altýna düþürmeyi hedeflediklerini belirten Akdað, “Saðlýkta dönüþüm programýyla Bebek ölümleri gerçekten büyük oranda düþürdü. Þu ada her bin bebekten yaklaþýk olarak 10’u hayatýný kaybediyor. Önümüzdeki yýllarda inþallah bunu 10’un altýna, 2015’e kadar inþallah 7’ye kadar çekmeyi þu anda hedeflemiþ bulunmaktayýz” dedi.

Yabancý doktorlarýn Türkiye’de istihdam edilmesine iliþkin soruyu yanýtlayan Akdað, konuya iliþkin yasal düzenlemelerin devam ettiðini söyledi. Akdað, þunlarý söyledi: “Banaklýðýmýzýn teþkilat yasasý veya bir baþka kanunun içine koyacaðýz. Ülkenin bir ihtiyacý. Türk doktorlarý dünyanýn her yerinde çalýþabiliyorsa, baþarýlý olan, kabiliyetli olan, Türkçe’yi bilen ve eðim almýþ diðer doktorlarýn da Türkiye’de çalýþmasý gerekir. Bu vatandaþýmýza, hem de Türk doktorlara büyük destek olacaktýr. Çünkü Türkiye’de doktorlarýn üzerinde büyük bir iþ yükü var. Týp öðrencilerin ana þikayeti hocalarýnýn öðleye kadar çalýþýp muayenehaneye gitmeleri ya da öðleden sonra özel hasta bakarak eðitimle, öðrenciyle, asistanla, iliþkisini kesmeleriydi. Biz tam tersine bu iliþkiyi saðlayacak düzenlemeler yaptýk. O yüzden týp öðrencileri de asistanlar da bundan mutlu. Her yüz uzmanýn 97’si tam gün çalýþýyormuþ. Ýster devletin hastanesinde çalýþýr, ister milletin hastanesinde çalýþýr, isteyen de gider özel sektörde çalýþýr. Özel sektörde de büyük imkan var. Ýkisi beraber olmuyor. Ýkisi beraber çalýþtýðýnda eðitim aksýyor, araþtýrma aksýyor, ikisi beraber olduðu zaman söylemeye dilim varmýyor ama hastaneler ticarethaneye dönüþüyor. Buralar milletin hastaneleri, buna izin vermeyeceðiz.”

Akdað, su damacanalarýnýn plastikten cam þiþeye dönüþmesi yönünde yapýlan tartýþmalara iliþkin fikrinin sorulmasý üzerine ise, þunlarý söyledi: “Genel bir prensibimiz var. Kamuoyunda bu þekilde tartýþýlan konular için Saðlýk Bakaný olarak benim tartýþmaya balýklama dalmak gibi bir adetim hiç yok. Bu tip konular tartýþýldýðýnda, gündeme getirildiðinde biz konunun uzmanlarýndan heyet oluþturuyoruz. bu uzmanlar bir karar veriyorlar. Gündeme gelen bu konu içinde uzmanlar þu anda çalýþma yapýyor.”

Bakan Akdað, toplantý ardýndan inþaatý bitmek üzere olan Kahramanmaraþ Yeniþehir Devlet Hastanesi inþaatýnda incelemelerde bulundu.

kaynak: medyarazzi.com