Ana Sayfa Görüşler Tüp Bebek Soygunu

Tüp Bebek Soygunu

Ankara’da görev yapan bir kadýn doðum uzmanýnýn Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na gönderdiði ihbar mektubu saðlýktaki büyük vurgunu ortaya çýkardý. Kimliði gizli tutulan ihbarcý, kamu ve üniversite hastanelerindeki bazý doktorlarýn, normal yollardan çocuk sahibi olmak isteyen hastalarý bile Anatolia Tüp Bebek Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Hakan Yaralý ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði 2’inci Baþkaný Prof. Dr. Bülent Traþ’a yönlendirdiðini, bunun karþýlýðýnda da maddi çýkar saðladýðýný iddia etti. Ýhbar üzerine harekete geçen savcýlýk, konuyu polise havale edince operasyon baþladý.

Muhasebe kayýtlarý vurgunu doðruladý

Savcýlýðýn talimatýyla Prof. Dr. Hakan Yaralý ve Prof. Dr. Bülent Traþ’ýn ifadesine baþvuruldu. 6 çalýþaný gözaltýna alan polis, tüp bebek merkezinde yaptýðý aramada bilgisayar harddiskleri ile muhasebe kayýtlarýna el koydu. Ele geçirelen belgelerin ihbarcýyý doðruladýðý görüldü. Kayýtlarda farklý ve hastanelerde görev yapan yaklaþýk 500 kadýn doðum uzmaný ve üroloðun ismine ulaþýldý. Uzman doktorlara, gönderdikleri hasta baþý 500 ile bin lira arasýnda komisyon ödendiði belirlendi. Prof. Dr. Yaralý ifadesinde bu iþlemin borç-alacak iliþkisi olduðunu öne sürdü. Ancak muhasebeci Þefika Ünal’ýn ifadesinin çirkin tezgâhý gözler önüne serdiði iddia edildi. Kamu’da bu tür tedavilerin yapýlabildiði halde, kadýn doðum uzmanlarýnýn mesleki tavassut ve maddi menfaat karþýlýðý bu yola baþvurduklarý belirtildi. Emniyette ifadesi alýndýktan sonra savcýnýn talimatýyla serbest býrakýlan Prof. Dr. Hakan Yaralý’nýn, para trafiðini kabul ettiði, Prof. Dr. Bülent Traþ’ýn ise ifadesinde bu tezgahtan haberdar olmadýðýný ve kýsa süre önce bu merkezden ayrýldýðýný söylediði öðrenildi.

Pazarlamacý gibi hastane dolaþtýlar

ANKARA polisi tarafýndan gözaltýna alýnan 6 hastane personeli arasýnda bulunan Mehtap Polat ile Emel Arpacý’nýn sorgusu sýrasýnda ilginç bir ayrýntýya daha ulaþýldý. Polat ile Arpacý’nýn pazarlamacý gibi hastane hastane gezip uzman doktorlarla irtibata geçtiði ortaya çýktý. Doktorlara hasta yönlendirme teklifi götüren bu iki isimin, rüþvet iliþkisi içine girdiði de belirlendi. Yapýlan inceleme de doktor paylarýnýn elden teslim edildiði, Ankara dýþýnda olanlara ise paralarýn kargo ile gönderildiði tespit edildi. Bir kutu ilaçla bile bebek sahibi olabilecek hastalarý tüp bebek merkezine yönlendirdiði öne sürülen doktorlar hakkýnda da iþlem yapýlacaðý öðrenildi.

Tüp bebek operasyonuna Saðlýk Bakanlýðý el koydu

Savcýlýðýn ‘Prof. Dr. Hakan Yaralý ve Prof. Dr. Bülent Traþ’ýn ortaðý olduðu merkeze maddi menfaat karþýlýðý doktorlarýn hasta sevk ettiði’ iddialarýyla harekete geçtiði olayý “Ünlü Doktorlara Tüp Bebek Operasyonu” baþlýðýyla yayýmlayan Star’ýn haberi Saðlýk Bakanlýðý’ný harekete geçirdi. Savcýlýktan belgeleri isteyen bakanlýk iddialarýn araþtýrýlmasý için 4 müfettiþ görevlendirildi. Müfettiþler Anatolia Tüp Merkezi muhasebe kayýtlarýnda ülkenin farklý hastanelerinde görev yapan yaklaþýk 500 kadýn doðum ve üroloji uzmanýnýn ismine ulaþtý. Kayýtlara göre, bu listedeki doktorlara referans olduklarý hasta baþýna 500 ile bin TL arasýnda para ödendiði belirlendi. Ön incelemeyi tamamlayan müfettiþlerin elde ettikleri usulsüzlüklere göre Anatolia Tüp Merkezi’nin lisansýnýn iptalini ve kapatýlmasýný talep edecekleri öðrenildi.Savcýlýðýn ‘Prof. Dr. Hakan Yaralý ve Prof. Dr. Bülent Traþ’ýn ortaðý olduðu merkeze maddi menfaat karþýlýðý doktorlarýn hasta sevk ettiði’ iddialarýyla harekete geçtiði olayý “Ünlü Doktorlara Tüp Bebek Operasyonu” baþlýðýyla yayýmlayan Star’ýn haberi Saðlýk Bakanlýðý’ný harekete geçirdi. Savcýlýktan belgeleri isteyen bakanlýk iddialarýn araþtýrýlmasý için 4 müfettiþ görevlendirildi. Müfettiþler Anatolia Tüp Merkezi muhasebe kayýtlarýnda ülkenin farklý hastanelerinde görev yapan yaklaþýk 500 kadýn doðum ve üroloji uzmanýnýn ismine ulaþtý. Kayýtlara göre, bu listedeki doktorlara referans olduklarý hasta baþýna 500 ile bin TL arasýnda para ödendiði belirlendi. Ön incelemeyi tamamlayan müfettiþlerin elde ettikleri usulsüzlüklere göre Anatolia Tüp Merkezi’nin lisansýnýn iptalini ve kapatýlmasýný talep edecekleri öðrenildi.

Kaynak: Star Gazetesi-Zafer Kütük