Ana Sayfa Görüşler Tam Gün,Uygulanmaya Baþlandý Ama Rakamlarda Düþme Görünmüyor

Tam Gün,Uygulanmaya Baþlandý Ama Rakamlarda Düþme Görünmüyor

Tam Gün Yasasý’nýn uygulanmaya baþlamasýndan sonra muayenelerin azaldýðý ameliyatlarýn durduðu gibi haberler uçuþmaya baþladý. Buna karþýn Saðlýk Bakaný Tam Gün’de geriye dönüþ yok restini de çekti. Tam Gün, uygulanmaya baþlandý ama rakamlarda düþme görünmüyor

Saðlýk Bakanýmýz, üniversite hastanelerinde 10 bin hekim öðretim üyesi var bunlardan sadece 650 kadarýnýn muayenehanesi var diyor. Sanýrým yakýnda 650 sayýsý daha da aþaðýlara düþer. Daha önce kamu hastanelerinde baþlatýlan Tam Gün, Danýþtay kararlarý ve sonrasýnda yapýlan birtakým düzenlemelerle 1 Aðustos 2011 günü uygulanmaya baþlandý. Bu uygulamaya göre muayenehanesi olan üniversite öðretim üyeleri ne kendi hastanelerinde ne anlaþma yaptýklarý diðer özel hastanelerde hasta bakamayacaklar, ameliyat yapamayacaklar sadece öðrencilerin eðitimiyle ilgilenecekler.

ÜNÝVERSÝTEDE TAM GÜN
Aslýnda, saðlýkta var olan piyasalaþmanýn ilkel boyutu, muayenehanelerle baþlamýþtý. Hastalar muayenehanelerden geçmeden, hastaneye yatýrýlamýyor, býçak parasý ödenmeden ameliyata alýnmýyor, hatta ameliyat sonrasý dikiþlerin alýnmasý için de muayenehane adres gösteriliyordu. Hekimlik ahlakýna yakýþmayan bu durum maalesef yýllar boyunca süre geldi, Tabip Odalarý da bu duruma seyirci kaldýlar ve çözüm arayýþýna girmediler.

ÇÖZÜMÜ TAM GÜN BULDU
Tam Gün, hekimlerin kendi aralarýnda ve mesleki kuruluþlarýyla çözüm bulamadýklarý, hastalarýn muayenehaneden geçmeden hastanede tedavi edilememesi anlayýþýna býçak gibi çözüm getirdi. Tek baþýna muayenehaneyle para kazanacaksan git muayenehanede çalýþ ama artýk hastanede iþ yapamazsýn denmeye baþlandý. Yani, muayenehanen yoksa iþte poliklinik iþte muayenehane dilediðin gibi çalýþ, performansýna göre para al, muayenehanen varsa hastane de poliklinik de yapamazsýn, ameliyat da dendi. Kaç gündür annem dolayýsýyla hastanelerdeyim hem de 24 saat, binlerce hastayla ve yakýnýyla konuþtum içlerinden bir tanesi bile Tam Günü þikâyet etmedi. Hemen hepsi Allah razý olsun bizi muayenehaneden kurtardýlar diye hükümete dua ediyorlar. Hatta, yüze yakýn hekimle samimi görüþmeler yaptým sadece 3-4’ü Tam Gün’ ü eleþtirdi, geri kalan 96’sý Tam Gün’ü sistem olarak doðru buldu.

 

Tablo ‘iþ yavaþlamadý’ diyor
Tabloya baktýðýmýzda 2008-2009-2010 ve 2011 yýlýnýn ilk beþ ayýnda, gerek muayene gerekse de iþlemlerde azalýþ deðil artýþ olduðu açýk. Saðlýk Bakaný haklý, iþ azalmýyor ama muayenehanesi olup de eski düzenin devamýný isteyenler, sistemi týkamaya çalýþýyorlar.

 

Tam Gün’ün eksiði saðlýkçýlarýn ücreti

Görüþtüðüm hekimlerden Tam Gün’ ü beðenenlerin ise eleþtirisi var ve bana göre de haklýlar. Diyorlar ki, liselerden en iyi dereceyle mezun olduk, en üst sýralardan üniversiteye girdik, 6-7 yýl çok zorlu týp eðitiminden geçtik. Yetmedi gece gündüz TUS çalýþtýk, üstüne 4-5 yýl uzmanlýk eðitimi aldýk. Yaþ geldi 35’e ve uzman olarak iþe baþladýk, 3-4 bin lira maaþýmýz var. Performansý tavana çýkarsak bile 6-7 bin liraya ulaþamayýz ve bu performansla 2-3 yýl çalýþsak ölürüz. 35 yaþýnda uzmaným, evim yok, orta düzey bir arabam var. Bu kazançla ne zaman ev alacaðým belli deðil, çocuðuma iyi bir eðitim verebilmek için maddiyata ihtiyacým var, gelecekten korkuyorum. Ýþte bu durumda hekimlere hak vermemek elde deðil. Tam Gün’e evet ama hekimlere de hak ettikleri rakamlarý vermemiz þart.
Halk Tam Gün’ü, hekimler de dolgun maaþý hak ediyorlar.

Kaynak:Habertürk-Ali Tezel