Ana Sayfa Görüşler Tam Gün Ýstifalarý

Tam Gün Ýstifalarý

Tam Gün Yasasý’nýn ardýndan özellikle üniversite hastanelerinden peþpeþe istifalar geldi. Sadece Ýzmir’de 114 hekim iþi býraktý. Olan, ameliyat sýrasý bekleyen hastalara oldu

Hükümet, Danýþtay’ýn iptal kararýný Kanun Hükmündeki Kararname sayesinde by-pass etti, “Tam Gün Yasasý” 26 Aðustos’ta yürürlüðe girdi. Ancak o günden beri saðlýkta iþler pek yolunda gitmiyor. Özellikle üniversite hastanelerinde pekçok Profesör ya emekliliklerini istedi ya da istifa etti.

KANSER HASTALARI
Ýstanbul Cerrahpaþa’da onkoloji kliniðindeki 24 profesörden 20’si görevini býrakýnca 2 aydýr ameliyat olmayý bekleyen 34 kanser hastasý ortada kaldý. Prof. Dr. Rýza Mazdalý, “Hastalara müdahale edemiyoruz. Müdahale edemediðimiz gibi hastalarý göndermek zorunda kalýyoruz” dedi.

SIRA BEKLÝYORLAR
Ýzmir’de bugüne kadar 114 hekimin üniversiteden ayrýldýðý Ege Üniversitesi’nde 104, 9 Eylül’de de 60 hastanýn ameliyat olmayý beklediði belirtildi. Bursa Tabip Odasý Baþkaný, “Uludað Üniversitesi’nde de pekçok istifa oldu. Bir bakanýmýzýn birinci derecede yakýný da sýra bekliyor” dedi.

kaynak:Güneþ gazetesi