Ana Sayfa Görüşler Sorumlu Ýlaç Kullanýmý Derneði Kuruldu

Sorumlu Ýlaç Kullanýmý Derneði Kuruldu

Deva Holding’in öncülüðünde ilaç sektörünün önde gelen isimleri, doðru ve etkili ilaç kullanýmý bilincinin yerleþtirilmesi ve geliþtirilmesi amacýyla Sorumlu Ýlaç Kullanýmý Derneði’ni kurarak Türkiye’de yabancý kökenli ilaç kullanýmýna karþý bilinç oluþturmaya yönelik bir giriþim baþlattý.

Sorumlu Ýlaç Kullanýmý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný ve Deva Holding CEO’su Philipp Haas, Derneðin esas amacýný, “Türkiye Cumhuriyeti yasalarý kapsamýnda, Türkiye’de sorumlu ilaç kullanýmý bilincinin geliþmesini desteklemek, yanlýþ, etkisiz, gereksiz ve pahalý ilaç kullanýmýnýn önüne geçilmesi amacý ile çalýþmalar yapmak” þeklinde özetledi.

Zaman zaman, ilaç þirketlerinin ekonomik kaygýlar nedeniyle hastalara en uygun olabilecek ilaçlarý Türk piyasasýna sunmadýklarýný ve bunun da hastalarýn tam ihtiyacý olan ilaçlara ulaþmasýný engellediðini vurgulayan Haas, þöyle konuþtu: “Bu çerçevede, hastalarýn ihtiyacý olduðu halde Türkiye’de ekonomik kaygýlardan dolayý sunulamayan ilaçlarýn en kýsa sürede ve en uygun fiyatla hastalarla buluþmasýný saðlamak da dernek faaliyetleri kapsamýnda bulunmaktadýr.”

5.2 milyar dolar ithalat

2010 yýlýnda Türkiye toplam ilaç pazarýnýn 10.5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleþtiðini hatýrlatan Haas, þunlarý anlattý: “Gerçekleþen ithalat 5.6 milyar dolar düzeyinde iken, ihracat 400 milyon dolar gibi çok düþük seviyede kaldý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise ilaç sektöründeki bu büyük ticaret açýðýný finanse etmektedir. Yabancý firmalar, düþük hacimli satýþlarýna raðmen devlet geri ödemesinden büyük paylar almaktadýrlar. IMS Health verilerine göre, orijinal ürünler, kutu bazýnda Türkiye pazarýnda tüm ürünlerin yüzde 23’ünü, TL bazýnda ise yüzde 56’sýný oluþturmaktadýr. Jenerik ürünler ise kutu bazýnda ihtiyacýn yüzde 77’sini karþýlamasýna raðmen, dolar bazýnda bu pazardan sadece yüzde 47’lik bir pay almaktadýr. 5.6 milyar dolarlýk ithal ürünlerin yüzde 90’ý Türkiye’de rahatlýkla üretilebilir. Kimse bu büyük resmi görmek istemiyor.”
Haas, eþdeðer ilaç konusunda da þöyle konuþtu: “Türkiye’de sorumlu ilaç kullanýmý bilincinin geliþmesi hepimizin hedefidir. Eþdeðer ilaçlarýn pazara sunulmasýnýn önemi her geçen gün dünyada ve Türkiye’de artýyor. Yerli üretimimizin geliþmiþ teknoloji ve araþtýrmacý insan gücümüz ile öncelikle Türkiye’de, sonra dünyada tanýtýlmasý için teþvik etmeye hazýrýz.”
 

kaynak:Hürriyet.com

Baþkanlýðýný yerli ilaç firmasý Deva Holding’in Yönetim Kurulu Baþkaný Philipp Haas’ýn yaptýðý Sorumlu Ýlaç Kullaným Derneði, devletin ‘hangi ilaçlara ihtiyacýmýz var, hangisine yok’ þeklinde derinlemesine bir araþtýrma yapmasý halinde ilaç masraflarýnda yýllýk 2-3 milyar liralýk tasarrufun elde edileceðini açýkladý.

kaynak:zaman.com

Dernek:http://www.sorumluilac.org/default

Derneðin amacý, üyeleri nezdinde sorumlu ilaç kullanýmýný arttýrmaktýr. Sorumlu ilaç kullanýmý, doðru ilacýn doðru zamanda doðru dozda ve istenmeyen yan etkileri her zaman asgari seviyede tutacak þekilde kullanýlmasý anlamýna gelmektedir.  Bu amaca yönelik olarak dernek, düzenli olarak ve mümkün olduðunca zaman geçirmeden, uluslararasý camiada raporlanan ilgili haberleri ve yan etkileri üyelerine bilgi olarak sunacaktýr.

Philipp D. Haas
YÖNETÝM KURULU BAÞKANI
 
Philipp D. Haas, St.Gallen Ekonomi, Hukuk ve Ýþ Ýdaresi Ýþletme Üniversitesi’nde ihtisas alaný bankacýlýk olmak üzere Ýþletme Yüksek Lisansý yapmýþtýr. Akýcý Almanca, Ýngilizce, Fransýzca, Ýspanyolca, Portekizce, Ýtalyanca ve Türkçe konuþmaktadýr. 1992 yýlýndan beri yatýrým danýþmaný ve yönetici olarak görev almýþ olan Philipp Haas, Doðu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarýnda geniþ deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye’de birçok yeniden yapýlandýrma projelerinde yer almýþ olan Philipp Haas, 90’larda kurumsal yabancý yatýrýmcýlarý temsilen birçok yönetim kurulu üyeliði yapmýþtýr ve bunlarýn arasýnda Ukrayna’da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye’de bulunan Net Holding sayýlabilir. Ýlaç sektöründe geniþ deneyime sahip olan Philipp Haas, geliþmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danýþmanlýk yaparak yatýrýmlarýný Doðu Avrupa’ya yönlendirmiþtir ve bunlar arasýnda daha sonra Zentiva adýný alan Slovakopharma firmasý da bulunmaktadýr. Halen EastPharma Ltd ve DEVA Holding A.S. Yönetim Kurulu Baþkaný olan Philipp Haas, ayný zamanda her iki firmanýn CEO’luðunu yürütmektedir.