Ana Sayfa Görüşler Sigarayý Bitiren O Ýlaç

Sigarayý Bitiren O Ýlaç

Türkiye’de bugüne kadar ilaçtan 230 bin kiþi faydalandý. Saðlýk bakanlýðý 150 bin kiþinin sigarayý býraktýðýný tespit etti.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, bakanlar kurulu kararý ile bir kez daha 250 bin adet ilaç daðýtmaya hazýrlandýklarýný söyledi.

Kapalý alanlardaki sigara yasaðýnýn baþlamasý ile 2 milyon kiþinin sigarayý býraktýðý, sigara kullanan kiþi oranýnýn yüzde 33’den yüzde 27’ye gerilediði de ortaya çýktý. Tüketilen sigara miktarý ise yüzde 15 azaldý.

kaynak:ntvmsnbc.com