Ana Sayfa Ekonomi SGK Genelgeyle Son Bir Þans Daha Verdi

SGK Genelgeyle Son Bir Þans Daha Verdi

Söz konusu kanun kapsamýnda devlete olan borçlar yapýlandýrýlýrken, sosyal güvenlikle ilgili pek çok düzenleme de hayatýmýza girdi. Þüphesiz kanunun en fazla ilgili uyandýran yönü borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýydý.

SGK, yapýlandýrma paketi sayesinde 5 milyar liradan fazla parayý kasasýna koydu. Yani Torba Kanun’a vatandaþýn ilgilisi beklenin üzerinde gerçekleþti. Ancak bu haktan yararlanmak istediði halde çeþitli sebeplerle yararlanamamýþ olan hatýrý sayýlýr sayýda vatandaþ da var. Ýþte bunlar için SGK bir genelge (2011/63) yayýnlayarak son bir þans daha verdi. Buna göre eðer;

· Birden fazla iþyeriniz var ve bunlar için SGK’ya ayrý ayrý baþvurmanýz gerektiði halde, tek iþyeri numarasýyla baþvurup diðer iþyeri borçlarýnýzdan dolayý yapýlandýrma dýþýnda kaldýysanýz,

· Emeklilikte vergiye tabi çalýþmanýz vardý ve 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrasý borçlarýnýz için ayrý ayrý baþvurmanýz gerekirken tek baþvuru yaptýysanýz,

· Hem Tarým Bað-Kur hem de diðer Bað-Kur sigortalýlýðýnýz sebebiyle borcunuz vardý ve bunlardan sadece birisi için baþvuruda bulunduysanýz,

· Elektronik ortamda baþvuru yaptýnýz ancak daha önceki yapýlandýrmalarýnýz bozulmasý gerekirken bozulmadý ve bu yüzden son baþvurunuz kabul edilmediyse,

Telaþlanmanýza gerek yok. 31 Ekim 2011 tarihine kadar SGK müdürlüklerine giderek yeniden baþvuru yapabileceksiniz. Baþvuru yaptýðýnýzda yasal süre içerisinde baþvurmuþ kabul edileceksiniz ve yapýlandýrmanýn ilk üç taksitini ödeyebileceksiniz. Özellikle emeklilikte vergiye tabi çalýþan borçlular dikkate alýndýðýnda, yaklaþýk yüz bin kiþinin daha yapýlandýrma hakký kazanacaðý tahmin ediliyor.
 

kaynak:Bugün gazetesi