Ana Sayfa Görüşler Saðlýkta Yöneticilere Performans Dönemi

Saðlýkta Yöneticilere Performans Dönemi

Saðlýk Bakaný Recep Akdað TRT Haber’e konuk oldu. Gündeme dair deðerlendirmelerde bulunan Bakan Akdað, TRT Haber muhabiri Gülben Yalçýn’ýn sorularýný yanýtladý.

TRT Haber’e konuk olana Saðlýk Bakaný Recep Akdað’a yönelttilen ilk soru Ankara’daki hain saldýrýda yararalananlarýn durumu oldu. Ýþte Bakan Akdað’ýn gündeme ve saðlýk alanýna iliþkin açýklamalarý…

Teþkilat (Verimlilik) Yasa Tasarýsý

Ezberleri bozan bir yasa. Bizimkisi Saðlýk Bakanlý’nýn taslaðý. Bunu biz kamuoyuyla paylaþmadýk. Ama bu gündeme geldi biz de bu konudaki fikirlerimizi belirttik. Taslak olduðu için görüþülmüþ onaylanmýþ deðil. Bu sebeple burada paylaþtýklarým bizim öngördüklerimiz. Bu yasaya göre yöneticilikler sözleþmeli olacak. 2 yýllýk sözleþmeler. Birinci yýlda performansa bakýlacak. Performansý iyiyse geliri artýrýlacak. Ýyi deðilse geliri azaltýlacak ancak ikinci yýlýn sonuna kadar devam edecek. Bu krite göz önüne alýnarak yeni sözleþme imzalanacak. Burda önemli olan personelin özlük haklarý korunacak.

Devlet Hastaneleri Yerine Þehir Hastaneleri Projesi

Bu Baþbakanýmýzýn kararý. Hastane þehirleri olarak adlandýrdýðýmýz hastaneler daha iyi hizmet verecek, vatandaþ daha iyi hizmet alacak. Devlet hastanesi ismi sonradan kondu. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda hastanelerimizin ismi “millet hastanesi”ydi. Þehir hastanesi denmesinin sebebi de biraz bu ismi andýrýyor. Millete sýcak gelen, bireyi iþin içine dahil eden isimleri seçmeyi tercih ediyoruz. Devlet isminde biraz daha resmiyet söz konusu.

Gönüllü Saðlýk Gözlemcisi

Bundan amaçlanan belli bir eðitim almýþ. Saðlýk hizmetlerine duyarlý vatandaþlarý belli bir rapor hazýrlanarak. Gözlemci tayin ediyoruz. Eðer bu kiþiler bu iþi baský aracý olarak kullanmaya, kendi çýkarlarýna alet etmeye çalýþýrsa o kiþinin gözlemcilik iþine derhal son vereceðiz. Bunda amaç saðlýk hizmetlerindeki geliþmelerin vatandaþýn gözüyle nasýl gözüktüðünü merak ediyoruz.

Tam Gün Yasasý

Tam gün yasasý vatandaþýmýz devlet hastanesine gittiðinde, üniversite hastanesine gittiðinde o hastayý baþka bir yere yönlendirilmesinin önüne geçmek için çýkarýlan bir yasa. Devlet hastanesi, Üniversite hastanesi, SSK hastanesi, Belediye hastanesi ayrýmý vardý. Amaç bu ayrýmý kaldýrmak. Özel hastanelerde çalýþmak isteyen doktorlar özelde çalýþsýn. Devlet hastanesinde çalýþmak isteyenler devletin hastanesinde çalýþsýn. Devlet hastanesinde para kazanma kaygýsý olmaz. Bu anormal sistem tamamen bitmeli ve bu ayrým tarihe gömülmeli. Vatandaþ devletin, üniversitenin nerenin hastanesi olursa gitsin ve parasýz hizmet alsýn.

kaynak:memurlar.net