Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Saðlýk Çalýþanlarýnýn Tayinlerine Sýnýrlama

Saðlýk Çalýþanlarýnýn Tayinlerine Sýnýrlama

Saðlýk Bakanlýðý’nýn genelgesine göre saðlýk personelinin (1), (2), (3) ve (4). Hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet gruplarýnda görev yapan personel, sadece (5) ve (6). Hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubu illerine tayin isteyebilecek.

Bu kapsamýn dýþýnda kalan alt bölge tayin taleplerinde ise illerdeki kadrolarýn doluluk oranlarýna bakýlacak. Döner sermaye kadrolarýnda çalýþanlarýn il içi nakil taleplerini ise Valilikler karara baðlayacak.

Edinilen bilgiye göre, Türk Saðlýk-Sen tarafýndan söz konusu düzenleme ile getirilen bu sýnýrlamanýn kaldýrýlmasý için Saðlýk Bakanlýðý’na baþvuru yapýldý. Yapýlan baþvuruda Atama ve Nakil Yönetmeliði hükmüne açýkça aykýrý olan düzenleme ile yasal mevzuat gereði hakký olduðu halde, çalýþanlarýn bu hakkýnýn kullanýmýna kýsýtlama getirildiði belirtildi.

Baþvuruda yönetimin tek yanlý iradesi ile yaptýðý düzenlemelerle getirilen kurallarýn, yönetimin yine tek yanlý iradesi ile deðiþtirilmesinde, hukuk devleti ilkelerine uyulmasý gerektiðine dikkat çekildi.

Yönetmelik hükmüne aykýrý olarak düzenlenen söz konusu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi istendi.

GEREKÝRSE HUKUKÝ YOLLAR DENENECEK

Konu ile ilgili bir deðerlendirme yapan Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, “Alt bölgelere tayinde atama ve nakil yönetmeliðine aykýrý olarak yapýlan bu sýnýrlandýrma hem mevzuata aykýrý hem de çalýþanlarý maðdur edecek bir düzenlemedir. Türk Saðlýk-Sen olarak bu yanlýþtan dönülmesi için Saðlýk Bakanlýðý’na baþvuru yaptýk. Umarýz bu düzenlemeden geriye dönülür. Aksi takdirde bu haksýzlýðýn önüne geçmek için hukuki yollara baþvuracaðýz” dedi.

kaynak:Sabah gazetesi

ilgili link:http://personel.saglik.gov.tr/alt-bolge-tayinleri–ve-il-ici-atamalar-hakkinda-genelge-id3284-26.html