Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Çalýþanlarýndan Protesto

Saðlýk Çalýþanlarýndan Protesto

Saðlýk Bakanlýðý önünde toplanan Türk Tabipleri Birliði (TTB), Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) ve bazý sivil toplum örgütlerinin üyeleri ýslýk çalarak sloganlar attý.

Burada konuþan TTB Merkez Konseyi Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, TTB olarak hem kendine, hem mesleðine, hem de halkýn saðlýðýna sahip çýkmak amacýyla çaba sarf ettiklerini belirtti.

“Bizim dünlerimiz onurlu, temiz ve mücadeleyle doludur. Yarýna da yine ayný mücadele içinde devam edeceðiz” diyen Bilaloðlu, söz konusu kararnamenin henüz TBMM açýlmadan, “büyük bir aceleyle” çýkarýldýðýný, bu konuyla ilgili mücadelelerinin süreceðini söyledi.

SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu da ortak basýn açýklamasýný okudu. Saðlýk hizmetlerinin çok büyük önem taþýdýðýna iþaret eden Erdolu, “Tam Gün Kanunu, ne ilgisi varsa, tam da 9 günlük bayram tatilinin hemen öncesinde yayýnlanan Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin içine gizlendi. Hükümet þimdilerde de Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname’yi çýkarmak için hazýrlanýyor” dedi.
Saðlýk hizmetlerinin “satýlýk” olmamasý gerektiðini ifade eden Erdolu, “Uyguladýklarý politikalarla yarattýklarý özel hastane zincirleri, þimdi daha fazlasýný, kamu hastanelerimizi istiyor. Bunun içindir ki yýllardýr Meclis’te bekleyen Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarýsý, Saðlýk Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname’nin içerisine sýkýþtýrýlarak dayatýlmaya çalýþýlýyor” diye konuþtu.

Saðlýk alanýnda kanun hükmünde kararnamelerle yapýlan düzenlemelerin “saðlýk çalýþanlarýnýn tepkilerinden korkulduðu” için gerçekleþtirildiðini de öne süren Erdolu, þunlarý söyledi:
“Saðlýk çalýþanlarýyla karþýlaþýnca tedirginliðe, gerilime, yürek sýkýntýsýna ve tansiyon yükselmesine yol açan bu saðlýkçý fobisine týpta ‘beyaz önlek korkusu’ deniyor. Ancak korkunun IMF-World Bank patentli reforma faydasý yok. Nasýl daha bu yýl içinde 13 Mart’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük saðlýkçý mitingini yaptýysak, nasýl 19-20 Nisan’da bütün Türkiye’de göreve çýktýysak, bugün de emeðimize, mesleðimize, iþ ve ücret güvencemize yönelen saldýrýlar karþýsýnda her zamankinden daha güçlü mücadele vermeye hazýrýz. Hekimi, hemþiresi, eczacýsý, diþ hekimi, laborantý, ebesi, radyoloji teknisyeni, psikologu, sözleþmelisi, taþeron iþçisi, kýsacasý biz bütün saðlýk çalýþanlarý kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Emeðimizin deðersizleþtirilmesine, hastanelerimizin özelleþtirilmesine izin vermeyeceðiz.”

kaynak. Hürriyet gazetesi