Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat S.B.Üremeye Yardýmcý Tedavi Mrk. Planlamasý

S.B.Üremeye Yardýmcý Tedavi Mrk. Planlamasý

SAÐLIK BAKANLIÐI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Sayý : B-10-0-THG-0-79-00-07/
Konu: Üremeye Yardýmcý Tedavi 23.09.2011*39128
Merkezleri Planlamasý

BAKANLIK MAKAMINA

Üremeye Yardýmcý Tedavi Uygulamalarý ve Üremeye Yardýmcý Tedavi Merkezleri Hakkýnda Yönetmeliðin 7 nci Maddesinin 1 inci Fýkrasýnda; “Merkezler, kamu ve özel hastaneler bünyesinde ünite olarak Bakanlýkça yapýlacak planlama dâhilinde açýlýr. Planlama; atýl kapasite oluĢturulmamasý ve kaynaklarýn en verimli Ģekilde kullanýlmasý için mevcut merkezlerin çalýĢma performanslarý ve hizmet kaliteleri de dikkate alýnarak ülke, bölge ve il bazýnda merkeze olan ihtiyaca göre Bakanlýkça yapýlarak Bakanlýðýn resmî internet sayfasýnda duyurulur. Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten sonra müstakil merkez olarak faaliyet göstermek üzere merkez açma baĢvurularý kabul edilmez.” hükmü yer almaktadýr.
Buna istinaden Üremeye Yardýmcý Tedavi Merkezlerinin planlamasýna yönelik mevcut durum, gerekçe, amaç, yöntem ve oluĢturulan planlama yazýmýz ekinde sunulmuþ olup onaylarýnýza arz ederim.

Prof.Dr. Ýrfan ÞENCAN
Genel Müdür V.

SAÐLIK BÖLGELERÝ

PLANLANAN KAMU/ÜNÝVERSÝTE

ÝSTANBUL ÝLÝ

ANKARA BÝLKENT BÖLGESÝ

ANKARA ETLÝK BÖLGESÝ

1 (Çorum)

KOCAELÝ BÖLGESÝ

3 (Sakarya, Zonguldak, Bolu)

DÝYARBAKIR BÖLGESÝ

2 (Diyarbakýr)

TRAKYA BÖLGESÝ

1 (Edirne)

BURSA BÖLGESÝ

1 (Çanakkale)

ESKÝÞEHÝR BÖLGESÝ

1 (Afyon)

ÝZMÝR KUZEY BÖLGESÝ

1 (Manisa)

ÝZMÝR GÜNEY BÖLGESÝ

AYDIN-DENÝZLÝ BÖLGESÝ

2 ( Denizli, Aydýn)

ANTALYA BÖLGESÝ

KONYA BÖLGESÝ

2 (Konya)

MERSÝN BÖLGESÝ

1 (Mersin)

ADANA BÖLGESÝ

2 (Adana-Hatay)

KAYSERÝ BÖLGESÝ

1 (Kayseri)

SAMSUN BÖLGESÝ

2 (Ordu, Samsun)

SÝVAS-TOKAT BÖLGESÝ

1 (Sivas)

GAZÝANTEP BÖLGESÝ

2 (K.Maraþ, Gaziantep)

TRABZON BÖLGESÝ

1 (Rize)

ERZURUM BÖLGESÝ

2 (Erzurum)

ELAZIÐ-MALATYA BÖLGESÝ

2 (Elazýð, Malatya)

ÞANLIURFA BÖLGESÝ

1 (Þanlýurfa)

VAN BÖLGESÝ

1 (Van)