Ana Sayfa Görüşler Özel Saðlýk Ün. Kendi Kadrolarýný Yetiþtiriyor

Özel Saðlýk Ün. Kendi Kadrolarýný Yetiþtiriyor

Bir zamanlar 10 çocuktan 8’inin söylediði ‘büyüyünce doktor olacaðým’ hayali, geçen yýllar içinde teknolojinin getirdiði yeni meslekler ile biraz sarsýlmýþtý. Ancak bu günlerde doktorluk mesleði yeniden zirvede. Sebebi ise deðiþen saðlýk sistemiyle birlikte sektörün büyüyen eleman ihtiyacý ve bu potansiyele baðlý olarak saðlýkta hýzla artan vakýf üniversiteleri. Vakýf üniversiteleri böylece iþ garantili eðitim vererek, kendi hastanelerine de kadro yetiþtiriyor. Son birkaç yýlda özel hastanelerin peþ peþe açtýðý vakýf üniversitelerine talep bu yýl ikiye katlandý. Üniversite açan hastaneleri ve öðrencileri çeken ise Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2023 Vizyonu’nda açýkladýðý 200 bin doktor ve 250 bin hemþire hedefi. Bakanlýk bu yýl da 17 bin yeni eleman alýyor.

Daha öðrenciyken iþ buluyorlar

ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ
2007’den bu yana hizmet veren Acýbadem Üniversitesi’nde þu anda 633 öðrenci eðitim görürken, bu yýlýn baþvurularý geçen yýlý ikiye katladý. Yaþanan ekonomik krizlerle tüm meslek gruplarýnda iþsizlik yaþanýrken saðlýk profesyonellerinin her zaman iþ bulabildiðini belirten Rektör Prof. Dr. Necmettin Pamir, bu sebeplerle hekimlik mesleðine olan ilginin giderek arttýðýný söyledi. Saðlýk bilimlerine odaklanan Acýbadem Üniversitesi bünyesinde Týp Fakültesi, Saðlýk Bilimleri Fakültesi olmak üzere 2 fakülte ve Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 1 meslek yüksekokulu bulunuyor.

Acýbadem Saðlýk Grubu bünyesinde çalýþmak isteyen mezunlara istihdam saðladýklarýna dikkat çeken Pamir, “Bu yýl yüksekokuldan mezun olan öðrencilerimizin büyük çoðunluðunu istihdam ettik. Diðer mezunlar da Acýbadem dýþýndaki saðlýk kuruluþlarýnda daha öðrencilik yýllarýnda iþ buldular” dedi.

Özellikle hemþireler kapýþýlýyor

MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ
Geçen yýl ilk öðrencilerini alan Medipol Hastaneleri’ne ait Ýstanbul Medipol Üniversitesi, geçen yýl aldýðý 360 öðrenciye karþýn bu yýl 490 öðrenciyle tüm kontenjanýný doldurdu. Türk saðlýk sisteminin 2003’te yaþadýðý deðiþimle saðlýk eriþiminin ve vatandaþýn talebinin ciddi oranda arttýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydýn, “Saðlýk kuruluþlarýnýn da üniversite açmasýna izin verilmesiyle birçok özel hastane bu alana odaklandý. Çünkü saðlýk talebinin artmasýyla personel ihtiyacý katlandý. Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2023 Vizyonu’na göre doktor sayýsý iki katýna, hemþire sayýsý da 2.5 katýna çýkacak. Saðlýkta ara eleman ihtiyacý da yüksek. 40’a yakýn saðlýk mesleði var. Hemþireliðe de ilgi büyük” dedi. Bu yýl öðrencilerden yoðun ilgi olduðuna dikkat çeken Aydýn, saðlýkta tüm alanlarýn yeniden çok popüler hale geldiðini, çünkü mutlaka iþ garantisi olduðunu söyledi. Sektörde tüm mezunlarý istihdam edecek potansiyel olduðunu belirten Aydýn, yabancý öðrencilerden de büyük talep aldýklarýný ifade etti.

Anestezi programýna talep büyük

ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ
Florence Nightingale Hastanesi’ne baðlý olarak 2006 yýlýnda açýlan Ýstanbul Bilim Üniversitesi, yüzde 100 doluluk ile 1.800 öðrenciye ulaþtý. Özellikle Ýstanbul’da saðlýk alanýnda büyük bir geliþim olduðunu belirten Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Sorumlusu Ayhan Karataþ, ilgiye baðlý olarak þu anda tüm kontenjanlarýnýn dolduðunu söyledi. Özellikle anestezi alanýna büyük ilgi olduðunu belirten Karataþ, bu yýl 500’e yakýn yeni öðrenci aldýklarýný ifade etti. Saðlýk alanýndaki vakýf üniversitelerinin hastane kökenli olduðuna dikkat çeken Karataþ, “Öðrencilerin çoðu mezun olduktan sonra bizimle çalýþmak istiyorlar. Birebir iþ garantisi vermiyoruz ama iþe girmeleri çok kolay. Çünkü sektörün eleman ihtiyacý yüksek” dedi. Bugüne kadar 800 mezun verdiklerini belirten Karataþ, yarýya yakýnýnýn da kendi hastanelerinde çalýþtýðýný ifade etti. Ýstanbul Bilim Üniversitesi’nde ücretler 7-28 bin lira arasýnda.

Kontenjanýn dört katý baþvuru geldi

BEZMÝÂLEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ
Vatan Caddesi’ndeki eski Vakýf Gureba Hastanesi’nin hemen altýna açýlan Bezmiâlem Vakýf Üniversitesi de geçen yýl hazýrlýktan gelen 134 öðrenciyle kapýlarýný yeni 240 öðrenciye açtý. Kurumsal Ýletiþim Direktörü Hatice Karataþ, üniversitede týp fakültesi, diþ hekimliði, eczacýlýk ve içinde hemþireliði de barýndýran saðlýk bilimleri olmak üzere dört bölümde eðitim verdiklerini söyledi. Kontenjanlarýnýn yaklaþýk dört katý baþvuru geldiðini belirten Karataþ, “Özellikle sektörde büyük bir hemþire açýðý var. Bu nedenle talep yoðun, çünkü iþ bulmalarý çok kolay. Zaten iþ garantisi de veriyoruz” dedi. Bezmiâlem’in butik bir üniversite olarak Cerrahpaþa ve Çapa Týp Fakültesi’nin bir küçük modeli olduðunu ifade eden Karataþ, fiyatlarýn da 8 bin 500 ile 26 bin TL arasýnda olduðunu söyledi.

Tüm öðrencilere iþ garantisi veriyor

YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ
Baþta Taksim Alman Hastanesi, Çamlýca Alman Hastanesi, Ýtalyan Hastanesi olmak üzere 100’e yakýn saðlýk kuruluþunu yöneten Dr. Azmi Ofluoðlu’nun geçen yýl açtýðý Yeni Yüzyýl Üniversitesi þu anda 960 öðrenciye eðitim veriyor. Týp alanýnda referans olma iddiasýyla sektöre hýzlý giren üniversitede, yüksekokullardan mezun hemþireler, yaþlý bakým hemþireleri, anestezistler kolayca iþ bulabilecek. Ýþ garantili 10 fakülteden oluþan Yeni Yüzyýl Üniversitesi’nin rektörlüðüne de eski Cumhurbaþkanlarýndan Celal Bayar’ýn torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy getirildi. Yeni Yüzyýl Üniversitesi kayýt zamaný, baþarýlý öðrencileri bünyesine katmak için de derece yapan öðrencilere otomobil hediye edeceðini duyurmuþtu.

Kaynak: Radikal Gazetesi-Nuriye Doðu