Ana Sayfa Görüşler Özel Saðlýk Kuruluþlarýna Aðýr Cezalar

Özel Saðlýk Kuruluþlarýna Aðýr Cezalar

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, “Kamuda görevli doktorlarý çalýþtýran özel hastaneler kapatýlacak. Hastalar gerekirse ambulans uçakla Avrupa’ya gönderilecek” dedi. sonra oluþan hizmet açýðýný kapatacaklarýný söyledi. Akdað, düzenlemenin doktor ve ameliyat sayýsýnýn azalmasýna yol açtýðý iddialarýyla ilgili hizmet açýðýnýn oluþmasý halinde ise “Kamuda görevli doktor çalýþtýran özel hastaneler kapatýlacak. Gerekirse yeni öðretim üyesi kadrolar da ihdas edeceðiz. Ýhtiyaç halinde hastalarý uçak ambulansa koyacaðýz, Avrupa’ya götürüp orada tedavi ettireceðiz” dedi.

SAYILARI SADECE 650

Türkiye’de üniversitelerde çalýþan 10 bin uzman hekimin bulunduðunu söyleyen Akdað, bu 10 bin kiþiden, üniversite hastanesinde hocalýk yaparken ayný zamanda dýþarýda çalýþanlarýn sayýsýnýn sadece 650 olduðunu dile getirdi. Saðlýk Bakaný Akdað, üniversitelerin ticarethane ya da bir rant kapýsý olmasýný kabul etmediklerini vurgulayarak “Bir üniversite hocasý sabah gelecek, 2-3 saat kalacak, muayenehanesine gidecek ya da öðleden sonra üniversitede paralý muayene yapacak. Bu üniversite hocasýnýn eðitime, araþtýrmaya nasýl katkýsý olabilir” diye sordu.

18 milyon çocuða aþý

Saðlýk Bakaný Akdað, Türkiye’de aþýlama oranlarýnýn yüzde 97’lerin üzerine çýktýðýný ifade ederek, son iki yýlda 18 milyon çocuða aþý yapýldýðýný söyledi. Özellikle grip aþýsýnda mesafe alýnmasý gerektiðini dile getiren Bakan Akdað, Kýrým Kongo aþýsýný geliþtirme çabasýnda olduklarýný da açýkladý.

AÐIR YAPTIRIMLAR GELDÝ

Özel hastanelerin yönetmeliði deðiþti

Özel Hastaneler Yönetmeliði’nde yapýlan deðiþikliðe göre, kamu görevi olan veya kanunen mesleðini serbest icra etme hakký bulunmayan tabip ve tabip dýþý personelin özel hastanede çalýþtýrýlmasý durumunda il saðlýk müdürlüðünce özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulacak ve Saðlýk Bakanlýðý’na bildirilecek.

ÜÇÜNCÜ TEKRARDA KAPATILACAK

Buna göre, “Ýntern, stajyer öðrenci gibi serbest çalýþma yetkisi olmayan kiþilerce hastaya müdahale edilip edilmediði” durumuna göre eksikliðin giderilmesi için süre verilmeyecek ve poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulacak. Bir yýl içerisinde ayný fiilin üçüncü kez tekrarýnda ise saðlýk kuruluþunun ruhsatý iptal edilecek.

Kaynak: Bugün Gazetes-Tuðba Ergin