Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Özel Hst&Ayakta Teþhis-Tedavi Mrk Yönetmeliði 9.Kez Deðiþti!

Özel Hst&Ayakta Teþhis-Tedavi Mrk Yönetmeliði 9.Kez Deðiþti!

Saðlýk Bakanlýðý, Özel Hastaneler Yönetmeliði ile Özel Ayakta Teþhis ve Tedavi Kuruluþlarý Yönetmeliklerini dokuzuncu kez deðiþtirdi.

Saðlýk Bakanlýðý bu gün (28 Eylül 2011) her iki Yönetmelikte ayný yönde yaptýðý deðiþiklikleri yayýmladý.

Özel Ayakta Teþhis ve Tedavi Hizmeti Verilen Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik Deðiþiklikleri;

Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýk kuruluþundan ayrýlmasýný düzenleyen 19. Maddenin 3.fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle, asgari sayýdaki saðlýk çalýþanýnýn ayrýlmasý durumunda yerine baþlayacak personelin iþe baþlatýlacaðý, mesul müdürün çalýþma belgesini düzenleyeceði ve müdürlüðe en geç beþ iþ günü içinde onaylatýlacaðý þeklinde deðiþtirilmiþtir. Deðiþikliðin devamýnda ise  asgari sayýdaki personelin yerine olmaksýzýn yeni baþlayacak tabip ve diðer saðlýk personeli için mesul müdürün düzenlediði çalýþma belgesi onaylatýldýktan sonra personelin saðlýk kuruluþunda çalýþabileceði eklenmiþtir.
Ruhsatnamenin geri alýnmasýný düzenleyen 33. Maddesine yeni fýkra eklenmiþ, Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleðini serbest icra etme hakký bulunmayan tabip ve tabip dýþý personelin saðlýk kuruluþunda çalýþtýrýlmasý durumunda faaliyetin geçici olarak durdurulacaðý belirtilmiþtir. Denetim formunda bunun karþýlýðý olan 15. Bölüm de deðiþtirilmiþ, böylesi bir durumda saðlýk kuruluþunun poliklinik faaliyetinin 10 gün durdurulacaðý, 1 yýl içerisinde tekrar halinde saðlýk kuruluþunun tamamýnda, bir ay süreyle faaliyetin durdurulacaðý, üçüncü tekrarda saðlýk kuruluþunun ruhsatname/uygunluk belgesinin iptal edileceði belirtilmiþtir.

Böylece Ýl Saðlýk Müdürlüklerinin hukuka aykýrý ve çalýþma hakký ve özgürlüðünü yok sayarak  çalýþma belgesi vermediði hekimleri, saðlýk kuruluþlarýnýn çalýþtýrmamasý için yeni yaptýrýmlar getirilmiþtir. Bu düzenlemelerden yalnýzca kamuda ya da üniversitede çalýþýp da çalýþma izni iptal edilen hekimler deðil, bütünüyle özelde çalýþýp da bir yerde kadrolu çalýþmaksýzýn part time çalýþmak isteyen, iki iþte part-time çalýþmak isteyen ya da muayenehanesinin yaný sýra part-time çalýþmak isteyen hekimler etkilenmektedir. Çünkü il Saðlýk Müdürlükleri, aksi yöndeki iþlemleri durduran yargý kararlarýna raðmen bu durumdaki hekimlere çalýþma belgesi vermemekte ya da mevcutlarý hukuksuz bir biçimde iptal etmektedir. Bu düzenleme, hekim emeði piyasasýný düzenleme faaliyetleri önündeki her türlü “hak” “hukuk” engelinin, yönetmelik ile ortadan kaldýrýlmasý düþüncesinin ürünüdür.

Ek Madde 1’in 10.fýkrasýnda deðiþiklik yapýlmýþ, kamudan istifa ederek saðlýk kuruluþu kadrosunda ya da saðlýk kuruluþundan ayrýlarak kamu hastanelerinde çalýþacak tabip, diþ tabibi ve uzmanlar için altmýþ gün önceden bildirimde bulunma zorunluluðu otuz güne düþürülmüþtür.  Daha önce 60 gün olan bu sürenin 30 güne düþürülmesi Türk Tabipleri Birliði tarafýndan açýlan yönetmelik iptali davasýnda Danýþtay 10. Dairesi tarafýndan verilen yürütmeyi durdurma kararlarýnýn bir sonucu olmakla birlikte bu haliyle de hukuka aykýrý ve çalýþma hakkýný yok sayan bir düzenlemedir.

EK- 6 Özel Saðlýk Kuruluþlarý Denetim Formu’nun birinci bölümünün 16. Satýrý da yukarýda deðinilen yaptýrýmlarý ifade etmek üzere deðiþtirilmiþtir.
Özel Hastaneler Yönetmeliði Deðiþiklikleri:

Diðer personel baþlýklý 19. Madde deðiþtirilmiþ, ayrýlanýn yerine ayný uzmanlýk dalýnda hekimin önce baþlatýlacaðý ardýndan mesul müdür tarafýndan personel çalýþma belgesi düzenleneceði, en geç beþ iþ günü içinde onaylatýlacaðý belirtilmiþtir. Ayrýlanýn yerine baþlayýþ dýþýndaki her türlü personelde ise, mesul müdür tarafýndan personele çalýþma belgesi düzenleneceði onaylatýldýktan sonra hastanede çalýþabileceði belirtilmiþtir.
Hastanenin Tamamýnda Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulmasýna iliþkin 64. Maddenin 2.fýkrasý deðiþtirilmiþ, kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleðini serbest icra etme hakký bulunmayan tabip ve tabip dýþý personelin saðlýk kuruluþunda çalýþtýrýlmasý durumunda faaliyetin geçici olarak durdurulacaðý belirtilmiþtir.

Ek 5 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (j) bendi deðiþtirilmiþ, kamudan istifa ederek özel hastane kadrosunda ya da özel hastaneden ayrýlarak kamu hastanelerinde çalýþacak tabip, diþ tabibi ve uzmanlar için altmýþ gün önceden bildirimde bulunma zorunluluðu otuz güne düþürülmüþtür.

TTB