Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Mustafa Kuruca SGK Baþkan Yardýmcýlýðý’na Atandý

Mustafa Kuruca SGK Baþkan Yardýmcýlýðý’na Atandý

SGK Ýstanbul Ýl Müdürü Mustafa Kuruca görevinden terfi ederek Ankara da Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý SGK Baþkan Yardýmcýlýðý görevine atandý. Ýstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü’ne ise Bursa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Ramazan Yýldýz atandý.
Kurumda müfettiþ yardýmcýsý olarak iþe baþlayan Mustafa Kuruca 8 yýllýk müfettiþlik görevinden sonra Teftiþ Kurulu’na geçti ve burada yöneticilik yaptý. SGK kurumunun çeþitli kademelerinde görev alarak baþarýlý hizmetler verdi.

Kuruca, Ýstanbul Sigorta Müdürlüðü görevini yürütürken Ýngilizce eðitimi için Amerika ya gitti ve Boston Üniversitesi’nde Ýngilizce eðitimi alýrken Faruk Çelik’in bundan önceki dönemin de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný iken Baþbakan’ýn da bilgisi dâhilinde Türkiye’ye davet edildi. Kuruca, Sosyal Güvenlik kurumlarýnýn tek çatý altýnda birleþtirilmesiyle birlikte Ýstanbul’da bu kurumun baþýna getirildi ve 3 yýlý aþkýn bir süredir SGK Ýstanbul Ýl Müdürlüðü görevini yürütüyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn tek çatý altýnda birleþtirilmesi gibi Ýstanbul da bu görevi saðlýklý ve baþarýlý bir þekilde sorunsuz yürüttü. Mümkün olduðunca bu birleþtirilmelerdeki þikâyetleri en aza indirdi. Emekli iþlemlerindeki gecikmeler ise neredeyse bir ayýn altýna indirildi.

Kurumda çalýþanlarýn fiziki çalýþma ortamlarýný daha saðlýklý bir seviyeye getirdi. SGK binalarýna deprem güçlendirilmesi yaptýrdý. Cumartesi Pazar da dahil akþamýn geç saatlerine kadar bir arý gibi çalýþtý. Ýstanbul’un baþarýlý bürokratlarý arasýnda yer aldý. Mustafa Kuruca’nýn SGK Daire Baþkan Yardýmcýsý olarak atanmasý kurum içinde ve kamuoyunda isabetli bir atama olarak deðerlendirildi.

Aslen Giresun Yaðlýdere, Kurucalý Köyü nüfusuna kayýtlý olan ve Ankara da Çalýþma Bakanlýðý SGK Daire Baþkan yardýmcýlýðý görevine getirilen 1969 doðumlu Mustafa Kuruca, Ýlkokulu Kurucalý Köyü’nde, Ortaokulu Yaðlýdere orta kýsmýnda okudu. Lise eðitimini Amasya Ziraat Meslek Lisesi’nde tamamladýktan sonra bir süre Diyarbakýr’ýn Kulp ilçesinde Ziraat Teknisyeni olarak çalýþtý. Bu görevi sýrasýnda Üniversite seçme sýnavlarýna girerek Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak bu üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans için Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi’ne devam etti ve Maliye Bilimi Dalýnda Yüksek lisansýný tamamladý. Doktora eðitimini bitirme aþamasýna getiren Kuruca, üniversitelerde ders de veriyor. Kuruca’nýn Sosyal Güvenlik sistemi üzerine yazýlmýþ eseri olduðu gibi halen basýlmaya hazýr eserleri de bulunuyor.

Mustafa Kuruca’nýn çeþitli gazetelerde ve dergilerde makaleleri de yayýnlanýyor.

Mustafa Kuruca Ýngilizce biliyor. Kuruca, evli ve bir çocuk babasý.

kaynak:aydinses.com