Ana Sayfa Ekonomi Kýdem Tazminatýna Son Noktayý Koydu!

Kýdem Tazminatýna Son Noktayý Koydu!

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kýdem tazminatýný kaldýran veya deðiþtiren bir yasa taslaðýnýn henüz olmadýðýný bildirdi.

Çelik, Türkiye Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen, yüksek lisans programlarýndan mezun öðrencilerin diploma töreni ile 2011-2012 eðitim-öðretim yýlý açýlýþ töreni öncesinde basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.

Bakan Çelik, ”kýdem tazminatýna” iliþkin bir soru üzerine, kýdem tazminatý konusunun Hükümet programýnda ne þekilde yer aldýðýnýn herkes tarafýndan bilindiðini söyledi.

Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý gibi bir gündem maddelerinin olmadýðýný vurgulayan Çelik, kýdem tazminatý gibi uzun yýllardýr Türk çalýþma hayatýnda tartýþýlan bir konunun deðerlendirilmesinin sosyal taraflarla görüþme neticesinde kamuoyuyla paylaþýlacak bir konu olduðunu kaydetti.

Kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmayacaðýný, mevcut haklarýn korunacaðýný belirten Çelik, ”Belkide bir fona dönüþtürmeye dönük bir çalýþmanýn yapýlmasý þeklinde… Ýlave olarak þu anda söyleyeceðimiz bir þey yok. Çünkü sosyal taraflarla bu konuyu görüþmedik. Görüþmeden de bu konuyla ilgili bir þey söylemek doðru deðil” dedi.

Sosyal taraflarla bir araya gelip açýklama yapmanýn daha doðru olacaðýný vurgulayan Çelik, ”Üçlü Danýþmada görüþülmeyen önemli bir konunun konuþulmasý ve kesin bir neticeye varýlmýþ gibi kamuoyunda bir algýnýn oluþturulmasýný doðru bulmuyorum. Böyle kesinlikle kýdem tazminatýný kaldýran veya deðiþtiren bir yasa taslaðý da henüz yok. Çünkü sosyal taraflar bu konuda görüþlerini henüz beyan etmemiþlerdir” diye konuþtu.

Bakan Çelik, ”Çalýþma saatlerinin düþürülmesine” iliþkin bir soru üzerine de çalýþma hayatýndaki konularý gündemlerine aldýklarýný söyledi.

Yarýn, yapýlan anayasa deðiþikliði çerçevesinde 4688 sayýlý yasanýn son þeklini vermek için kamu sendikalarýyla bir araya geleceklerini ifade eden Çelik, sosyal taraflarla karþýlýklý diyalog içinde sorunlarý çözmekten yana olduklarýný kaydetti. Çelik, milyonlarý ilgilendiren çalýþma hayatýnýn sorunlarýný ayaküstü, rastgele deðerlendirmelere tabi tutmayý doðru bulmadýðýný vurguladý.

kaynak:Habertürk