Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat KHK Nedeniyle Yaþanan Maðduriyetler

KHK Nedeniyle Yaþanan Maðduriyetler

Bilindiði üzere, 650 sayýlý KHK ile Devlet Memurlarý Kanunu’nun 28.maddesi deðiþtirilerek kamuda görevli hekimlerin serbest meslek faaliyeti yasaklanmýþtýr.

Oda’mýz, serbest meslek hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasýný, basit bir muayenehane kapatma iþlemi olarak deðerlendirilmemesi gerektiðini her ortamda vurgulamaktadýr. Serbest meslek hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý, özel veya kamu saðlýk sektöründe, iþverenin takdir edeceði ücret ve koþullarda hekimleri çalýþmaya zorlamak için çýkarýlan bir araçtýr.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn teþkilat yapýsýna, kamu hastane birlikleri kurulmasýna ve ithal hekim istihdamýna yönelik yasa hazýrlýklarý, özel saðlýk kuruluþlarý hakkýnda yapýlan düzenlemeler  de bu projenin bir parçasýdýr. Saðlýk Bakanlýðý ve büyük özel saðlýk iþletmeleri, hekimler üzerinden hekim istihdamýnýn pazarlýðýný yapmaktadýr.   

Bu düzenlemeler, halkýn daha nitelikli saðlýk hizmeti almasýna imkan vermeyeceði gibi hekimlerin de daha iyi koþullarda çalýþmasýný saðlamayacaktýr.

650 sayýlý KHK ile getirilen düzenlemenin yürürlük süresi bakýmýndan geçiþ süreci tanýnmamýþtýr. Herhangi bir geçiþ süresi tanýnmadýðý için Saðlýk Müdürlükleri tarafýndan baský yapýlarak hekimlerin serbest meslek faaliyetlerini sonlandýrmalarý veya kamu görevlerinden ayrýlmalarý dayatýlmýþtýr.

Sürecin çok hýzlý iþlemesi ve geçiþ süreci öngörülmemesi nedeniyle, hekimler tercih yapmak zorunda kalmýþ, muayenehanesini kapatmýþ veya iþyeri hekimliðini sonlandýrmýþtýr.

Kamu görevlisi hekimlerin serbest meslek hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasýnýn hukuka aykýrý olduðu Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay kararlarý ile hüküm altýna alýnmýþ olmasýna raðmen en temel anayasal haklardan olan çalýþma hakkýnýn bu þekilde tekrar sýnýrlandýrýlmasý hukuk devleti ilkesine açýkça aykýrýdýr.

Oda’mýz üyesi hekimlerce 650 sayýlý KHK ile getirilen düzenlemelere karþý herhangi bir hukuki giriþim yapýlýp yapýlmayacaðý sorulmaktadýr.

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) anayasaya aykýrýlýðý iddiasýný Anayasa Mahkemesi’ne doðrudan taþýma yetkisi Ana Muhalefet Partisi CHP’ye veya 110 milletvekiline aittir. CHP yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine baþvuru yapýlacaðý yönünde bilgiler alýnmýþtýr. Oda’mýz konuyla ilgili mesleki ve hukuki deðerlendirmelerini CHP yetkililerine iletmiþtir.

TTB, Ýzmir Tabip Odasý veya hekimlerin bu düzenlemeye karþý Anayasa Mahkemesi nezdinde doðrudan dava açma hakký bulunmamaktadýr. Ancak yasaya baðlý olarak tesis edilen düzenleme ve iþlemlerin iptali için Danýþtay veya idare mahkemelerinde açýlacak davalarda,  iþlemlerin dayanaðý kanunun anayasaya aykýrýlýðý ileri sürülebilmektedir. Davayý görmekte olan mahkemenin anayasaya aykýrýlýk iddiasýný kabul etmesi halinde dosya Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmektedir.

Oda’mýz Hukuk Bürosu, Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan tesis edilen nedeniyle maðduriyet yaþayan hekimler için bir çalýþma yapmýþtýr.

Müdürlük tarafýndan tesis edilen iþlemler nedeniyle maðduriyet yaþayan ve dava açmak isteyen meslektaþlarýmýzýn Oda’mýz Hukuk Bürosu ile iletiþime geçmesini, dava açmak isteyen hekimlerin kendilerine teblið edilen yazýlar ile kurumlarýna verdikleri dilekçelerin bir suretini de hazýrlamalarýný öneririz.

Saygýlarýmýzla.

ÝZMÝR TABÝP ODASI