Ana Sayfa Görüşler Jen.Rx Ýlaçlardan Son On Yýlda ABD’li Tüketicilere 931 m.usd

Jen.Rx Ýlaçlardan Son On Yýlda ABD’li Tüketicilere 931 m.usd

Jenerik Ýlaç Derneði’nin (GPhA) yeni bir raporuna göre ABD’de jenerik reçeteli ilaçlarýn kullanýmý, tüketicilere ve saðlýk sistemine son 10 yýlda 931 milyar dolar kazandýrdý.
 “Tasarruf: ABD’de Jenerik Ýlaç Kullanýmýnýn Ekonomik Analizi” baþlýklý bu son raporda GPhA, 2010 yýlýnda jenerik ilaç kullanýmýnýn haftalýk ortalama 3 milyar dolara tekabül edecek þekilde yaklaþýk 158 milyar dolar birikim oluþturduðunu ileri sürmektedir. Rapor, IMS Saðlýk Biliþimleri Enstitüsü ve IMS Saðlýk tarafýndan GPhA için hazýrlanmýþ olan baðýmsýz analizlere dayanmaktadýr.
 
GPhA baþkaný ve CEO’su Ralph G. Neas, rapora iliþkin bir ifadesinde, “Bu bulgular daha kritik bir zamanda ortaya çýkamazdý” demiþtir. “Analiz þüphesiz göstermektedir ki güvenli ve etkin jenerik kullanýmý aracýlýðýyla elde edilen tasarruf, saðlýða iliþkin maliyetlerini sýnýrlandýrmaya çalýþan tüketicilere büyük bir kazaným saðlamaktadýr.”
Ralph G. Neas ayrýca, “Dahasý bu tasarruflar, Washington’da ulusun saðlýk sisteminin ve ulusal ekonominin sürdürülebilirliðini göstermeye çalýþanlar için de cazip bir çözüm sunmaktadýr” diye ekledi.

IMS Saðlýk Biliþimleri Enstitüsü araþtýrma direktörü Michael Kleinrock, hastalarýn jenerik ilaçlarla büyük tasarrufta bulunabileceðini ve bunun farkýnda olduklarýný söyledi. “Amerikalý tüketiciler jenerik ilaç seçeneklerinin son derece farkýndalar ve aktif bir biçimde bu seçenekleri arýyorlar” þeklinde konuþtu.
 
Rapor ayrýca 2001 yýlýndan itibaren sunulan daha yeni jenerik ilaçlarla saðlanan tasarruflara dikkat çekti. Bu yeni jenerik ilaçlarýn büyük kýsmý, jenerik ve marka ilaç þirketleri arasýndaki patent davasý görüþmeleri sayesinde, karþý markalý ilaçlarýn patentleri bitmeden önce piyasaya girdi. Neas ifadesinde, “Patent davasý görüþmeleri üzerindeki bir yasak, tüketicilere, ödemeyi yapanlara ve hükümete milyarlarca dolara mal olarak, hastalarýn daha düþük ücretli jenerik ilaçlara eriþimini ertelemenin istenmeyen sonucuna sahip olurdu” dedi.

Neas, “Jenerik ilaç endüstrisi 1984 yýlýnda Meclis tarafýndan kurulduðunda, jenerik ilaçlarýn ülkemize yýlda 1 milyar dolar kazandýracaðý tahmin edilmiþti. Bu analizin gösterdiði gibi jenerik reçeteli ilaçlar tarafýndan elde edilen kazanýmlar, þuan her hafta bu sayýnýn üç katý kadar. Bunun sonucu olarak milyonlarca Amerikalý, ihtiyacý olan ilaçlarý makul fiyatlarla alabiliyor” þeklinde devam etti.
 
Diðer temel çalýþma bulgularý arasýnda þunlar bulunmaktadýr:

• Yalnýzca 2010 yýlýnda jenerik ilaç kullanýmý 157 milyar dolardan fazla birikim yarattý.

• Saðlýk yardýmý sistemi, jenerik ilaç kullanýmýný yalnýzca iki yüzde puan yükselterek, yýllýk 1.3 milyar dolardan fazla kazandýrabildi.

• Daha yeni jenerik ilaçlardan -2001 yýlýndan bu yana piyasaya giren ilaçlar- elde edilen tasarruf katlanarak artmaya devam etmektedir ve toplam tasarrufun üçte birinden fazlasýna tekabül etmektedir.

• Yalnýzca sinir sistemi ve kardiyovasküler (kalp-damar) sistem tedavisine iliþkin jenerik ürünler, maliyet tasarrufunun yüzde 62’sine denk gelmektedir.

• Jenerik ilaçlar, piyasadaki birçok ürün gibi yaklaþýk yedi kat fazla harcamaya sahip olsa da, jenerik rakibi olan markalý ürünlerden daha az ilaç harcamasýna tekabül etmeye devam etti.

• Son 10 yýlda patent görüþmeleri, düzinelerce ilk jeneriðin, karþýsýndaki marka ilacýn patent kullaným süresi sona ermeden piyasaya çýkmasý nedeniyle, milyarca dolar tasarrufla sonuçlanmýþtýr.

kaynak:healthcarefinancenews.com