Ana Sayfa Görüşler Hastanelerde ‘Gönüllü Ajan’ Dönemi

Hastanelerde ‘Gönüllü Ajan’ Dönemi

Saðlýk Bakanlýðý, hastanelerde “gönüllü ajan” projesini hayata geçiriyor. Hastalar bundan böyle, muayene olduklarý hastanelerde gözlerine çarpan her türlü olumsuz olay ve durumu “gönüllülük esasýna dayalý olarak” Saðlýk Bakanlýðý’na ihbar edebilecek. Yapýlan ihbarlar Bakanlýk tarafýndan deðerlendirmeye alýnarak, ihbarlar hakkýnda gerekli iþlemler yapýlacak.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn ilk kez 2009 yýlýnda çalýþmalarýna baþladýðý, ancak geçen sürede hayata geçirilemeyen “gönüllü ajan” sistemi Saðlýk Bakanlýðý’nýn teþkilat taslaðýndaki düzenleme ile devreye sokuluyor.

Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan Taslak’ta yer verilen “Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda hizmetin geliþtirilmesi amacýyla Bakanlýk, hizmetten faydalananlarýn gönüllülük esasýna göre yapacaklarý gözlemlerini deðerlendirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapar” maddesi, saðlýk hizmetlerinin teftiþinde yeni bir dönem baþlatacak.

Projenin detaylarý henüz Bakanlýk tarafýndan açýklanmazken, projenin asli unsuru olarak hastalarýn hastanelerde yaþanan sýkýntýlarý Bakanlýða bildirmesi amaçlanýyor.

‘HAKSIZLIK OLABÝLÝR’

Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci konuya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, hastanelerde gözlemcinin deðerlendirmesi üzerine çalýþanlara ceza verilmesi gibi bir düzenleme de haksýzlýklar olacaðýný savunarak, “Bu nedenle biz bu yöntemi asla doðru bir yaklaþým olarak kabul etmeyiz. Hizmetin geliþtirilmesi için çalýþanlar ve vatandaþlar arasýnda anketler düzenlenebilir, talepler ve sorunlar deðerlendirilebilir. Ama herhangi bir sorumluluðu olmayan ve saðlýk hizmetleri sunumu hakkýnda da bir saðlýk çalýþaný kadar bilgisi olmayan kiþilerin gözlemci sýfatýyla yaptýklarý deðerlendirmeler sonucunda yaptýrým uygulamanýn, düzenleme yapmanýn hizmetin geliþtirilmesine bir katkýsý olmayacak, aksine çalýþanýn motivasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.

kaynak:Takvim gazetesi