Ana Sayfa Görüşler Gözlemciler Saðlýk Çalýþanlarýný Maðdur Edecek

Gözlemciler Saðlýk Çalýþanlarýný Maðdur Edecek

Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý’nýn hastaneleri denetlemesi için vatandaþlar arasýndan 7 bin kiþiyi “Fahri saðlýk gözlemcisi” olarak görevlendireceðini ifade ederek, “Saðlýk çalýþanlarýnýn hizmet özelliklerinden anlamayan ve üç günlük eðitimden geçen bu gözlemcilerin saðlýk çalýþanlarýný maðdur edeceði görülmektedir” dedi.

Erözgün, yaptýðý yazýlý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý’nýn sýnavla alacaðý 7 bin “Fahri Saðlýk Gözlemcisi”nin, hastaneleri denetleyip rapor tutacaðýný dile getirerek, 3 günlük eðitimden geçirilecek ilköðretim mezunu müfettiþlerin ücret almayacaðýný ifade etti.

“Saðlýk Bakanlýðý, teftiþ kurulu baþkanlýðýný laðvetmiþ, yerine her kurum kendini denetleyecek diyerek yeni bir düzenleme getirmiþtir. Þimdi ise Fahri saðlýk gözlemcileri denilen bir konu ortaya atýlmýþtýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn hizmet özelliklerinden anlamayan ve üç günlük eðitimden geçen bu gözlemcilerin saðlýk çalýþanlarýný maðdur edeceði görülmektedir” diyen Erözgün, fahri saðlýk gözlemcileriyle saðlýk çalýþanlarý üzerinde baský oluþturmaktan baþka bir amacýn olmadýðýný savundu.

-VASIFSIZ KÝÞÝLERE SAÐLIK HÝZMETÝ DENETÝMÝ ANCAK KORKU ÝMPARATORLUÐU KURAR-

Bilgisayar kullanmasýný bilen Ýlkokul mezunu kiþilerin de Fahri Saðlýk Gözlemcisi olabileceðini belirten Erözgün, “Vasýfsýz kiþilere saðlýk hizmetini nasýl denettirilebileceklerini doðrusu merak etmekle birlikte saðlýðýmýzýn kimlere emanet edildiðinden endiþe etmekte ve oluþturulacak korku imparatorluðunun ayak seslerini dinlemek durumunda kalacaðýz” dedi.

kaynak:haberx