Ana Sayfa Görüşler Gelecek Nesillere Saygý – Son Bölüm

Gelecek Nesillere Saygý – Son Bölüm

W – Yetenek Yönetim Sisteminizdeki amacýnýz? Kapasiteyi arttýrmak mümkün mü, iþe alým sanýrým her zaman olduðu gibi kilit nokta ! Ýþe alýmda farklý uygulamalarýnýz var mý?

EB – Bilim Ýlaç’ta, tüm ÝK süreçlerinde, yetenek yönetimini çok önemsiyoruz.  ÝK olarak her bir çalýþanýmýzý “yetenek” olarak görüyor ve bireysel geliþim olanaklarý hazýrlayarak, potansiyellerini ortaya çýkaracaklarý ve geliþtirecekleri katýlýmcý bir iþ ortamý oluþturuyor, kariyer fýrsatlarýný deðerlendirmelerini saðlýyoruz.

2000 yýlýnda çalýþanlarýmýzýn, yeteneklerini ortaya çýkarabilecekleri, potansiyellerinin farkýna varýp geliþtirebilecekleri, kariyer hedefleri için danýþmanlýk alabilecekleri “Yetenek Yönetimi Sistemi”ni hayata geçirdik, atmak isteyecekleri her adýmda, sistemlerimiz bir kýlavuz, bir danýþman gibi çalýþmaktadýr.

Elbette, Yetenek Yönetimi Sistemi’mizin en önemli ve ilk parçasý Ýþe Alým sürecimizdir. Bir yýl içerisinde ortalama 60.000 baþvuru alan bir firma olarak, kuruluþumuza baþvuran tüm adaylarýmýzýn özgeçmiþleri Bilim Ýlaç Aday Veri tabaný olan “Sunshine”da tutulmaktadýr. Aday veritabaný yazýlýmýmýza bu ismi verirken, tüm adaylarýmýzý bir potansiyel olarak gördüðümüz için sloganýmýzý da “Let the sunshine in” olarak belirledik.

Ýþe alým sürecimizde uyguladýðýmýz yetkinlik bazlý mülakatlar, deðerlendirme ve geliþtirme merkezi uygulamalarýmýz, nitelik ve yetkinlik kataloglarýmýz ve geliþmiþ iþe alým kadromuz, sürecimizin kalitesini artýrmak ve farklýlýk yaratmakla birlikte, bizim için esas olan iþe alým sürecimizin, fýrsat eþitliði, insan haklarý ve etik kurallar bütünü içerisinde gerçekleþtirilmesidir.

Ýþe alým uygulamalarýmýzda yarattýðýmýz farkýn ve kalitenin bir göstergesi olarak, 2007-2008-2009 ve 2010 yýllarýnda Kariyer.net tarafýndan 25.000’in üzerinde firma arasýnda yapýlan deðerlendirme ile en baþarýlý þirketlere verilen Ýnsana Saygý Ödülü, ilaç sektörü kategorisinde, sektöründe bir ilk olarak 4. kez üstü üste kuruluþumuza verilmiþtir.

W – Bilim Ailem projeniz hangi ihtiyaçtan doðdu (çalýþan mutluluðu) ?

EB – Bilim Ýlaç olarak, ailelerimizin hayatýmýzdaki deðiþmez yerinden yola çýkarak, hedeflerimizin gerçekleþmesinde baþarýnýn belirleyicisi olarak çalýþanlarýmýz kadar, ailelerimizi de organizasyonumuzun ayrýlmaz bir parçasý olarak görüyor, onlarla birlikte büyük bir ekip olduðumuza inanýyoruz. Bu felsefenin bir yansýmasý olarak da, kuruluþumuzun vizyonuna ve ana iþ hedeflerine hizmet eden Ýnsan Kaynaklarý politikamýzda “Ailelerimiz” baþlýðýný ayrýca ele alýyoruz.

Zorlu bir sektör olan ilaç sektörü içinde pek çok baþarý elde etmemizde, kuruluþumuzdan bu yana ‘aile’ kavramýný kurum kültürümüzün bir parçasý olarak görmemizin payý büyük.

Bu yaklaþýmýmýz ve çalýþanlarýmýzdan aldýðýmýz geribildirimler paralelinde ve ÝK Politikamýzla da uyumlu bir þekilde 2005 yýlýnda hayata geçirdiðimiz Bilim Ailem projesi, çalýþan mutluluðunun ve baðlýlýðýnýn artýrýlmasý, iþ-yaþam dengesinin desteklenmesi ve çalýþanlarýmýzýn ailelerinin kiþisel ve sosyal geliþimine katký saðlanmasý konularýnda oldukça baþarýlý sonuçlar elde etmemizi saðladý.

W – Aidiyet sanýrým önceliðiniz? Bu konuda katý mýsýnýz?

EB – Çalýþanlarýmýzýn kendilerini güvende hissetmeleri, kurumsal hedef ve deðerlerimizi benimsemeleri, kurumun bir parçasý olmak için çaba göstermeleri ve güçlü bir aile üyesi gibi hissetmeleri için onlarýn beklentileriyle oluþturduðumuz özel uygulamalarýmýzý, her yýl daha da geliþtiriyor ve farklýlaþtýrýyoruz.

Aidiyet duygusu yüksek bir ekip ile birlikte çalýþmaktayýz ancak bu ekibi oluþtururken çalýþanlarýmýz ile empati kurarak uygulamalarýmýzý þekillendirmekteyiz. Çalýþanlarýmýzý anlamadan, maddi ve manevi yatýrým yapmadan, beklentilerini doðru analiz ederek cevap verebilecek sistemler kurmadan ortak hedefe koþmalarýný beklemek gerçekçi bir davranýþ olmayacaktýr.

Bu noktada çalýþanlarýmýz için, iþ tatmini saðlamak, inovatif fikirlerini almak ve hayata geçirme fýrsatlarý tanýmak, yetkilendirmek ve geliþim fýrsatý vermek, onurlandýrma ve ödüllendirme sistemleriyle baþarýlarýný takdir etmek, liderlik tarzýmýzý modellemek, iþ-özel yaþam dengesini koruyabilmek, sürdürülebilirlik ve kurumsal imaj ve itibar çalýþmalarý ile bir çalýþan markasý yaratmak gibi faaliyetler ile aidiyetin tüm çalýþanlarýmýzda artýrýlmasýný hedeflemekteyiz.

W – Öykü Yarýþmasý, Düþünen Þarkýlar, Alzheimer Hattý vb sosyal sorumluluk projeleri! Gönüllülük projesine Bunlar nasýl oluþtu ve devamý var mý?

EB Sektör, kendine özel dinamikleri olan bir sektör. Ýlaç firmalarý da bu dinamiklere uygun projeler geliþtirerek güven esasýna dayalý bir iletiþim ortamý yaratmaya çalýþýyorlar. Bu iletiþim faaliyetleri sayesinde pek çok insan hastalýklar, doðru ilaç kullanýmý, aile hekimliði gibi konular üzerine bilgi sahibi olma fýrsatý yakalýyor. Bilim Ýlaç olarak bizler de sürdürülebilirlik yönetimi üst sürecimiz kapsamýnda, toplumu bilgilendirmek stratejimiz doðrultusunda toplumsal yatýrým projelerini hayata geçiriyoruz. Her alanda olduðu gibi projeleri seçerken ve planlarken de sürdürülebilir olmasýna büyük önem veriyoruz. “Çözümün bir parçasý olmak için…” sloganýyla, konularýnda uzmanlaþmýþ ve hedef kitlesini oluþturmuþ sivil toplum kuruluþlarýyla iþ birliði yapýyor, bilgi paylaþýmý için ortamlar oluþturuyoruz.

Bilim Ýlaç’ta Diyabet, Solunum ve Merkezi Sinir Sistemi Ekipleri aracýlýðýyla yürütülen çok önemli projeler var.  Bunlarýn yaný sýra Bilim Ýlaç’ýn gönüllü çalýþanlarýndan oluþan Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri (BÝTG) platformu da çok sayýda toplumsal projede faaliyet gösteriyor. Tamamen gönüllülük esasýna dayalý olmasý ve çalýþanlarýmýzýn “sorumlu vatandaþlýk” bilinciyle kendi boþ zamanlarýndan vakit ayýrarak ve kendi gördükleri sorunlara çözüm olarak ürettikleri projeleri hayata geçiriyor olmalarý, kurum kültürümüzle paralellik gösterdiði için BÝTG bizim için çok kýymetli bir platform. Ürettiðimiz projeler, dokunduðumuz insan sayýsý ve gönüllü çalýþan sayýmýz her geçen gün artýyor ve bu alanda aldýðýmýz ödüller de motivasyonumuzu bir kat daha artýrýyor.

W – “Yalnýzca kurumsal sorumluluk çalýþmalarýmýzda deðil, iþ alanýmýzda da çevresel standartlarý sürekli olarak uyguluyor ve geliþtiriyoruz “ifadenizi tamamlayan; Kocaeli Sanayi Odasý Çevre Ödülüne layýk bulunan Bilim Gebze, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2000 yýlýnda Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan verilen Sektör Çevre Özendirme Ödülüne layýk görüldü. 2003 yýlýnda Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odasý tarafýndan Çerkezköy iþletmemiz Çevre Ödülü. “Çevreye Yatýrým, Artýk Bir Trend Deðil, Gereklilik” Bu anlayýþa sahip olan Türkiye deðil dünya da kaç ilaç firmasý var?

EB – Bilim Ýlaç’ýn Gebze ve Çerkezköy’de iki üretim tesisi var. Bu tesislerde uyguladýðýmýz bir “Çevre Yönetimi Sistemimiz” ve paydaþlarýmýzla sürekli olarak çeþitli mecralardan paylaþtýðýmýz bir “Çevre Politikamýz” var. Sürdürülebilirlik yönetimi üst sürecimiz kapsamýnda “çevrenin korunmasý ve doðal kaynak tüketiminin azaltýlmasý” stratejimize yönelik tüm faaliyetlerimiz Çevre Yönetimi Kurulu, Enerji Yönetimi Kurulu ve ISO 14001 Çevre Çalýþma Takýmlarý aracýlýðýyla yürütülüyor. Þirket içindeki tüm bu yapýlanmalardan çevre bilinci konusuna ne kadar önem verdiðimiz anlaþýlabilir.

Yalnýzca Türkiye’deki uygulamalarý deðil, dünyadaki uygulamalarý da yakýndan takip ediyor; vizyonumuzu sürekli geliþtirmeye, iz býrakan uygulamalarýmýzla hem sektörümüze hemde  Türk iþ dünyasýna da örnek olmaya çalýþýyoruz.

W – Global Compact ne anlama geliyor?

EBGlobal Compact yani Küresel Ýlkeler Sözleþmesi dünyanýn en büyük gönüllü kurumsal vatandaþlýk giriþimidir. Ýlk kez 2000 yýlýnda Birleþmiþ Milletler tarafýndan duyurulmuþ olan Global Compact, iþletmelerin günlük operasyonlarýnda ve geleceðe yönelik stratejilerinde  insan haklarý, çalýþan haklarý, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularýnda yol gösterici olan 10 ilkeye uygun davranmasýný teþvik eden bir iletiþim aðýdýr. Küresel Ýlkeler Sözleþmesi’ni imzalayan bir þirket evrensel ilkeleri temel alan kurumsal uygulamalarýn daha istikrarlý, adaletli ve kapsamlý bir küresel pazar oluþturmaya ve geliþmiþ refah toplumlarýna ulaþmaya yardýmcý olduðu inancýný paylaþtýðýna dair taahhütte bulunur. Hiçbir yasal baðlayýcýlýðý ya da denetime tabi herhangi bir uygulamasý bulunmadýðý için ilkelere uymak ve içselleþtirmek tamamen þirketin kendi inisiyatifindedir. Biz Bilim Ýlaç’ta mavi yakalý çalýþanlarýmýzdan baþlayarak þirket yönetiminde söz sahibi olan yöneticilerimize kadar tüm personelimizin bu ilkeleri benimsemesi ve günlük iþ akýþ süreçlerine entegre etmesi için gerekli tüm iletiþim kanallarýný kullanarak kurum içi farkýndalýk yaratýyor ve yapýlacak tüm iyileþtirmeleri sonuna kadar destekliyoruz.

W – Ýklim Platformu-Karbon izi, yine farklýlýk yine bir ilk (ilaç sanayi için özellikle?). Bu topluma karþý saygý-sorumluluk bilincini nasýl yaþatýyorsunuz?

EB – Bilim Ýlaç olarak karbon ayak izi konusunda son 10 yýldýr çalýþmalar yürütüyoruz. 2009 yýlýnda ilk kez uluslararasý baðýmsýz bir kuruluþa karbon ayak izi hesaplamasý yaptýrdýk. 2010 yýlý baþýndan itibaren de yine uluslararasý bir danýþman firma ile birlikte çalýþarak, karbon ayak izimizi hesaplatýp, “ürün yaþam döngüsü deðerlendirmesi” yaklaþýmý ile karbon ayak izi azaltýlmasý çalýþmalarýný baþlattýk. Ýki yýlýn karþýlaþtýrmalý verilerini de 2010 yýlý Kurumsal Sorumluluk Raporumuz aracýlýðýyla paydaþlarýmýzla paylaþýyoruz.

Yine 2011 yýlýnda Mayýs ayýnda iþ ortaklarýmýzý ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmek amacýyla  “Sürdürülebilirlik için Kurumsal Sorumluluk” temasýyla gerçekleþtirdiðimiz “Ýþ Ortaklarý Zirvesi”nde paydaþlarýmýza kendi çalýþmalarýmýzdan örnekler sunduk ve gelecek nesillere daha yaþanabilir bir dünya býrakabilmek için önerilerimizi aktardýk. Ayrýca bu etkinliðin iklim deðiþikliðine olan etkisini hesaplatarak karbon ayak izimizi nötrledik ve bu zirve için “karbon nötr” belgesi almaya hak kazandýk.

Ýklim deðiþikliði ile mücadele ve düþük karbon ekonomisine geçiþ yolunda yürütülen çalýþmalara destek saðlamak amacýyla kurulan Ýklim Platformu ve Türkiye Ýklim Deðiþikliði Liderler Grubu Üyesi’yiz. Türk iþ dünyasýnda farkýndalýk yaratmak ve karbon azaltým çalýþmalarýna destek vermek açýsýndan önemli oluþumlar olduðunu düþünüyorum.

Bilim Ýlaç olarak stratejilerimizi belirlerken bize ýþýk tutan deðerlerimiz var. Tüm bu çalýþmalarýmýz  “Gelecek Nesillere Saygý” deðerimiz kapsamýnda hayat buluyor. Kurumsal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarýnýn þirketlerde baþarýlý olabilmesi için, þirketin üst yönetimi ile sýnýrlý kalmamasý, mümkün olduðunca kurum kültürüne yedirilerek çalýþanlar tarafýndan içselleþtirilmesi gerekiyor. Biz Bilim Ýlaç’ta her þeyden önce tüm çalýþanlarýmýzý süreçlere dâhil ediyoruz. Farklý alanlarda oluþturduðumuz kurullarýmýz ve Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri Platformumuz bu noktada fark yaratýyor. Çalýþanlarýmýz dâhil olduklarý kurullarda ve platformlarda iþin uzmanlarýyla bir araya gelme, dünyadaki son trendleri ve geliþmeleri yakýndan takip etme, kendi görüþ ve önerilerini paylaþma fýrsatý buluyorlar. Çalýþanlarýn  bireysel sorumluluklarýný yerine getirmeleriyle hem þirketimizde kolektif bilincin oluþmasýný, hem de onlarýn kendi çevrelerine bu bilinci yaygýnlaþtýrmalarýný teþvik ediyoruz. Bilinç düzeyi arttýkça ve projeler hayata geçtikçe toplumda, çevrede ve kendi hayatlarýnda ne kadar fark yarattýklarýný görmenin onlarý daha da motive ettiðini düþünüyorum .  

W – Kaç aktif dernek yönetimi üyeliðiniz var?

EB – Zamanýmýn belli bir bölümünü sivil toplum kuruluþlarýna ve sorumluluk projelerine ayýrýyor ve toplumlumuza katký getirmeye çalýþýyorum. Þu anda Sürdürülebilir kalkýnma derneði, Özel sektör gönüllüler derneði ve Etik ve itibar derneði yönetim kurulu üyesiyim, iklim platformu liderler grubunun üyesiyim.

W – Ýþ Dünyasý ve Sürdürebilir Kalkýnma Derneði (SKD) yönetim kurulu üyesisiniz, bu derneðin amacý nedir?

EB – Derneðin ana hedefi sürdürülebilir kalkýnmanýn tanýnmasý ve Türk iþ dünyasýnda doðru algýlanmasý diyebiliriz. Ayrýca uluslararasý platformda gerçekleþen çalýþmalarýn ve belirlenen önemli politikalarýn Türkiye’ye uygulanmasý konusunda öncü olmak,  Türk Ýþ Dünyasý’nýn sürdürülebilir kalkýnma alanýnda dünya standartlarýný yakalamasýna destek vermek,  iþ dünyasýnýn stratejilerini belirlerken sürdürülebilir kalkýnma prensiplerini kriter almasýný saðlamak ve sürdürülebilir kalkýnmanýn temel ilkelerinin yayýlmasý için araþtýrmalar yapmak da derneðin çalýþma alanýna giriyor.

Bilim Ýlaç olarak 2008 yýlýndan itibaren aktif olarak görev aldýðýmýz Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði üyeliðimiz, daha yaþabilir bir dünya için iþ dünyasý olarak sorumluluklarýmýzý yerine getirme gayretimizin bir parçasýdýr. Bu kapsamda Sürdürülebilir Kalkýnma Derneði ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý iþbirliðinde gerçekleþtirilen Sürdürülebilirlik Endeksi (ISESI) Projesi de Türk þirketlerine ilham verecek, yol gösterecek bir platform olacak. Baþta Türk firmalarý olmak üzere ülkemizde var olan tüm firmalar topluma karþý sorumluluklarýný ne ölçüde gerçekleþtirebildiklerini, diðer firmalardaki “iyi uygulamalarý” bu platformda görebilecek ve kendilerine örnekler seçerek daha yüksek hedeflere doðru koþabilecekler. Bu nedenlerle bu projenin de çok önemli olduðuna inanýyorum.

W-Farklý projeleriniz hakkýnda paylaþým yapmak için ileride tekrar buluþmak üzere, baþarýlarýnýzýn daim olmasýný dileriz

Önceki Bölümler:

https://winally.com/gorusler_1131_TL_Bazinda_Son_5_yilin_En_Fazla_Buyuyen_Firmasiyiz-III

https://winally.com/gorusler_1063_Hedef,_Hiz,_Eylem,_Sonuc,_Surdurulebilirlik_-_II

https://winally.com/gorusler_1043_Bilim_Ilac_Bir_Okuldur!