Ana Sayfa Görüşler GATA’ya Sivil Hasta Akýný

GATA’ya Sivil Hasta Akýný

Tabip subaylar, baktýklarý hasta baþýna döner sermayeden gelir almaya baþlayýnca, yýllarca askerî personel ile ailelerin bakýldýðý hastanelerde, son birkaç yýldýr tedavi gören sivil sayýsýnda patlama yaþandý. Sadece GATA Haydarpaþa Eðitim Hastanesi’nde 2009’da 590 bin poliklinik hastasýna bakýldý.

GATA, iþletme kuralýna göre, tedavi edilen tüm hastalarýn yüzde 5’inin sivil olmasý gerekirken, 2010 yýlýnda GATA Haydarpaþa Eðitim Hastanesi’nde bu oran acil servisle birlikte yüzde 20’nin üzerine çýktý. Baktýklarý hasta baþýna Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kaynak alan askerî hastaneler, sivil hasta sayýsýný artýrmak için ilsaðlýkmüdürlükleri ile temasa geçip 112 Acil Servis kanalýyla kendilerine hasta getirilmesini istiyor. Sigortalý hastadan tek kuruþ ücret farký almayan askerî hastaneler, saðlýk sektörüne rekabet getirdi. Hem devlet hastaneleri hem de özel kurumlar þimdi asker hastaneleriyle hasta kapma yarýþýna girdi. En sonAnkaraGATA Baþhekimliði,hastaneduvarlarýna astýðý “Acil servisimiz 24 saat bütün vatandaþlarýmýzýn hizmetindedir.” yazýlý afiþiyle vatandaþýn kendilerini de tercih etmesini istedi. Bazý hastanelerinternetsitesinde duyuru yaparak sivil hastalara telefonla randevu veriyor. Hizmetlerini tanýtýyor. Kamu ve özel hastanelerin bir yýlda SGK’dan 20 milyar liranýn üzerinde kaynak almasý askerî hastanelerin bu konuya daha çok önem vermesine sebep oldu. Askerî hastanelerde SGK kapsamýndaki hastalarla birlikte yeþil kartlý hastalar da tedavi hizmeti alabiliyor.

Eski sistemde askerî hekimlerin sivil hekimlere göre daha az para kazanmasý askerî hastaneleri sivil hasta noktasýnda daha duyarlý hale getirdi. EskiGenelkurmayBaþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt zamanýnda hazýrlanan bir çalýþmada, sivil doktorlara göre az para alan askerî hekimlerin motivasyonlarýnýn düþeceði ve askerî sistem dýþýna çýkacaðý tehlikesine dikkat çekilerek önlem alýnmasý istenmiþti.

kaynak: Zaman gazetesi