Ana Sayfa Görüşler GATA Artýk Vatandaþa da Açýk

GATA Artýk Vatandaþa da Açýk

Genelkurmay Baþkanlýðý’na Orgeneral Necdet Özel’in gelmesinin ardýndan baþlayan deðiþim rüzgârý tüm hýzýyla devam ediyor. Yüksek Askeri Þura (YAÞ) toplantýsýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn masanýn en baþýnda oturmasý, Milli Güvenlik Kurulu’nda askerle sivil üyelerin yanyana oturmasýnýn ardýndan normalleþme sinyalleri güçlenmiþti. 27 Nisan e-muhtýrasýnýn 4 yýl aradan sonra Genelkurmay’ýn internet sitesinden kaldýrýlmasýyla devam eden süreç, 30 Aðustos Zafer Bayramý’nda Cumhurbaþkaný Gül’ün Baþkomutan sýfatýyla Genelkurmay Karargâhý’nda kutlamalarý kabul etmesiyle zirveye çýktý.

Son olarak, asker sivil iliþkilerinde GATA’da da bir adým atýldý. Daha önce sadece asker ve asker yakýnlarýna hizmet veren hastane, sivillere de kapýlarýný açtý. Doktorlarý ve týbbi cihazlarýyla en ileri tedavi imkanlarý sunan askeri hastanenin acil servisi vatandaþlara da hizmet vermeye baþladý. Komutanlýk, hastanenin hizmetini, duvarlarýna astýðý, “Acil servisimiz 24 saat bütün vatandaþlarýmýzýn hizmetindedir.” yazýlý afiþiyle duyurdu.

GATA’nýn, kapýlarýný sivillere açmasý vatandaþlarý memnun ederken, ilerleyen dönemde bütün servislerden almayý talep etti.

kaynak:Star gazetesi