Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Farmakovijilans Eðitimi

Farmakovijilans Eðitimi

Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’nce 28 Kasým 2011 tarihinde ürün güvenliliði sorumlularýna yönelik olarak farmakovijilans eðitimi düzenlenecektir. Eðitim Genel Müdürlük binasýnda 3. kat büyük toplantý salonunda yapýlacaktýr. Katýlým 60 kiþi ile sýnýrlý olacaktýr. Bu nedenle öncelik daha önce hiç eðitim almamýþ ürün güvenliliði sorumlusu listesinde kayýtlý olan sertifikasý olmayan hekim ve eczacýlara tanýnacaktýr. Toplantý programý daha sonra ilan edilecektir. Eðitim ücretsizdir. Ýlgililere duyurulur.

ÝEGM