Ana Sayfa Görüşler Doktor-Bakanlýk Kapýþmasý Hastalarý Masada Bekletiyor

Doktor-Bakanlýk Kapýþmasý Hastalarý Masada Bekletiyor

Saðlýk Bakanlýðý’nýn, muayenehanesi olan hocalara ameliyat yasaðý getirmesi ‘hastalarý’ vurdu. Ýstanbul Týp Fakültesi’nde, haftada ortalama 700 olan ameliyat sayýsý, 380’e geriledi.

SAÐLIK Bakanlýðý’nýn, 26 Aðustos’ta çýkardýðý kanun hükmünde kararname ile týp fakültesi hastanelerinde çalýþan ve özel muayenehanesi olan hekimlerin hasta muayene etmesi ve ameliyat yapmasýnýn yasaklamasý sýkýntý yarattý. “Ya üniversitede kal, ameliyat yap” ya da, “Git, muayenehanende çalýþ” gibi iki ayrý seçenekten birini tercih etmek zorunda býrakýlan hekimlerin çoðu gitmeyi tercih edince olan hastalara oldu. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir baþta olmak üzere çok sayýda Týp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat sayýlarý yüzde 50 oranýnda düþtü. Özellikle de genel cerrahi, kadýn hastalýklarý ve nöroloji gibi bölümlerde aksaklýklar yaþanýrken Saðlýk Bakanlýðý da,”Rant sistemini kabul etmiyoruz, bu bizim üniversitelerimizi katleden bir þey” diyerek, tam gün yasasýnda ýsrarlý olduðunu gösterdi. VATAN, tam gün yasasý ve sonrasýnda yaþananlarýn röntgenini çekti. Ýþte ‘hekim’ ve ‘hasta’ gözünden ortaya çýkan vahim durum:

Yüzde 50 düþtü

Prof. Dr Mehmet Bilgin Saydam (Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný): “Ameliyatlarda aksaklýklar oluyor, hastalara uzun sürelere randevu veriyoruz. En önemlisi uygulamalý eðitimde büyük sýkýntý ve aksaklýklar var. Cerrahi branþlarda yarýdan fazla öðretim üyesi çalýþamýyor, ameliyatlar da ayný oranda düþtü. Dahili branþlarda da hizmet 3’te 1 oranýnda düþtü. Bazý anabilim dallarýnda hizmeti verecek hekim kalmadý. Haftada 700 civarýnda ameliyat yapýlýrken bu sayý kanun hükünde kararnameden sonra 380’e düþtü. Bu da günlük 100 ameliyatýn 54’e düþtüðünü gösteriyor. Ýstanbul Týp Fakültesi’nde görev yapan toplam 485 öðretim üyesinden yaklaþýk 165’i mesleðini sebest olarak icra ettiðini belirtti. Sadece cerrahi branþlarda 84 öðretim üyesi dýþarýda kaldý ve sistem böyle kilitlendi.”

Ameliyat yapan yok!

Doç. Dr. Yavuz Dizdar (Ýstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü): Tam gün yasasý saðlýk hizmetlerinin en ciddi kýsmýný yüklenen üniversite hastanelerine ve hasta vatandaþlara çok ciddi sorun getirdi. Çapa’da ciddi ameliyat sayýsý 6’da 1’e düþtü, çünkü yapacak adam yok. Saðlýk bakanlýðý 7 bin lira maaþ veriyor, doçent ya da profesör özel muaynehanesinde 20-25 bin lira kazanýyor. Dolayýsýyla mesele maaþ olduðunda “7000 liralýk Tam Gün”ün uygulanabilmesi imkânsýzdýr. Zengin hasta muayenehane ve özel hastane þartlarýnda tedavi görebilmekteler. Peki fakir hastanýn uygulamasý zor beyin ameliyatlarýný, uzun ve karýþýk ortopedik müdahalelerini kim yerine getirecek? Þu günlerde sakýn ciddi hasta olmayýn, çünkü parasýz eriþebileceðiniz doktor yok. Tam gün konusundaki ýsrar, ciddi hastalýðý olan ve üniversitelere gönderilen hastalar için tam bir adaletsizliktir.”

Sistem ‘özel’lere yaradý

Dr. Taner Gören (Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný): “Hekim arkadaþlarýmýz henüz kalacaklar mý ayrýlacaklar mý karar veremediler. Ama karar vakti yakýndýr. Muaynehanede çalýþmak kötü bir þey deðildir. Tabii ki öðretim üyesinin tam gün taminkar koþullarda çalýþtýrmak tabii ki asýl hedef olmalý, ama muaynehanesini kapatan hekimi performansa dayanan bir sistem bekliyor, bir hastaya bakýyorsa bir hekim gerekirse 1 saat uðraþýr ama performansý düþününce 6 dakikadan 12 hastaya bakmak zorunda kalýr ve o zaman da kalite düþer. Bizi zorladýklarý sistem zaten doðru bir sistem deðil. Üniversite hastanesi diye bir þey kalmayacak, öðretim üyesi bilimsel araþtýrma yapamaycak, asistan, öðrenci yetiþtiremeyecek. Hasta bakma, araþtýrma ve eðitim zamanla son derece düþük kalitede olacaktýr. Bu sistem özel hastanelere yaramaya baþladý.”

Bize el uzatýn

Baba Umut Rençber, kýzý Aleyna Rençber için Çapa koridorlarýnda umut ýþýðý arýyor. Baba Rençber, “Kýzým iki ay önce beyin tümörü yüzünden hastaneye yattý ve ameliyat oldu. 2 ay önce ameliyatý profesör yaptý, þimdi radoterapi ve kemoterapi olmasý gerekiyor. Ancak doktor olmadýðý gerekçesiyle kýzýmýn tedavisi yapýlamýyor. Ýlaç alacaðýz gidiyoruz, geliyoruz dosyalar imzalanmamýþ. Esenyurt’tan her gün Çapa’ya gelmek zorundayýz. Taksi ile gidiþ geliþ maliyeti 130 lira. Ama böyle bir imkanýmýz yok. Kýzýmýn kafasýnda yara var. Enfeksiyon riski yüksek. Bize uzanacak bir el arýyorum.”

Beni kim ameliyat edecek

Mualla Karabulut (54 yaþ emekli): “Ocak ayýnda ameliyat oldum, bacaðýmda yumuþak doku tümöründen doku deðiþti. Radyoterapi gördüm. Ancak hastalýðým nedenliyle yeniden hastalýk nüksetti, yarayý tedavi edecek doktor bulamýyorum. Genel cerrahiye gönderiyorlar. Gidiyorum ortopediye git diyorlar, ortopediye gidiyom yine genel cerrahiye yolluyorlar. Hasta bacaðýmla hastanenin içinde dört dönüyorum. Bacaðým kangren olmak üzere, tedavim uzarsa bacaðýmý kaybedeceðim. Doktorlar istifa etmiþ, doktor yokmuþ þimdi beni kim tedavi edecek?”

kaynak: Vatan gazetesi-Burak Kara