Ana Sayfa Görüşler Devletin Hastanelerini Ticarethaneye Dönüþtürmeyiz

Devletin Hastanelerini Ticarethaneye Dönüþtürmeyiz

Saðlýk Bakaný Recep Akdað devletin hastanelerini ticarethane gibi kullanýmýna izin vermeyeceklerini söyledi. Akdað, Kahramanmaraþ’ta Ortak Akýl Çaþýtayý Programýna katýldý. Kahramanmaraþ’ýn sorunlarý ve gelecekte yapýlmasý düþünülen projelerin görüþüldüðü çalýþtaya Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile Saðlýk Bakaný Recep Akdað katýldý.

Akdað, çalýþtay çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný cevaplandýrdý. Doktorlarýn tam gün yasasýndan yararlanmalarýný isteyen Akdað, doktorlarýn ya muayenelerinde çalþmalarýný ya da devlet hastanelerinde çalýþmalarý gerektiðini belirtti. Her ikisinin yapýlmasý durumunda saðlýklý verimin alýnmadýðýný açýklayan Akdað, “Biz bir kanun çýkardýk. Ýsteyen bu kanuna uyar devletin hastanesinde çalýþýr istemeyen de gider kendi ösel muayenesinde çalýþýr.” dedi.

Özel sektörde büyük imkanlarýn bulundðunu, isteyen hekimlerin gidip burada çalýþabileceðini aktaran Bakan Akdað, “Ýkisi beraber olmuyor. Ýkisi beraber olduðu zaman eðitim aksýyor, araþtýrma aksýyor. Söylemeye dilim varmýyor ama hastaneler ticarethaneye dönüþüyor. Biz buna izin vermeyeceðiz.” þeklinde konuþtu.

Öðleye kadar özel muyanehanede çalýþýp öðleden sonra hastaneye giden bir doktorun öðrencisi, asistaný ve hocasý ile iliþkilerini kestiðini, kendilerinin tam aksine bu iliþkiyi kuran bir yasa çýkardýklarýný vurgulayan Akdað, öðrencilerin ve asitanlarýn bu uygulamadan memnun olduðunu söyledi.

Bebek ölümlerini düþürdüklerini de vurgulayan Akdað, “Þuanda doðan her bin bebekten yaklaþýk olarak 10 bebek hayatýný kaybediyor. Önümüzdeki yýllarda bunu 10’nun altýna 7’lere kadar çekmeyi hedefliyoruz.” diye konuþtu. Böyle bir ortak akýlý düþünen herkesi kutladýðýný ifade eden Akdað, 1 milyon nüfusu geçen Kahramanmaraþ’ýn artýk daha önemli geliþmeler saðlamasý gerektiðini kaydetti.

Akdað ‘Saðlýk Sistemi Fakiri Kukarayý Koruyup Gözetiyor

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Türkiye’deki saðlýk sisteminin fakir fukarayý koruyup gözetme açýsýndan dünyanýn en iyi sistemlerinden birisi olduðunu söyledi.”Eksiklerimiz var.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Türkiye’deki saðlýk sisteminin fakir fukarayý koruyup gözetme açýsýndan dünyanýn en iyi sistemlerinden birisi olduðunu söyledi.

“Eksiklerimiz var. Özellikle insan kaynaðý eksiðimiz hakikaten belimizi büküyor. Þimdi siz yatýrým diyorsunuz. Yerini bulacaksa biz hiç çekinmiyoruz, Allah’a þükür paramýz var. Parayý da iyi kullanýyoruz, ucuza da mal ediyoruz. 2 yýl sonra ilaç parasýný ödeyen ülkelerde bir MR çekimi saðlýk sistemine 250-300 Euro’ya mal olurken, bizim sosyal güvenlik sistemimize 25-30 Euro’ya mal oluyor. Bunu da baþarabiliyoruz. Ama insan kaynaðý gerçekten belimizi büküyor. Ne yaparsanýz yapýn insanla hizmet veriyorsunuz. Þimdi 17 bin saðlýk personeli alýyoruz kamuya. Ýþler bitti, yerleþtirmeler yapýlacak. Özel sektör ile üniversiteler bize gelerek ‘Bu kadar personel almayýn bize kalmayacak’ diyorlar. Ýnþallah YÖK’ye birlikte çalýþýyoruz, problemimizi çözeceðiz.”

Bakan Akdað, 2002’de Kahramanmaraþ’ta çalýþan uzman sayýsýnýn 185 olmasýna raðmen bugün 382 kiþiye ulaþtýðýný anlatýrken, “Türkiye’de uzman sayýsýnda iki kat artýþ yok. Þu anda 4 bin kiþi ile çalýþýyoruz. Bu anlamda Kahramanmaraþ’ý ihmal etmediðimizi gösteriyor. Bazý uzman eksiklikleri olabilir ama bu Türkiye’deki doktor eksiðinin tezahürüdür. Türkiye’de ihtiyacýmýz olan doktorun yarýsýna sahibiz” diye konuþtu.

Aile hekimliðine de deðinen Akdað, halkýn aðýr olmayan hastalýklar için uzman gerektirmeyen hastalýklar için aile hekimlerine gitme konusunda teþvik edilmesi gerektiðini de vurguladý. Akdað, AK Parti döneminden önce Kahramanmaraþ’a 14 milyon liralýk yatýrým yapýldýðýný, iktidara gelmelerinden sonra bu rakamýn 217 milyon TL’ye çýktýðýný ekledi.

Toplantýnda çalýþma gruplarý, Kahramanmaraþ’ýn geleceðiyle ilgili hazýrladýklarý raporlarý sundu.

kaynak:medyarazzi.com