Ana Sayfa Görüşler Çolak, Dünyada ”ilaç” deðil ”birey” Odaklý Bir Sistem

Çolak, Dünyada ”ilaç” deðil ”birey” Odaklý Bir Sistem

Türk Eczacýlarý Birliði (TEB) Baþkaný Erdoðan Çolak, ilaç konusunda herkesin çok duyarlý davranmasý ve hekime gitmeden ilaç almamasý gerektiðini bildirdi.

Erdoðan Çolak, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye’de 32 bin eczacý ve 24 binin üzerinde eczane bulunduðunu ifade eden Çolak, ülkede aðrý kesici, antibiyotik ve depresyon ilaçlarýnýn kullanýmýnýn arttýðýný söyledi.

Ýlacýn son derece stratejik bir ürün olduðunu ifade eden Çolak, þöyle konuþtu:

”ABD’de kronik rahatsýzlýklar dýþýndaki ilaçlar marketlerde satýlýyor. ABD ilaç konusunda en rahat ülkelerden biri. Ancak burada zehirlenmelerin yüzde 54’ü de ilaçtan kaynaklanýyor. Çünkü denetim mekanizmasýnýn zayýflýðý var. Ýlacýn az kullanýlmasý durumunda tedavi etkisi yok, çok kullanýldýðý takdirde de adeta bir zehir. Ýlaç konusunda herkesin çok duyarlý davranmasý ve hekime gitmeden ilaç almamasý gerekiyor. Türkiye’de ilaca çok para harcanýyor ama bilinçli kullanýlmýyor.”

Çolak, dünyada ”ilaç” deðil ”birey” odaklý bir sistem olduðunu söyledi.

”Bana yaradý, iyi geldi, sen de kullan” mantýðýnýn yanlýþ olduðunu bildiren Çolak, ”Her ilaç her insana uygun olmayabilir. Hekim bir kiþiye ayný ilacý iki doz, diðerine ise üç doz verebiliyor. Çünkü kiþinin kilosu ve yaþýyla ilgili olarak verilen ilaçlarýn dozlarý da deðiþebilir. Ýlaç kiþiye özgüdür” dedi.

Çolak, eczacýlarýn daha aktif bir þekilde saðlýðýn merkezinde yer almasý gerektiðini, böylece akýlcý ilaç kullanýmýnda baþarý saðlanabileceðini kaydetti.

2 BÝN 800 KÝÞÝYE BÝR ECZANE
Türkiye’nin eczane sayýsýyla Avrupa’da en çok eczanesi olan ülkeler arasýnda olduðunu söyleyen Çolak, ”Bundan 10 yýl önce ülkede 7 eczacýlýk fakültesi vardý. Bugün bu sayý 21’e çýktý. 10 yýl önce mevcut fakültelerden 450 kiþi mezun olurken bugün bin 600 kiþi mezun oluyor. Þu an ülkemizde 2 bin 800 kiþiye bir eczane düþüyor. Ancak bu sayý artan fakülteler ve mezun olan öðrencilerle bin 500 kiþiye bir eczane haline gelecek” diye konuþtu.

kaynak:Habertürk