Ana Sayfa Ekonomi Cari Açýk Hýzlý Düþtü?

Cari Açýk Hýzlý Düþtü?

Merkez Bankasý’nýn verilerine göre cari açýk Temmuz ayýnda 5.3 milyar dolar oldu. Haziran ayýn da 7.6 milyar dolardý.

Türkiye’nin cari iþlemler hesabý açýðý, yýlýn 7 ayýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 112,9 artarak, 50 milyar 662 milyon dolar oldu. Öte yandan yýllýklandýrýlmýþ cari açýk ise 75 milyar dolar sýnýrýna dayandý.

Merkez Bankasý tarafýndan açýklanan 2011 yýlý Temmuz ayýna iliþkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açýk 2011 yýlý Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 26 milyar 871 milyon dolar artýþ gösterdi. Geçen yýlýn ilk 7 ayýnda, cari açýk 23 milyar 791 milyon dolar düzeyindeydi.

Geçen yýl Temmuz’da 3 milyar 565 milyon dolar açýk veren cari iþlemler hesabýnda, bu yýlýn ayný ayýnda 5 milyar 319 milyon dolar açýk meydana geldi.

Cari iþlemler açýðýnýn artmasýnda dýþ ticaret açýðýnýn 28 milyar 119 milyon dolar tutarýnda artarak 54 milyar 460 milyon dolara ulaþmasý etkili oldu.

SERMAYE VE FÝNANS HESAPLARI
Sermaye ve finans hesaplarý kapsamýnda, yurt dýþýnda yerleþik kiþilerin yurt içinde yaptýklarý net yatýrýmlar, ilk 7 aylýk dönemde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 4 milyar 638 milyon dolar artarak, 9 milyar 133 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayýnda gerçekleþen 2 milyar 756 milyon dolar tutarýndaki net sermaye giriþinin önemli bir kýsmý enerji sektöründen kaynaklandý.

Yurt içinde yerleþik kiþilerin yurt dýþýnda yaptýklarý net yatýrýmlar da ilk 7 aylýk dönemde net 1 milyar 449 milyon dolar tutarýnda gerçekleþti.

Yurt dýþýnda yerleþik kiþiler hisse senedi piyasasýnda Temmuz ayýnda 114 milyon dolar tutarýnda alýma raðmen ilk yedi ayda 672 milyon dolarý tutarýnda net satým yaptý.

Yurt dýþý yerleþikler, Temmuz ayýnda 1 milyar 716 milyon dolar tutarýnda devlet iç borçlanma senetleri (DÝBS) alýmýyla, ilk yedi aylýk dönemde toplam 13 milyar 296 milyon dolar tutarýnda DÝBS alýmý yaptý.

Bankalarýn yabancý para ve Türk Lirasý cinsinden efektif ve mevduat varlýklarý, bu yýlýn ilk yedi aylýk döneminde 790 milyon dolar tutarýnda artýþ gösterdi.

Bu artýþta yabancý paradaki 1 milyar 42 milyon dolar azalýþa raðmen Türk Lirasýndaki 1 milyar 832 milyon dolarlýk artýþ etkili oldu.

Öte yandan, diðer sektörlerin yurt dýþýndaki mevduat varlýklarý hesaplanýrken, Nisan-Temmuz 2011 dönemi için bankalarýn yurt dýþý þubelerinin mizan verilerindeki ilgili hesaplar gösterge niteliðinde kullanýldý. Buna göre, söz konusu veri Temmuz ayýnda 169 milyon dolar artmakla birlikte, yýlýn ilk yedi aylýk döneminde 10 milyar 970 milyon dolar tutarýnda azalma gösterdi.

Genel Hükümet, yurtdýþý piyasalar ve diðer uluslararasý kuruluþlardan saðlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, Temmuz ayýnda gerçekleþen 186 milyon dolarý net kullanýmýn katkýsýyla ilk yedi aylýk dönemde toplam 1 milyar 450 milyon dolar net kullaným yaptý.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN NET KREDÝ KULLANIMINDA ARTIÞ
Bankacýlýk sektörünün net kredi kullanýmý, bir önceki yýlýn ayný döneminde 2 milyar 670 milyon dolar iken, bu yýlýn ayný döneminde 8 milyar 927 milyon dolara yükseldi. Diðer sektörler ise, bir önceki yýlýn ayný döneminde 4 milyar 711 milyon dolar net kredi ödeyicisi konumundayken, bu yýlýn ayný döneminde 5 milyar 81 milyon dolar tutarýnda net kredi kullanýcýsý oldu.

Yurt dýþý bankalarýn yurt içi bankalar nezdinde tuttuklarý yabancý para mevduatlarý söz konusu dönemde 2 milyar 338 milyon dolar artarken, Türk Lirasý mevduatlarý ise 6 milyar 93 milyon dolar düþüþ kaydetti.

Finans hesaplarýnýn son kalemi olan rezerv varlýklarýn içinde bulunan resmi rezervler, Temmuz ayýnda 665 milyon dolar azalmasýna raðmen, ilk 7 aylýk dönemde 9 milyar 91 milyon dolar artýþ gösterdi.

7 AYDA KAYNAÐI BELÝRSÝZ PARA 10,6 MÝLYAR DOLAR
Ödemeler dengesi bilançosunda kaynaðý belirsiz giriþ-çýkýþý gösteren net hata ve noksan kalemi Temmuz ayýnda, 1 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleþti. Ocak-Temmuz döneminde bu kalemdeki tutar da 10 milyar 603 milyon dolar oldu.

Geçen yýlýn 7 ayýnda söz konusu rakam ise 228 milyon dolar idi. Net hata ve noksan, taným gereði ölçüm hatalarý ve tablodaki eksik ve fazla derlemesinden kaynaklanýyor.

Uygulamada, cari iþlemler hesabý ile rezerv varlýklar dahil sermaye ve finans hesaplarý toplamý çeþitli hata ve noksanlýklardan ötürü sýfýrdan farklý sonuç verdiðinde, söz konusu toplam, ters iþaret ile net hata ve noksan kalemine kaydedilerek ödemeler dengesi eþitliði saðlanýyor.

kaynak:Habertürk