Ana Sayfa Görüşler Bakanlýðýn Ýlaç Düzenlemesinden Eczacýlar Memnun

Bakanlýðýn Ýlaç Düzenlemesinden Eczacýlar Memnun

Saðlýk Bakanlýðý, hastane ambalajlý ürünlerin, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý kararý aldý. Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, eczane satýþ ve perakende fiyatý verilen ilaçlarýn, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý konusunda firmalarý uyardý.

Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü, Fiyat Deðerlendirme Komisyonu’nda alýnan karar gereði, Resmi Ýlaç Fiyat Listesi’nde yer alan ve sadece hastanelerde kullanýlan bazý ürünlerde eczane satýþ ve perakende fiyatý verilmesi nedeniyle hastane ambalajlý ürünlerin, hastane satýþ fiyatýna göre fiyatlandýrýlmasý gerektiðini duyurdu.

Genel Müdürlük, firmalardan söz konusu listede bu þekilde fiyatlandýrýlan ürünlerin 16 Eylüle kadar tespit edilerek bildirilmesini istedi.

Günübirlik tedavi

Duyuruda, bu ürünlerin fiyatlandýrýlmasýnýn, bundan sonra hastane ambalajlý ürünlerin fiyatlandýrýlmasýna göre yapýlacaðýný bildirdi.

Saðlýk Bakanlýðýnýn bu kararýný, olumlu bir adým olarak deðerlendiren Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Saðlýk Uygulama Tebliði’ne göre, saðlýk kurumlarýnda yatýþ ve taburcu iþlemi yapýlmadan, 24 saatlik zaman dilimi içindeki tedavilerin günübirlik tedavi olarak deðerlendirildiðini hatýrlattý.

Günübirlik tedavide kullanýlan ilaçlarýn, hastaneler tarafýndan devlete, perakende satýþ fiyatý üzerinden fatura edilerek satýldýðýný belirten Saydan, bu hususa TEÝS olarak daha önce dikkat çektiklerini söyledi.

Hastanede eczacý yok

Günübirlik tedavi þeklinin kesinlikle kabul edilemez olduðunu, hastalarýn ya ayakta ya da yatarak tedavi edilmesi gerektiðini, bu kapsamda dünyada eþi benzeri olmayan günübirlik tedavi tanýmýndan derhal vazgeçilmesi gerektiðini her platformda duyurduklarýný belirten Saydan, “Bu olumlu bir adýmdýr, ancak halen hastanelerde sadece hastane ambalajlý ürünlerin bulunmasý gerektiðiyle ilgili bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Hastanelerin eczaneler gibi ilaç satmasý kabul edilemez. Ayrýca her hastane eczanesinde eczacý olmadýðýný düþünürsek, bu halk saðlýðýný tehdit eden de bir durumdur” dedi.

kaynak:Hürriyet gazetesi