Ana Sayfa Görüşler Bakan’dan ‘Tam Gün’e Son Nokta!

Bakan’dan ‘Tam Gün’e Son Nokta!

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Tam Gün Düzenlemesi ile ilgili olarak, ”Bu hizmet açýðýný mutlaka kapatacaðýz. Nasýl kapatacaðýz? Ya o üniversitemize ayný alanda ilgili mahareti olan bir doktor görevlendirmesi yapacaðýz. YÖK ile de konuþtuk. Gerekirse yeni öðretim üyesi kadrolarý da ihdas edeceðiz. Acil olarak görevlendirme, peþinden öðretim üyesi kadrolarý…” dedi.

Bakan Akdað, 4. Ulusal Aþý Sempozyumu’ndan ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Akdað, bir gazetecinin, ”Tam gün uygulamasý sonrasýnda özellikle üniversitelerde doktor sayýsýnýn azaldýðýna ve buna baðlý olarak ameliyatlarýn yarý yarýya düþtüðüne iliþkin basýnda haberler yer alýyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Akdað, Saðlýk Bakanlýðýnýn elinde böyle bir veri olmadýðýný söyledi. Akdað, Türkiye’de üniversitelerde çalýþan 10 bin civarýnda uzman hekimin görev yaptýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti:

”Bu uzmanlar belirli seviyelerde öðretim üyesi ayný zamanda. Yardýmcý doçent, doktor ya da profesör. Bu unvanlarý olmayan uzman sayýsý da az olmakla beraber mevcut. 10 bin kiþiden bahsediyoruz burada, bu 10 bin kiþiden hem üniversite hastanesinde hocalýk yapan, öðretim üyeliði yapan, ayný zamanda da dýþarýda çalýþacaðým muayenehanem olacak ya da özel hastane ile irtibatým olacak diyenlerin sayýsý da 650 civarýnda. Bu kiþilerin vereceði karar da henüz netleþmiþ deðil. Bu 650’nin muhtemelen bir kýsmý da sadece üniversitelerde çalýþmayý kabul edecektir. Bu durumda mevcut olan 650 sayýsý daha da azalacak. 10 bin deðerli öðretim üyesinin olduðu bir yerde yüzde 5’lerden bahsediyoruz. Bunu önemli bir problemmiþ gibi kamuoyuna sunmak vatandaþlarýmýza, hastalarýmýza ve hasta yakýnlarýna en büyük haksýzlýktýr.”

Üniversitelerin ticarethane olmasýný kabul etmediklerini vurgulayan Akdað, ”Üniversiteler ticarethane deðildir. Üniversiteler rant kapýsý olamaz. Üniversitelerin bu týp fakültelerinin uygulama araþtýrma merkezlerinde bu ticarethane anlayýþý eðitimi, öðretimi ve araþtýrmayý geçtiðimiz yýllarda ileri derecede arýzalandýrdý” diye konuþtu.

”NASIL BÝR KATKISI OLABÝLÝR?”
Akdað, bir üniversite hocasýnýn sabah hastaneye gelerek 2 saat çalýþýp, ardýndan muayenehanesine gidip ya da öðleden sonra üniversitede paralý muayene yapýp bu þekilde çalýþmasýnýn kabul edilemeyeceðini belirterek, ”Bu þekilde çalýþan öðretim üyesinin nasýl bir katkýsý olabilir? Farklý bir mecrada gidiyor demektir” dedi.

Kendilerinin fakir fukarayý, orta direði, iþçiyi, esnafý, memuru, emekli ve yeþil kartlýlarý düþünmek zorunda olduklarýný ifade eden Akdað, öðretim üyelerinin ”baþlarýnýn üstünde yerinin” olduðunu, ancak dýþarýyla irtibatlý çalýþmak isteyenlerin de bu yolu seçebileceklerini kaydetti. Akdað, ”Bu öðretim üyeleri yine eðitim, öðretime de devam edecekler. Bunun da önüne geçmiyoruz. Ama bu iliþkiyi kurmaya kararlýyýz. Çünkü bu iliþki, vatandaþýmýza çok çile çektiriyor” þeklinde konuþtu.

Öðretim üyelerinin bir kýsmýnýn baðlý olduklarý üniversitelerden ayrýldýklarýný da anýmsatan Akdað, þunlarý söyledi:

”Türkiye’de 60 üniversite olmasýna raðmen bu gürültü en fazla 3-5 üniversitede koparýlýyor. Ayrýlan bazý hocalarýmýzýn oluþturduðu hizmet boþluðunu ne yapacaðýz? Saðlýk Bakanlýðý olarak YÖK’e yaklaþýk 1 hafta-10 gün önce acele ve günlü olarak bir yazý yazdýk. Bugün bir yazý daha yazacaðýz. Þunu söyledik; eðer bu yeni durumdan dolayý bazý hocalarýmýzýn ‘dýþarýda çalýþmayý tercih ediyorum’ demesinden dolayý bir hizmet açýðý oluþuyorsa ‘lütfen Saðlýk Bakanlýðýmýza acilen bildirilsin’ dedik. Hatta üniversitelerimize de bilgi için ayný yazýyý yazdýk. Biz bu hizmet açýðýný mutlaka kapatacaðýz. Nasýl kapatacaðýz? Ya o üniversitemize ayný alanda ilgili mahareti olan bir doktor görevlendirmesi yapacaðýz. YÖK ile de konuþtuk. Gerekirse yeni öðretim üyesi kadrolarý da ihdas edeceðiz. Acil olarak görevlendirme, peþinden öðretim üyesi kadrolarý… Bunun mümkün olmadýðý nadir durumlar olursa da biz ilgili hastalarýmýza sahip çýkacaðýz. Onlarý kamuya ait diðer eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ya da Türkiye’deki özel hastanelerde tedavi ettireceðiz, tedavilerini sonuna kadar takip edeceðiz. Olmaz ya, ihtiyaç olsa bu hastalarýmýzý uçak ambulansa koyacaðýz, Avrupa’ya götürüp orada tedavi ettireceðiz.

Çünkü biz bu iliþkinin bu rant, ticaret, para iliþkisinin üniversiteden çýkmasýna karar verdik. Çýkmasý için hükümet olarak kararlýyýz. Baþbakanýmýzýn bana verdiði talimat da budur. Üniversitelerimizden de bu hususta yakýn bir iþbirliði bekliyoruz. Kimseyi de genel anlamda suçlamýyorum. Ama bu meseleyi hastalarýný kullanarak provoke etmek isteyenlere de müsaade etmeyeceðiz. Biz hastalarýmýzýn da yanýndayýz. Çalýþanlarýmýzýn, deðerli öðretim üyelerimizin de yanýndayýz.”

kaynak:Habertürk