Ana Sayfa Görüşler Aralýk TUS da 9 soru Yanlýþ?

Aralýk TUS da 9 soru Yanlýþ?

ÖSYM, 14 bin doktorun girdiði TUS’ta hata yaptý. Adaylarýn 9 sorunun yanlýþ olduðu iddiasý üzerine yalnýzca 4 soruyu iptal etti ve yerleþtirmeleri yaptý.  Ancak bilirkiþi raporuna göre 5 soruda daha hata var

Önce Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý’nda (YGS) “þifre” iddiasý sonra yaptýðý sýnavlardaki hatalarla tartýþýlan ÖSYM’de bu kez de Týpta Uzmanlýk Giriþ Sýnavý (TUS) þoku yaþanýyor. ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir’in göreve gelmesinden 2.5 ay sonra geçen yýl 12 Aralýk’ta yapýlan ve 14 bin 500 doktorun girdiði TUS Sonbahar Dönemi Sýnavý’nda 9 sorunun yanlýþ olduðu iddia edilmiþ, ÖSYM 4 sorudaki yanlýþlýðý kabul etmiþti. Ardýndan da ÖSYM yaklaþýk 3 bin doktoru sýnav puanlarýna göre yerleþtirdi.
 

YER DEÐÝÞTÝRTECEK
Ancak sýnava giren adaylardan Muhammet Mustafa Aydýnol konuyu yargýya taþýdý. Ankara 15. Ýdare Mahkemesi’nde devam eden davanýn bilirkiþi raporuna HABERTÜRK ulaþtý. Raporda 35. 69. 92. klinik sýnavýnýn 49 ve temel bilimler sýnavýnýn 49 sorularýnýn yanlýþ olduðu belirtiliyor. Her sorunun deðeri 0.5 puan olduðundan iptal edilecek 5 sorunun deðeri de 2.5 puan. 2.5 puan yerleþtirmeleri etkiliyor, örneðin Cerrahpaþa Pediatri ile  Erzurum Atatürk Üniversitesi Pediatri bölümü arasýnda 2.5 puanlýk fark var. Mahkeme, bilirkiþi raporuna göre 5 soruyu iptal ederse sýnavý kazanamayan ve istediði yere yerleþtirilemeyenler için dava yolu açýlýyor.

Kaynak:Habertürk-Refika Karabacak