Ana Sayfa Görüşler Adana’da Kadýn Doktor Darbedildi

Adana’da Kadýn Doktor Darbedildi

Adana Devlet Hastanesi Acil Servisi doktoru Fulya Kaya, dün akþam nöbeti sýrasýnda, trafik kazasý sonrasý gelen hastaya müdahale etmeye çalýþýrken hasta ve yakýnlarý tarafýndan darbedildi.

Darp nedeniyle görev yaptýðý hastanede tedavi altýna alýnan 18 yýllýk doktor Kaya’nýn sað elmacýk kemiði iki yerinden kýrýldý.

Kaya, trafik kazasý sonucu gelen bir hastanýn yakýnlarýnýn acil serviste görevli bir doktora saldýrdýðýný belirterek, þöyle konuþtu:

”Bu duruma özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Ben de hastaya müdahale etmek istedim ancak hastanýn sürekli küfür etmesi üzerine güvenlik görevlilerinden yardým istedim. Güvenlik görevlilerine seslendiðim sýrada yüzüme darbe aldým ve sonrasýný hatýrlamýyorum. Yere düþmüþüm. Hasta ve yakýnlarý dahil 5-6 kiþiydiler. Hepsinden þikayetçiyim.”

Hastalarýna bakýlmadýðý yönünde iddiasý olan bazý kiþilerin böyle olaylar çýkarabildiðine dikkati çeken Kaya, ”Bu hastanýn geliþi ile benim yumruk yemem arasýnda sadece 2 dakika var. Bu güvenlik kamerasý görüntüleriyle de sabit. Bu kadar kýsa sürede böyle bir iddia dahi söz konusu olamaz” dedi.

Yaþadýðý olayýn kiþisel bir husumetten meydana gelmediðini belirten Kaya, ”Beni darbeden hastayý ve yakýnlarýný tanýmam. Bu beyaz önlüðüme karþý bir saldýrý” diye konuþtu.

Bu arada, saldýrý nedeniyle elmacýk kemiði kýrýlan Kaya’nýn yüzünün bir bölümünde hissizlik, gözünde kanama olduðu bildirildi.

Doktoru darbettiði iddiasýyla gözaltýna alýnan hasta Z.E. ile yakýnlarý A.E, F.G, Ö.G, ve R.E. adliyeye sevk edildi.

kaynak:Akþam gazetesi