Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Firmalarýyla Doktorlarýn Arasýna Bakanlýk Girdi

Ýlaç Firmalarýyla Doktorlarýn Arasýna Bakanlýk Girdi

Yeni düzenlemeyle ilaç firmalarýnýn kongre ve benzeri organizasyonlara desteði, saðlýk meslek mensubu baþýna yýlda 5 defayla sýnýrlandýrýldý. Beþeri Týbbi Ürünlerin Tanýtým Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayýmlandý. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Hanefi Özbek, Yönetmelik ile beþeri týbbi ürünlerin saðlýk meslek mensuplarýna tanýtým faaliyetlerinin düzenlendiðini bildirdi.

Yeni düzenlemeyle ilaç firmalarýnýn kongre ve benzeri organizasyonlara desteðinin, saðlýk meslek mensubu baþýna yýlda 5 defayla sýnýrlandýðýný, bir saðlýkçýnýn ayný firma tarafýndan düzenlenen kongreye yýlda en fazla iki kez katýlabileceðini kaydeden Özbek, böylece katkýnýn kiþiye deðil, organizasyon komitesine yapýlýr hale getirildiðini söyledi.

Özbek’in verdiði bilgiye göre, Beþeri Týbbi Ürünlerin Tanýtým Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik ile þu düzenlemeler getirildi:

-Bütün toplantý ve kongreler ile katýlýmcýlar tek bir veri tabanýna kaydedilip izlenebilecek.
-Ruhsat sahipleri yýllýk programlarýný hazýrlayýp Saðlýk Bakanlýðýnýn onayýna sunacak ve onay dýþý faaliyet yapamayacak. Özbek, düzenlemenin, bu tür organizasyonlarýn bakanlýðýn bilgisi dahilinde yapýlmasý amacýyla getirildiðini bildirdi.
-Uluslararasý etkinlikler hariç, tatil beldelerindeki kongre ve toplantýlar turizm sezonunda yapýlamayacak. Turizm sezonunun hangi tarihleri kapsadýðý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýklanacak.

-Ürün tanýtým (lansman) toplantýlarýna katýlacaklarýn konaklama ve ulaþým giderleri ilaç firmalarýnca karþýlanamayacak.
-Saðlýk meslek mensubu olmayanlara kongre katýlým desteði verilemeyecek.
-Her toplantý ve kongre programýna akýlcý ilaç kullanýmýyla ilgili oturum konulacak.
-Ýlaç tanýtýmý yapacaklar, Saðlýk Bakanlýðýnca sertifikalandýrýlan eðitim programýndan geçirilecek. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Eðitimi Genel Müdürlüðünün yapacaðý sertifikalandýrma 3 yýl geçerli olacak.

-Ürün tanýtým elemanlarýnýn, saðlýk meslek mensuplarýný mesai saatleri içerisinde ziyaret etmeleriyle ilgili düzenlemeye gidildi. Bununla ilgili çalýþma hastanede verilen saðlýk hizmeti ve eðitimini aksatmayacak. Konuyla ilgili hastane baþhekimleri yetkilendirilecek.
-Bilimsel ve eðitsel faaliyetlerle ilgili olarak yönetmelik hükümlerine uyulmamasý halinde ruhsat/izin sahibi uyarýlacak. Fiilin tekrarý halinde bu ruhsat/izin sahipleri bir yýl süreyle kongre ve sempozyumlara katký ve destek veremeyecek.
-Tanýtýmýn yönetmeliðe aykýrý yapýlmasý durumunda ruhsat/izin sahibi uyarýlacak. Bunun tekrarý halinde tanýtým faaliyeti yapýlamayacak. Ayný hususun tekrarý halinde ürünün pazarlanmasý önce üç ay süreyle, daha sonra da bir yýl süreyle askýya alýnacak.
-Tanýtým elemanlarý, tanýtým ihlali yaptýklarý takdirde Saðlýk Bakanlýðýnca verilen sertifikalar geçersiz hale gelecek. Bu durumdaki kiþiler, farklý bir firmada olsa dahi bir yýl süreyle yeni bir sertifika programýna katýlamayacak.

-Bedelsiz ürün numunelerinin yýllýk daðýtýlan miktarý, ilgili ürünün bir önceki yýla ait satýþ miktarýnýn yüzde 5’ini geçemeyecek. Bu hükmün uygulanmasýna her bir beþeri týbbi ürün için satýþ izni alýndýðý tarihten bir yýl sonra baþlanacak.
-Firmalarýn kongre desteði, katýlým sayýsý ve veri tabaný oluþturulmasýyla ilgili hususlar 1 Ocak 2012, akýlcý ilaç kullanýmýyla ilgili düzenleme 1 Haziran 2012, tanýtým elemanlarýnýn eðitimiyle ilgili hüküm 1 Ekim 2012, bedelsiz ürün numuneleriyle ilgili bentler 1 Ocak 2013, diðer hükümler ise 31 Aralýk 2011 tarihinde yürürlüðe girecek.

kaynak:Radikal gazetesi