Ana Sayfa Ekonomi Yatýrým Fonlarýný Türkler Getiriyor

Yatýrým Fonlarýný Türkler Getiriyor

Büyümede Avrupa lideri olan Türkiye, Avrupalý þirketlere ilaç oldu. Son dönemde finans ve sigortayý radarýna alan yabancý yatýrýmcýnýn yeni ilgi alaný saðlýða kaydý. Türkiye’nin önde gelen saðlýk kuruluþlarýnýn kapýsýný çalan Avrupalýlar son bir ayda 4 Türk þirketine ortak oldu, hisselerini devraldý. Ýsveçli SCA, Ýtalyan Recordati, Macaristan merkezli MEP’in ardýndan Londra merkezli NBGI Private Equity Türkiye’deki saðlýkta büyüme fýrsatýna katýldý. Türkiye’nin ilk aþý üreticisi olan Birgi Mefar’ý, Ýngiltere merkezli Yunan fonu NBGI Private Equity satýn aldý. 1963 yýlýnda kurulan ve baþta Sanofi olmak üzere birçok dev markaya aþý üreten Birgi Mefar, bu alanda Türkiye’nin en büyük þirketi. Birgi Ailesi ve Maya Holding’in ortak olduðu Birgi Mefar’ý alan NBGI Private Equity’in bu Türkiye’deki ikinci yatýrýmý oldu.

TAMAMI AVRUPALI
Türkiye’ye þubat ayýnda adým atan NBGI, en büyük onkoloji merkezi Sante Group’u satýn almýþtý. Geçen hafta da Ýsveçli kâðýt ve hijyen ürünleri þirketi Svenska Cellulosa AB (SCA), Türkiye’de hijyen ürünleri þirketi San Saðlýk’ýn yüzde 95 hissesini 15.2 milyon dolara bünyesine katmýþtý. Son bir aya bakýldýðýnda Türk þirketlere Avrupalý devlerin ilgisi dikkat çekiyor. Ýtalyan ilaç devi Recordati, Ýþ Yatýrým bünyesinde yer alan Frik Ýlaç’ý 130 milyon dolara, Macaristan merkezli ve Orta ve Doðu Avrupa’da yatýrýmlara yönelen 2.2 milyar euroluk aktiflere sahip Mid Europe Partners (MEP) fonu da Ýzmirli Kent Hastaneleri Grubu’nun çoðunluk hissesini devraldý. 2010 yýlýnda ise yabancýlar toplam 7 saðlýk þirketine ortak olmuþtu.

FONLARI TÜRKLER GETÝRÝYOR
Türkiye’de þirket alan yatýrým fonlarýnýn ortak özelliði ise Türklerle çalýþmasý. Türkiye’ye ilk kez geçen ay adým atan Mid Europe Partners’ýn yönetiminde Kerim Türkmen yer alýyordu. 2007 yýlýndan bu yana MEP’te yer alan Türkmen, þu anda fonun Türkiye Direktörü. Türkiye’ye þubat ayýnda Sante Group’u alarak giren NBGI yönetiminde ünlü finansçý Mete Ýkiz yer alýyordu. Ýkiz þu an fonun Türkiye yöneticisi.

Kaynak: Sabah gazetesi-Kerim ÜLKER