Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TUS’da PUan Kesintisi ve Yabancý Kontenjaný Haksýzlýðý

TUS’da PUan Kesintisi ve Yabancý Kontenjaný Haksýzlýðý

Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði’nde 1 Temmuz’da yapýlan deðiþiklik, TUS’a giren hekim ve diþhekimlerini zor durumda býraktý. Deðiþikliðe göre, uzmanlýk eðitimi sýrasýnda istifa edenler ile yerleþtirildiði bölüme baþlamayanlarýn TUS’ta aldýklarý puandan yüzde 2 oranýnda kesinti yapýlacak.

Bu deðiþikliðin, yürürlük tarihi olan 1 Temmuz’dan sonra ortaya çýkan olgular bakýmýndan uygulanabileceði açýk iken; herhangi bir tarih sýnýrý belirtilmeksizin bütün zamanlarý kapsayan bir hükmün TUS Kýlavuzunda yer almasýnýn meslektaþlarýmýzda yarattýðý duraksama belirtilerek konuya ivedilikle açýklýk getirilmesi ÖSYM’den talep edildi. ÖSYM’nin konuya iliþkin olarak yapacaðý açýklama ayrýca paylaþýlacak.

Yabancý kontenjanlarda artýþ

Sonbahar dönemi TUS sonrasý yerleþtirmelerde kullanýlacak kontenjanlarda yabancý hekimlere yönelik uzmanlýk öðrenciliði kadrolarýnýn yüzde 10’una kadar ilave kontenajan ayrýlabileceðine iliþkin yönetmelik hükmü de ihlal edildi. TTB Merkez Konseyi, 3361 kontenjandan 443’ünün yabancý hekimlere ayrýlmýþ olmasý ile ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðý, YÖK ve ÖSYM’ye yazý gönderdi. Ýlgili kurumlardan yapýlacak açýklamalar da ayrýca paylaþýlacak.

TTB Hukuk Bürosu, yabancý kontenjan artýþlarýyla ilgili olarak bireysel dava açmak isteyen hekimler için dava dilekçesi örneði hazýrlýyor. Örnek dilekçe yarýn TTB web sayfasý üzerinden duyurulacak.

TTB