Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TUS’da Hukuk Skandalý ve Dava

TUS’da Hukuk Skandalý ve Dava

BASIN AÇIKLAMASI

TUS’TA HUKUK SKANDALI

Türk Tabipleri Birliði, TUS Yönetmeliði’nin ihlali ve puan kesintisi nedeniyle oluþan haksýzlýða karþý dava açtý

Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði’nde 1 Temmuz 2011 tarihinde yapýlan deðiþiklikle, uzmanlýk eðitimi sýrasýnda istifa edenler ile yerleþtirildiði bölüme baþlamayanlarýn TUS’ta aldýklarý puandan yüzde 2 oranýnda kesinti yapýlmasý gündeme getirildi.

Ayrýca, sonbahar dönemi TUS yerleþtirmelerinde kullanýlacak kontenjanlarýn yaklaþýk yüzde 20’si, uzmanlýk kadrolarýnýn en çok yüzde 10’una kadar ilave kontenjan ayrýlabileceðine iliþkin Yönetmelik hükmü de ihlal edilerek, yabancý uyruklu hekimlere ayrýldý.

Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði’nin 18. maddesinin altýncý fýkrasýndaki “(6) Uzmanlýk eðitimine devam edenlerden kurum veya dal deðiþikliði için yeniden sýnava girenlerin yerleþtirmeye esas mesleki bilgi puaný yüzde 2 oranýnda düþürülür” hükmü 1.7.2011 tarih ve 27981 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan Yönetmelik deðiþikliði ile “(6) Aþaðýdaki hallerde yerleþtirmeye esas mesleki bilgi puaný yüzde 2 oranýnda düþürülür: a) Uzmanlýk eðitimine devam etmekte iken sýnava girildiðinde. b) Uzmanlýk eðitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarýný takip eden ilk sýnavda. c) Bir uzmanlýk alanýna yerleþtirildiði halde eðitime baþlamayanlarýn takip eden ilk sýnavda.” þeklinde düzenlenmiþ; ilgili deðiþikliðin yayým tarihinde yürürlüðe gireceði belirtilmiþtir.

Bu durumda,  1.7.2011 tarihinde yapýlan Yönetmelik deðiþikliðinin anýlan tarihten sonraki olgular bakýmýndan uygulanabileceðinde þüphe bulunmamaktadýr. Bir baþka ifadeyle, Yönetmeliðin 18. maddesinin deðiþik altýncý fýkrasýnýn (b) ve (c) bendinde belirtilen durumlara 1.7.2011 tarihinden önce sahip olan kiþilerin Týpta Uzmanlýk Sýnavýnda puanlarýnýn hiçbir þekilde düþürülmemesi gereklidir.

Söz konusu hükmün, istifa yahut yerleþtirmeye karþýn baþlamama tarihi gözetilmeksizin uygulanmasý, 1.7.2011 tarihli Yönetmelik deðiþikliði ile getirilmiþ olan hükümlerin geçmiþe etkili olarak uygulanmasýna sebep olacaðýndan hukuka aykýrýdýr. Ancak diðer yandan, baþvuru sahipleri durumlarý ile ilgili bilginin verilmesinde gerçeðe uygun olmayan bir beyanda bulunmak istememektedirler. Sonuç olarak, bu düzenleme karþýsýnda, meslektaþlarýmýz baþvuru formlarýnýn doldurulmasýnda duraksama yaþamaktadýrlar.

TUS Sonbahar Dönemi baþvurularýnýn 17.8.2011 tarihinde sona ereceði de gözetilerek söz konusu Kýlavuz hükmünün uygulama dönemine iliþkin bir açýklamanýn ivedilikle yapýlmasýnda yarar bulunmaktadýr.

Yabancý kontenjan artýþý dikkat çekici

Ayný yönetmeliðin 19. maddesinde ise yabancýlarýn ülkemizde uzmanlýk eðitimi almasýna iliþkin kurallar belirlenmiþ; ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda da “(3) Usulüne göre yürürlüðe konulan uluslararasý antlaþmalarla yabancý ülkelere ayrýlan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlýk eðitimi yapmak isteyen yabancý uyruklulara, uzmanlýk öðrenciliði kadrolarýnýn yüzde 10’una kadar ilave kontenjan ayrýlabilir.” hükmüne yer verilmiþtir.

Ancak, 2011 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý Sonbahar Dönemi Kýlavuzunun ek tablolarý incelendiðinde T.C. vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn baþvuru yapabileceði uzmanlýk eðitimi kadrosunun 2918 olduðu, buna karþýlýk 443 kadronun ise yabancý uyruklularýn baþvurabilmesine ayrýldýðý görülmektedir. Bu oran, yönetmelikte belirtilen yüzde 10 oranýna aykýrý biçimde, genel ortalamada (Týp Fakülteleri, Saðlýk Bakanlýðý Hastaneleri, KKTC, Adalet Bakanlýðý, GATA) yüzde 15’e denk düþmekte, týp fakültelerinde ise yüzde 20’yi aþmaktadýr.

Örneðin; Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi’nde açýlan 69 uzmanlýk kadrosundan 29’u, Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinde açýlan 53 kadrodan 20’si, Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi’nde açýlan 39 kadrodan 14’ü, Sakarya Üniversitesi’nde açýlan 30 kadrodan 21’i yabancý uyruklu hekimlere ayrýlmýþ durumdadýr. (Kontanjan daðýlýmýný içeren tabloya ulaþmak için…)

KKTC vatandaþlarýna uluslararasý antlaþma çerçevesinde kontenjan ayrýlmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr. Ancak 443 yabancý kontenjaný için herhangi bir açýklama bulunmamaktadýr.

Bununla birlikte yabancý hekimlerin kardiyolog ya da göz doktoru olmalarý için sadece barajý geçmeleri yeterli olurken, T.C. vatandaþý bir hekim en az 70 puan alarak yerleþebilmektedir. Bu açýk bir fýrsat eþitsizliðidir ve kabul edilemez.

Yabancý uyruklu asistanlara refakat nöbetleri baþta olmak üzere daha fazla nöbet tutturulduðu, maaþ verilmediði, saðlýk güvencesi baþta olmak üzere özlük haklarýna sahip olmadýklarý, çoðu yerde yoðun ve uzun süreli çalýþtýrýldýklarý, üniversite ve eðitim araþtýrma hastanelerinde iþlerin çoðunun asistanlarýn omzunda olduðu bilinmektedir. Bu durumda, yabancý kadro artýþýndaki bu ihlalin, “ucuz iþgücü” amacýna yönelik olmasýndan baþka seçenek akla gelmemektedir.

Türk Tabipleri Birliði, tüm asistan hekimlerin aðýr koþullarda, özlük haklarýndan yoksun biçimde çalýþtýrýlmasýna karþý yoðun çaba harcamaktadýr. Bu yaklaþýma koþut olarak, yabancý uyruklu asistan hekimlerin “ucuz iþgücü” anlayýþýyla çalýþtýrýlmasýna da karþýdýr.

Ülkemizde týpta uzmanlýk eðitimi alabilmek için meslektaþlarýmýzýn, bu sýnýrlý kadrolara yerleþebilmek için yýllarca yoðun emek harcadýðý bilinmektedir. Meslektaþlarýmýzýn hakký olan uzmanlýk eðitimi kadrolarýnýn fýrsat eþitliði bir kenara býrakýlarak, Yönetmelik hükmü ihlal edilerek önemli ölçüde yabancý hekim baþvurusuna tahsis edilmiþ olmasý, Birliðimiz ve meslektaþlarýmýz tarafýndan anlaþýlamamaktadýr.

Türk Tabipleri Birliði olarak, haksýz puan kesintisi konusunda ÖSYM’ye, yabancý kontenjan ile ilgili düzenlemenin ihlali konusunda da Saðlýk Bakanlýðý, YÖK ve ÖSYM’ye yazýlar gönderilerek, bunlarýn nedenleri ve hukuki dayanaklarýnýn açýklanmasýný ve oluþan haksýzlýðýn giderilmesi talep etmiþ bulunuyoruz.

Hukuk Büromuz, söz konusu durumlarla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasý talebiyle Danýþtay’da dava açmýþtýr. Geliþmeler ve yazýþma sonuçlarý web sayfamýz üzerinden paylaþýlmaktadýr.

Hekim emeðinin TUS’ta ve TUS sonrasý yerleþtirme sürecinde korunabilmesi bakýmýndan, tüm bu haksýzlýklarýn giderilmesi ve gerekenlerin yapýlmasý için Saðlýk Bakanlýðý’ný, YÖK’ü ve ÖSYM’yi göreve çaðýrýyoruz.

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
MERKEZ KONSEYÝ