Ana Sayfa Görüşler Tamgün Kandýrmacasý: Halkýmýz Gerçeði Bilmeli

Tamgün Kandýrmacasý: Halkýmýz Gerçeði Bilmeli

26.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanan kanun hükmündeki kararname (KHK) ile kamuda görev yapan hekimlerin serbest meslek faaliyetlerini kýsýtlayan düzenlemeler yapýlmýþtýr. Hekimlere ve hekimlik mesleðine kin dolu bir ruh hali ile hazýrlanan, hekimlerin serbest çalýþma hakkýný gasp eden ve ne vahimdir ki, Anayasa Mahkemesi’nin iptale iliþkin gerekçeleri ve Danýþtay kararlarý hiçe sayýlarak yapýlan bu düzenleme ile “Tam Gün” olarak bilinen hekimlik mevzuatý yeniden kanunlaþtýrýlmýþtýr.

Anlaþýlan mevcut iktidarýn halkýn iradesini temsil eden Meclisi ve toplumsal alanda çalýþan demokratik örgütlerin düþüncelerini hiçe sayarak hazýrladýðý çok sayýdaki KHK’lerden, bu kez hekimler de nasibini almýþ görünüyor. Üstelik kamuoyu önünde hekimlik onuru yine ayaklar altýna alýnýyor; hekimler ve tabip odalarý yýpratýlmak isteniyor.

KHK ile yapýlan düzenlemelerin kamu yararý gözettiðini öne sürerek, haklarýnýn gasp edildiðini savunan tabip odalarýný ve Anayasa Mahkemesi’ne tek itiraz edebilecek kurum olan ana muhalefet partisini kamuoyu karþýsýnda hedef göstermek, ne ölçüde ileri demokrasi örneði sayýlabilir?

Kamuoyu tarafýndan açýk olarak bilinmelidir ki, hukuk devleti ve yargý kararlarý yok sayýlarak, ilgili hiçbir kiþi ve kurumun görüþü alýnmadan, kapalý kapýlar ardýnda hazýrlanan son KHK ile hekimlerin serbest mesleki faaliyet hakký ortadan kaldýrýlmaktadýr. Bu düzenleme ile özetle:
 

Hiçbir kurumun görüþü alýnmadý

1- Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý kurum ve kuruluþlarda görev yapan hekimlerin serbest meslek faaliyetini (muayenehane, iþyeri hekimliði, özel saðlýk kuruluþu vb.) engelleyen bir mevzuat oluþmaktadýr.

2- Üniversitede görevli öðretim üyeleri, yalnýzca eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamýnda gelir elde edilen hizmetlerde çalýþmamak kaydýyla, yükseköðretim kurumlarýndan baþka yerlerde mesleki faaliyette bulunabilecek, meslek ve sanatlarýný serbest icra edebileceklerdir.

3- Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu hekimler de mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere muayenehane ve benzeri yerler açamayacak ve vakýf üniversitelerinde çalýþamayacaklardýr.

4- Kanunun yürürlüðü açýsýndan herhangi bir geçiþ süresi öngörülmemiþ, kanunun derhal uygulanacaðý düzenlenmiþtir.

Biz hekimler, vatandaþýmýza saðlýk sistemi konusundaki gerçekleri bir türlü anlatamýyoruz, anlattýrýlmýyoruz. Halkýmýzýn eskiye göre saðlýk hizmetine daha kolay ulaþmasýna karþýn, ulaþtýðý hizmetin nitelikli olmadýðýný, “paran kadar saðlýk” gerçeðini ve sistemin aksayan parçalarýnýn üzerinin nasýl örtüldüðünü sürekli ifade etsek de, anlaþýlan halkýmýz polikliniklerde beþ dakikada muayene olmaya, acil servislerde ve yoðun bakýmlarda sýkýntý çekmeye, kanser ve kronik hastalýklara daha kolay yakalanmaya razý görünüyor.
 

Kandýrmaca

Pekiyi biz hekimler, kendi mesleki haklarýmýzý kamuoyuna yeterli düzeyde anlatabiliyor muyuz? Yaþadýðýmýz dönemde hekime ve hekimliðe karþý kamuoyu önünde yürütülen olumsuz tutum ve davranýþlar nedeniyle, karþýmýza önyargýdan oluþan koskoca bir duvar çýkýyor ne yazýk ki. Oysa biz hekimler de bu ülkenin insanlarýyýz. Bizim de taleplerimiz herkes gibi; geçinmek, barýnmak ve insanca yaþamak üzerine.

Bir kere daha ifade etmekte yarar var: “Tamgün” konusu tam bir kandýrmacadýr. Kamu hastanelerinde çalýþan hekimlerin, 40 saat olan haftalýk çalýþma zamanýnýn tamamýný çalýþtýðý kurumda tamamlamasý “Tamgün çalýþma” olarak isimlendirilmektedir. Geçen yýl çýkarýlan “Tamgün” yasasýndan ve yapýlan deðiþikliklerden sonra, 2011 Þubat ayýndan bu yana, kamuda çalýþan tüm hekimler zaten kurumlarýnda tamgün çalýþmak zorundadýr. Tamgün çalýþma konusunda deðiþen bir mevzuat hiçbir zaman olmamýþtýr. Bu nedenle ortada gürültüsü koparýlan “Tamgün Yasasý” aslýnda tamgün çalýþma ile ilgili deðildir. Ýþin gerçeði ve asýl hedeflenen, hekimlerin mesailerini tamamladýktan sonraki zaman diliminde serbest çalýþma hakkýnýn elinden alýnmasýdýr. Bu þekilde hekimlerin kamuda ya da özelde kýstýrýlarak, hekim emeðinin karþýlýðý olan ücretin deðersizleþtirilmesidir.

Hekimlerin serbest çalýþma hakkýna olan istekleri nereden kaynaklanmaktadýr? Bir hekim günde 8 saat çalýþtýktan sonra, yorgun argýn neden muayenehanenin yolunu tutsun? Bu deðerli zamaný, ailesi ya da sosyal yaþantýsý yerine, neden iþte geçirsin? Bu ülkede yýllarca sýralarda dirsek çürütmüþ, iþe yeni atýlmýþ bir hekim, iþe yeni baþlamýþ bir polisten daha az maaþ almaktadýr. Yýllarýný mesleðine adamýþ emekli bir hekim, ayný kýdemdeki emekli bir hâkimden daha düþük bir emekli maaþýna sahiptir.
 

Serbest çalýþma hakký

Hep söylüyoruz: Biz hekimler güvenceli iþ ve emekliliðe yansýyan güvenceli ücret istiyoruz. Performansa dayalý ek ödeme bizi mutlu etmiyor. Bizler çok hasta bakarak, çok hasta ameliyat ederek deðil, çok can kurtararak ücret almak istiyoruz. Bizler emeklilik dönemimizde kimseye muhtaç olmadan yaþamak istiyoruz. Bu nedenle bizler, tek sanatýmýz olan hekimliði kullanmak için serbest çalýþma hakkýmýza sahip çýkýyoruz.

Pekiyi bu KHK’den sonra ne olacak? Gerek üniversite, gerekse Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde çalýþan yetiþmiþ, deneyimli hekimlerimizin emekli olarak ya da istifa ederek özel alana geçmesi, beklenen bir sonuç olacaktýr. Dolayýsý ile vatandaþ, bu hekimlere ulaþmak için, ne yazýk ki özel saðlýk kurumlarýna yönelecektir. Gönül ve akýl isterdi ki, özellikle eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki hekimlerimiz için yaþanan olumsuzluklar, bu yasaklayýcý düzenlemeler ile deðil, güvenceli iþ ve ücret saðlayýcý düzenlemeler ile çözümlenseydi. Sosyal devlet anlayýþý bunu gerektirirdi.
 

Hakkýmýzý arayacaðýz

Diðer yandan söz konusu KHK hakkýnda vurgu yapýlmasý gereken bir baþka sorun da, üniversite ya da Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde mesleki eðitim alan öðrencilerin eðitiminin ne olacaðýdýr. Zira týp eðitiminin usta çýrak iliþkisine benzer geleneksel bir yapýsý vardýr. Bir baþka deyiþle iþin erbabý olan kiþi, mesleðini ancak ameliyatta ya da poliklinikte hasta bakarken öðretmektedir. Oysa son düzenleme ile serbest çalýþma hakkýný tercih edecek bir üniversite öðretim üyesi, gelir getirici faaliyetlerde bulunamayacaðýndan, ameliyat ve hasta muayenesi gibi eðitimde yararlandýðý modellerden mahrum kalacaktýr.

Sonuç olarak elbette ki biz hekimler, hekim örgütümüze ve paydaþlara sarýlýp, özlük haklarýmýzý sonuna kadar savunacaðýz. Ýzmir Tabip Odasý olarak kararnameye itiraz etme olanaðýmýzýn bulunmamasýna karþýn, bu kararnamenin dayanak olacaðý uygulamalara karþý hakkýmýzý yasal zeminde arayacaðýz.

Prof. Dr. Erdener ÖZER Ýzmir Tabip Odasý Baþkaný

kaynak: Cumhuriyet gazetesi