Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Tam Gün” mü? Ulus Ötesi Ýþbirliðine Ucuz Ýþgücü mü?

“Tam Gün” mü? Ulus Ötesi Ýþbirliðine Ucuz Ýþgücü mü?

BASIN AÇIKLAMASI

29.08.2011

Düzenlenen ya da bir türlü düzenlenemeyen ne?
“Tam Gün” mü?  Ulus ötesi iþbirliðine ucuz iþgücü mü?

Hükümet; Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay kararlarýna raðmen,  “Tam Gün” düzenlemesini, tam da dokuz günlük Bayram tatili öncesinde (zehir etmek istercesine) bu kez Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirdi.

Hatýrlanacaðý gibi Yasa çýktýðýndan bu yana çok sayýda mahkeme kararýna konu oldu ve bakanlýkça yapýlan her türlü “yama”ya raðmen dikiþ tutmadý. Son olarak 26 Aðustos 2011 Resmi Gazete’de yayýmlanan “Adalet Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin içine gizlendi.

Soruyoruz:

Adalet Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK ile “Tam Gün”ün ne ilgisi vardýr?

Soruyoruz:

Kamuda çalýþan hekimlerle ilgili bir düzenleme nasýl bir aciliyet ve hayatîyet taþýyordu ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açýlýþý bile beklenemedi?

Soruyoruz:

Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay’ýn kararlarý Hükümet’in çýkardýðý bir KHK ile yok sayýlacaksa (üstünlerin hukuku hukukun üstünlüðünün üstesinden gelecekse, yani)  bu ülkede yargý organlarý ne iþe yarar?

Soruyoruz:

“Tam Gün”le ilgili bir düzenleme bile (yangýndan mal kaçýrýr gibi) Hükümet tarafýndan yayýnlanan bir KHK ile getirilecekse eðer, bu ülkede yasama organý ne iþ yapar?

Soruyoruz:

“Demokrasi var” denilen yerde (kimileri üstelik, “ileri”sine geçtiðimizi anlatýyorlar bize) böyle hukuksuzluk olur mu?

Aslýnda artýk herkes farkýnda, herkes biliyor. Yapýlan düzenlemelerin her ne kadar Saðlýk Bakaný (Doktor) Recep Akdað; “Biz, millet muayenehanelere mahkûm olmasýn, rahatça hizmet alsýn diye bunu yapýyoruz… Ben vatandaþ olarak bir de muayenehaneye mi taþýnacaðým? Ne mecburiyetim var?” diyorsa da muayenehane meselesi ile bir ilgisi bulunmuyor.

Soruyoruz:

Üniversitede öðretim üyesiyken tam gün yerine part-time çalýþmayý tercih eden (Doktor) Recep Akdað deðil miydi?

Soruyoruz:

(Doktor) Recep Akdað Erzurum’da hem Atatürk Üniversitesi’nde çalýþýp hem de “muayenehanecilik” yaparken hastalarý  vatandaþ olarak bir de muayenehaneye taþýnmak zorunda mý kalýyordu?

Soruyoruz:

Saðlýk Bakaný (Doktor) Recep Akdað’ýn (en çok da muayenehanede çalýþan meslektaþlarýmýz olmak üzere) hekimlerle ilgili önyargýlarý kendi muayenehanecilik deneyiminden mi kaynaklanmaktadýr?

Hiç kimse güneþi balçýkla sývamaya çalýþmasýn.

AKP Hükümeti’nin “Tam Gün”de ýsrarýndaki amaç hekimlerin kamu saðlýk kurumlarýnda daha iyi hizmet vermelerini saðlamak deðildir.

Öyle olsaydý; Türk Tabipleri Birliði’nin hazýrlayýp bizzat Saðlýk Bakaný’na da sunduðu, hekim ücretlerinde emekliliðe yansýyacak kalýcý düzenlemeleri içeren Tam Gün Kanun Tasarýsý Taslaðý’ný TBMM’ye getirirlerdi.

Oysa…

Altýnda Saðlýk Bakaný’nýn da imzasýnýn bulunduðu 31 Aralýk 2008 tarihli Avrupa Birliði Üçüncü Ulusal Programý’nda saðlýk sektörünün özelleþtirme kapsamýna alýndýðýný,

Saðlýk Bakanlýðý’nýn saðlýk hizmeti sunumundan çekilmeyi planladýðýný,

Bugünlerde Saðlýk Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Görevlerine Ýliþkin bir baþka KHK’nin (gene gizlice) hazýrlandýðýný,

Önce ayrý bir Kamu Hastaneleri Birliði Kanun Tasarýsý olarak sunulan, þimdilerde bu KHK’nin içine yerleþtirilen düzenleme ile bütün devlet hastanelerinin kâr-zarar hesabýna göre çalýþan “þirket hastaneleri”ne dönüþtürülmeye çalýþýldýðýný,

Kayseri’de, Ankara-Etlik’te “Kamu Özel Ortaklýðý” adý altýnda baþlatýlan ihalelerle özel saðlýk sermayesine katrilyonlarca liralýk rant ve “kapitulasyon” daðýtýlmasýnýn hedeflendiðini,

AKP iktidarý döneminde vatandaþlarýn saðlýk için ceplerinden yaptýklarý harcamalarýn dört kat arttýðýný,

Özel hastaneye gitmek zorunda kalan hastalardan “ilave ücret” adý altýnda alýnan paralarýn sorumlusunun AKP Hükümeti olduðunu,

Bugün devlet hastanelerinin birçok hizmetinin taþeronlaþtýrma yoluyla (hemen hepsi siyasi iktidarýn yandaþý olan) özel þirketlere devredildiðini,

Bütün kamu kurumlarý arasýnda en çok taþeron çalýþtýran Saðlýk Bakanlýðý’nýn Taþeron Bakanlýðý’na döndüðünü,

Özel hastane patronlarýnýn, AKP’nin saðlýk politikalarý sayesinde altýn çaðlarýný yaþadýklarýný,

Geçmiþte aðýrlýklý olarak hekim ortaklý küçük iþletmelerden oluþan özel saðlýk sektörünün yapýsýnýn deðiþtiðini (þimdilerde yabancý ortaklý zincir hastane tekellerinin oluþtuðunu),

AKP Hükümeti’nin “Tam Gün”deki ýsrarýnýn bütün amacýnýn, hekimleri özelleþtirilmiþ bir saðlýk sisteminde ucuz iþgücü olarak çalýþtýrmak olduðunu,

Baþta Saðlýk Bakaný ve Baþbakan olmak üzere siyasetçilerin hekimleri ve hekimlik mesleðini halkýn gözünden düþürmeye yönelik çabalarýnýn da bu amaçla yapýldýðýný biliyoruz.

Biliyoruz ve karþý çýkýyoruz.

Biliyoruz ve boyun eðmiyoruz.

Gücümüzü;

Ýnsana ve insan saðlýðýna adanmýþ mesleðimizden,

Binlerce yýldan süzülüp gelen meslek etiðimizden,

Her koþulda en üstte tuttuðumuz meslek onurumuzdan alýyoruz.

Uluslararasý sermaye örgütlerinden aldýklarý bütün desteklere, tek parti iktidarýnýn bütün imkânlarýný kullanmalarýna raðmen hekimlere boyun eðdiremeyip…

“Tam Gün”le ilgili düzenlemeyi Adalet Bakanlýðý’yla ilgili KHK’nin içine gizleyerek (belli ki ayýplarýný gizlemeye çalýþmýþlar) çýkaranlar beyhude sevinmesinler.

Biz hekimler,

Emeðimizin ucuzlatýlmasýna,

Mesleðimizin itibarsýzlaþtýrýlmasýna,

Mesleki deðerlerimizin yok edilmesine,

Saðlýk hizmetlerinin piyasalaþtýrýlmasýna,

Saðlýðýn paralý hale getirilmesine,

IMF, Dünya Bankasý organizesinde uygulanan saðlýk politikalarýna,

Piyasacý saðlýk “reformu”na karþý

Dokuz yýldýr sürdürdüðümüz mücadeleyi

YÜKSELTEREK DEVAM ETTÝRECEÐÝZ.

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
MERKEZ KONSEYÝ