Ana Sayfa Görüşler Saðlýkta Performansa Göre Sözleþme Dönemi

Saðlýkta Performansa Göre Sözleþme Dönemi

Saðlýkta dönüþümü gerçekleþtiren Saðlýk Bakanlýðý, þimdi de teþkilatý sil baþtan deðiþtiriyor. Deðiþimle merkez teþkilatýnda görev yapan müsteþar dahil olmak üzere tüm merkez teþkilatý personeli sözleþmeli olacak. Sözleþmeler performansa göre 2 yýlda bir yenilenecek. Böylelikle, artýk bir kere devlete kapaðý atan memur yan gelip yatamayacak.

Baþbakanlýða gönderilen Saðlýk Bakanlýðý’nýn teþkilat yapýsýyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname Taslaðý, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’in Baþbakanlýk Müsteþarlýðý döneminde “Kamuda Reform” baþlýðý ile gündeme getirdiði çalýþmadan esinlenerek hazýrlandý. Kararname taslaðýna göre bakanlýk bünyesindeki Teftiþ Kurulu da kaldýrýlacak. Yerine bakanlýða baðlý olarak kurulacak özel bütçeli “Saðlýk Gözetimi ve Denetimi Kurumu” saðlýk hizmeti sunan tüm kurumlarýn denetlenmesinden sorumlu olacak.

Tasarýya göre, Veremle Savaþ ve Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýklarý baþta olmak üzere Bakanlýða baðlý ana hizmet birimleri kaldýrýlacak. Bakanlýða baðlý kurulacak kurumlar þöyle olacak: Saðlýk Hizmetleri ile Ýlaç ve týbbý cihaz piyasasýný düzenlemek üzere “Saðlýk Hizmetleri Kurumu” ile “Týbbi ürünler ve Ýlaç Kurumu” olmak üzere 2 farklý kurum kurulacak. Saðlýk hizmetlerinde gözetim ve denetim yapmak üzere “Saðlýk Gözetimi ve Denetimi Kurumu” hizmet sunumu için ise “Halk Saðlýðý Kurumu”, “Devlet Hastaneleri Kurumu” ile “Hudut ve Sahiller Saðlýk Kurumu” kurulacak. Tasarýyla genel müdürlüklerin yerini baþkanlýklar ve kurullar alacak. Bu kapsamda baþta müsteþar olmak üzere, müsteþar yardýmcýlarý, genel müdürler gibi üst düzey bürokratlar da sözleþmeye geçecek. Sözleþmelilerin süresi 2 yýldan 4 yýla kadar olabilecek. Süre bitiminde sözleþme kendiliðinden sona erecek. Süre bitiminde performansý yeterli görülenlerle yeniden sözleþme yapýlacak

kaynak:Sabah gazetesi