Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Çalýþanlarý Kölelik Düzenlemesi

Saðlýk Çalýþanlarý Kölelik Düzenlemesi

Saðlýk meslek örgütleri, kamudaki hekimlerin muayenehane açmalarýný yasaklayan kanun hükmünde kararname (KHK) ile Saðlýk Bakanlýðý teþkilatýnda deðiþiklikler öngören KHK taslaðýna tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliði (TTB), hükümetin Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay kararlarýna karþýn, “tamgün kölelik düzenlemesini” bu kez KHK ile getirdiðini, anayasaya aykýrý bulunan çalýþma yasaklarýnýn yeniden uygulamaya konulduðunu vurguladý. “Halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiþ dönemi hükmü getirilmemiþ, yasaklarýn derhal yürürlüðe gireceði belirtilmiþtir” diyen TTB, hekimlerin kurumlarýnda karþýlaþabilecekleri sorunlarlarla ilgili de çalýþma baþlattý. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý da (SES), Saðlýk Bakanlýðý teþkilatýnda deðiþiklik öngören KHK taslaðýna iliþkin eleþtirilerini dile getirdi. SES’in deðerlendirmeleri þöyle:

• Hükümet geçici KHK çýkarma yetkisini kullanarak TBMM’yi, saðlýk meslek örgütlerini, kitle örgütlerini devre dýþý býrakmýþtýr. Burada hukuka karþý hile yapýldýðýný düþünmekteyiz.

Gönüllü hizmet

• Bakanlýkta, 20 kiþilik gönüllü bakanlýk müþaviriyle gönüllü saðlýk hizmeti ve saðlýk gözlemciliðinin düzenlendiðini görmekteyiz. 20 müþavirin ücret almadan gönüllü hizmet etmesi demek, özel saðlýk tekelleri veya AKP’nin siyasal arka planýndaki örgütlenmelerin temsilcilerinin bu 20 kiþilik kadroyu oluþturacaðý anlamýna gelmektedir.

• Yüksek Saðlýk Þûrasý yeniden tanýmlanmakta ve tamamen Saðlýk Bakaný’nýn belirlemesiyle oluþan siyasal otoritenin etkisine açýk bir kurum haline getirilmektedir. Yine Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý kurularak, uluslararasý saðlýk tekellerinin Türkiye’de hizmet etmeleri yönünde onlara kolaylaþtýrýcý bir hizmet sunulmaktadýr.

• Saðlýk Bakanlýðý’nýn taþra teþkilatý olarak il saðlýk müdürlükleri ve ilçe saðlýk müdürlükleri düzenlenmektedir. Bu müdürlerin nereyi idare edeceði belli deðildir, birinci basamak saðlýk hizmeti zaten aile hekimine, ikinci ve üçüncü basamak saðlýk hizmetide kamu hastane birliklerine devredilmiþ durumda.

Saðlýk Hizmetleri Kurumu

• Taslak ile halen Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü ile Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü’nün görevleri birleþtirilerek Türkiye Saðlýk Hizmetleri Kurumu oluþturulmaktadýr. Bu kurum Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasý’na göre düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasýnda sayýlmakta, böylece Saðlýk Bakanlýðý saðlýk hizmetinin sunumunda kural koyan bir bakanlýk haline gelmektedir. Bu durumda denetimin nasýl yapýlacaðý ise belirsizliðini korumaktadýr.

• Hýfzýssýhha Kurumu, Halk Saðlýðý Kurumu’na dönüþtürülmekte, içi boþaltýlmakta, yürüttüðü koruyucu saðlýk hizmetinin izlenmesi, planlanmasý, salgýnlar, immünizasyon (aþýlama), aþý depolama ve daðýtýmý vb. görevleri devredilmekte, taþra laboratuvarlarý boþa çýkarýlarak koruyucu saðlýk hizmeti ile ilgili taþra teþkilatý da ortadan kalkmaktadýr.

Sözleþmeli personel

• Geçen dönem TBMM’de çok tartýþýlan ve kadük olan Kamu Hastane Birlikleri’yle ilgili yasa tasarýsý, deðiþik bir þekilde bu KHK içerisinde düzenlenmektedir. Tamamen siyasi otoritenin emrindeki genel sekreterler aracýlýðýyla hastane birlikleri yönetilmek istenmektedir.

• Taslakta göze çarpan önemli noktalardan bir diðeri de, bakanlýk merkez teþkilatý ile taþra teþkilatýndaki personelin sözleþmeli olarak çalýþacak olmasýdýr.

• Taslakta kamu özel ortaklýðý ile ilgili düzenleme de yer alýyor. Bu düzenlemeyle özel sektörün kamu imkânlarýný kullanarak kârlý yatýrýmlar yapmasýnýn önü açýlýyor.

kaynak:haber50.com