Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Bakanlýðý’nýn Yeni Düzenlemesi Tepki Çekti!

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Yeni Düzenlemesi Tepki Çekti!

Saðlýk Bakanlýðý, yeni tebliðiyle hastanelerin yoðun bakým ünitelerinde yeni düzenleme yaptý. Bu ünitelerdeki izolasyon odalarýnda tuvaleti olmayan hastaneler, aðýr hastalara bakamayacak. Sektörde bu yönetmeliðin, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) aðýr hastalarýn tedavi edildiði ikinci ve üçüncü basamak yoðun bakým Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) ödemelerini kýsmak için yaptýðý þeklinde yorumlanýyor.

Tebliðin üçüncü bölümünde izolasyon odalarýnýn giriþ kapýsýnýn hemen dýþýnda tuvalet öngörülüyor. Ýkinci bölümde de yoðun bakým servislerinde hasta alaný içinde tuvalet olmamasý koþulu yer alýyor. Fakat uzmanlar, izolasyon odalarýnýn, yoðun bakým üniteleri içinde bulunmasý dolayýsýyla ön geçiþ alanlarýnýn da hastalarýn olduðu bu bölümde yer aldýðý, tebliðin bu haliyle çeliþkili olduðunu ifade ediliyor.

HASTALAR ETKÝLENECEK
Özel saðlýk sektörü temsilcileri, yoðun bakým hastalarýnýn tuvalete ihtiyacý olmadýðý konusunda birleþiyor. Teblið, bunun dýþýnda yoðun bakým yataðý baþýna üç oksijen, eriþkin hasta yataklarýnda 2.5 metrelik ara, yenidoðan küvözlerinde ise 1.8 metre ara gibi zorunluluklar da getiriyor. Bu tebliðin belirtilen maddelerine uymayan üniteler, birinci basamak sayýlacak; ikinci ve üçüncü basamakta yer alan aðýr hastalara bakamayacak. Bunun acil hastalar açýsýndan da sorun yaratacaðý ifade ediliyor.

“HANGÝ BÝLÝMSEL ÇALIÞMAYLA BU KARAR VERÝLDÝ?”
Özel bir hastanenin Genel Direktörü Hasan Kuþ, saðlýkta yapýlan mevzuat deðiþikliklerini sektör olarak artýk takip edemez hale geldiklerini söyledi. Yoðun bakým ünitelerinde yer alan izolasyon odalarý için tuvalete ihtiyaç olmadýðýný belirten Kuþ, “Teknik olarak yapýlamayacak bir þey deðil ama komadaki hastanýn buna ihtiyacý var mýdýr, bunun tartýþýlmasý gerek. Artýk saðlýk uygulamalarýnda verilen tüm kararlarýn arkasýnda ‘kanýt’ arýyoruz. Tuvalete olan ihtiyaç konusunda Saðlýk Bakanlýðý’nýn elinde bir kanýt, bilimsel bir çalýþma var mýdýr; bizimle paylaþýrlarsa biz de seviniriz” dedi.

“HASTANEMÝZDE YOÐUN BAKIMDAN ZARAR EDÝYORUZ”
Bir baþka hastaneler grubunun Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Bozkurt, mevcut yoðun bakým ünitelerinde yeniden bir düzenleme yapmanýn ve kapýnýn hemen dýþýna tuvalet eklemenin mümkün olmadýðýný söyledi. Medicana’nýn genellikle birinci ve ikinci basamaktan faturalandýrma yaptýðýný ifade eden Bozkurt, þöyle devam etti: “Üçüncü basamak için oldukça zorlanýyoruz. SGK ile tekrar tekrar görüþme yapmak gerekiyor. Biz de bununla uðraþmýyoruz ve yoðun bakým ünitelerinden zarar ediyoruz. Ancak bazen sizin için önemli olan o bölümü zarar etseniz bile kapatmak ya da küçültmek istemezsiniz. Yoðun bakým ünitesi de bizim için öyle.” Türkiye’deki hastanelerin pek çoðunun uluslararasý standartlarda olduðunu dile getiren Bozkurt, sürekli yenilenen yasalara ve yönetmeliklere uymakta bazen zorluk çektiklerini de sözlerine ekledi.

“STERÝLÝZASYON AÇISINDAN DA ZARARLI”
Yine bir hastaneler grubunun Yönetim Kurulu Baþkaný Azmi Ofluoðlu, “Ýzolasyon odasýndan dýþarý çýktýðýnýzda zaten yoðun bakým ünitesinin içinde oluyorsunuz. Teblið hem izolasyon odasýnýn kapýsýnýn dýþýnda tuvalet istiyor hem de yoðun bakým ünitesinde tuvalet olmaz diyor. Burada bir çeliþki var. Herhalde izolasyon odasýnda yatan hastanýn tuvaletini dökmek için böyle düþündüler, ancak bu uygulama doðru deðil” diye konuþtu.

Kaynak:Habertürk-Ebru ERDOÐAN