Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Öðretim Üyelerine Ek Ödeme Yapýlmamasý Hukuka Aykýrý Bulundu

Öðretim Üyelerine Ek Ödeme Yapýlmamasý Hukuka Aykýrý Bulundu

DANIÞTAY 8. DAÝRESÝ; YASANIN VERDÝÐÝ YETKÝYÝ AÞARAK,
ÖÐRETÝM ÜYELERÝNE EK ÖDEME YAPILMAMASINA NEDEN OLAN
YÖNETMELÝK HÜKMÜNÜ
HUKUKA AYKIRI BULDU

Bilindiði gibi “Yükseköðretim Kurumlarýnda Döner Sermaye Gelirlerinden Yapýlacak Ek Ödemenin Daðýtýlmasýnda Uygulanacak Usul ve Esaslara Ýliþkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 8. bendinde “Özel kanunlarýna göre meslek ve sanatlarýný serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dýþý faaliyetlerinden dolayý ek ödeme yapýlmaz.” hükmü yer almaktaydý.

Bu nedenle, muayenehanesi bulunan veya özel bir saðlýk kuruluþunda çalýþan öðretim üyelerine döner sermaye ödemesi yapýlmamaktaydý. Açýlan davalar sonucunda Danýþtay 8. Dairesi, aktardýðýmýz Yönetmelik hükmünü Yasa’ya aykýrý bularak,

… Yönetmelik hükmü; özel yasalarýna göre mesleðini serbest olarak icra eden öðretim elemanlarýnýn, kurumlarýndaki mesai içi ve dýþý faaliyetlerinden dolayý hiç bir þekilde döner sermaye ek ödemesinden yararlandýrýlmamasýný öngörmekle, döner sermayenin ödenmesi noktasýnda bir kýsým kamu görevlisini 2547 sayýlý Yasa ile belirlenen kapsamýn tamamýyla dýþýnda býrakarak Yasada öngörülmeyen bir kýsýtlama getirmek suretiyle özlük haklarýna iliþkin genel ve esaslý bir belirleme yapmakta, Anayasa ve Yasa hükmünü açýkça aþmaktadýr.

…Halbuki Yönetmeliðin ihdas ediliþ amacý, ek ödemenin kimlere yapýlýp kimlere yapýlacaðý hususunun belirlenmesi deðil, 2547 sayýlý Yasayla belirlenen bu ek ödemenin hangi oranlarda ve hangi usulle paylaþtýrýlacaðýný belirlemektir. Dava konusu metin, Yasada açýkça tanýnan hakký kýsýtlamakta ve Yasanýn güttüðü amaçla baðdaþmamaktadýr.

…Bu duruma göre, Anayasanýn 128.maddesi hükmüne aykýrý bir biçimde, 2547 sayýlý Yasanýn “h” bendi ile verilen yetkinin sýnýrlarýný aþmak ve bu Yasada olmayan bir sýnýrlamayý getirmek suretiyle; Yasanýn güttüðü amaç ile baðdaþmayan ve ihdas ediliþ amacýnýn dýþýnda bir düzenleme yaptýðý açýk olan Yükseköðretim Kurumlarýnda Döner Sermaye Gelirlerinden Yapýlacak Ek Ödemenin Daðýtýlmasýnda Uygulanacak Usul ve Esaslara Ýliþkin Yönetmeliðin 4.maddesinin 8.bendinde hukuka uyarlýk bulunmamaktadýr
gerekeçesiyle yürütmesini durdurdu.

Yürütmenin durdurulmasý ve iptal kararlarý, iþlemin en baþýna doðru/geriye doðru yürüyüp, dava konusu iþlemi tesis edildiði tarihten itibaren tüm sonuçlarýyla birlikte ortadan kaldýran kararlar olduðu için; Yönetmeliðin 4. maddesinin 8. bendi tesis edildiði tarihten itibaren tüm sonuçlarýyla birlikte ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr.

Bu nedenle Yönetmelik maðduru (ek ödeme alamayan) öðretim üyelerinin, çalýþtýklarý Üniversiteye baþvurarak, alamadýklarý ek ödemelerin kendilerine ödenmesini isteme haklarý doðmuþtur. Baþvuru dilekçesi ekte yer almaktadýr. Bu baþvurularýn reddi halinde Ýdare Mahkemesine baþvurup, dava açýlmasý mümkündür. Ayrýntýlar hukuk büromuzdan öðrenilebilir.

Ýstanbul Tabip Odasý
Hukuk Bürosu